Feest van hel genootschap hot geon de iXS rai ran LAN NEKIN. gcencn tyd. Haer gelaet, gcwoonlyk kalm en zachtschitterde plotseling met eenen zonderlingen gloed, en gaf een vastgenomen besluit te kennen. Christen zegde zy bemint gy my Ily wilde weder met zynen oosterschcn spreektrant antwoorden en de gewoone ver- gelykingen met zon en inaen bezigen, toen zy hem in de reden viel en vroeg Christen, bemint gy my genoeg, om voor en met myte sterven Deze vraeg kwam onzon held zeer onver wacht voor hy aerzelde echter niet te ant woorden Ja, Fatmé, ik bemin u; dat dit water mynen lactsten drank zydat ik nimmer Frankryk, het land van Riquiquiweder acnschouwc, indien ik lieg. De schoone Arabicrin begreep deze zinspe ling niet volkomen, maer haer troubadour nam hot voorstel aen; dit was voor haer voldoende. Wy hebben gcenen tyd te verliezen, sprak zy. Gy zyt vry, de poerden luisteren naer uwe stem. Wanneer de avondstar boven onze hoofden flonkeren zal, verlaet dan de tentneemt de twee beste rossen des mees ters, Gazal en Melek, ga u achter gindschen heuvel verbergen en spccltop uw instrument tot enkele woorden ter sluiks gewisseld Nadat dit reeds dry maenden zoo gedeerd had, wenschlcn beide iets beters; maer nu kwam eerst de groote moeyelj kheid aen. Do stam had reeds meermalen van legerplaets verwisseld, zonder dat zich eene veilige ge legenheid opdeed. De sche'k was altyd tegenwoordig en by zyne afwezigheid hielden de vrouwen het toezicht op elkander. De geringste misstap zou aengebragt worden. Eindelykna eenen togt in Midden-Egypte, werden de tenten opgenomen en bega! men zioh naer de Oasis die zich in het midden van de libysche woestyn bevinden.Opzekcren avond legerde men by eenen waterplas in de woestynbekend onder den naem van Birkcl Uien. Het water, dat men cr opgaerde, vloeide langst de sleenen eener grol en om de krui ken to vullen, moest men wachtten, tot dat het water er droppel voor droppel in gezy- peld was. Fatmé besloot van deze gelegent- heid gebruik te maken. Terwyl deFransch- man bezig was den watervoorracd voor de poerden in te zamelen, verliet zy de tent met hare aerden kruiken voor het huishoudclyk gebruik bestemd. Zoo konden zy gedurende een kwartiers uers alleen by elkander blyven zonder nrgwaen te wekken. Fatmé verloor een tnoal. Fatmé zal dan weten, wat haer te doen overblyft. Dat is goed myne geliefde Arabierin, dat voegt my. Gy stemt er dan in toe om my by de 69.* halve brigade te vergezellen, die myn vaderland is Wanneer wy eeninael vry zullen wezen, zal God ons geleiden. Doe wat ik u heb ge zegd christen. Dat is billyk, lact ons iets overlaten aen het bestuer van hel Opperwezen. Houdt u stil, Christen men komt. Zy scheiden. Toen de nacht aenbrak ver liet Roquet, ongekunsteld eenige deuntjes op zyne fluit spelende, de tent. Melek en Gazal waren een weinig ter zyde gehouden. Toen de avondstar haer hoogste punt had bereikt, speelde hy het afgesproken lied. Het was middernacht. Fatmé stond op van haer tapyt, hetwelk haer tot rustplaets diende en wierp een onrusligen blik om zich heen. Buigzaetn als eene hagedis, wist zy onder het zeil der tent heen te sluipen, kroop eenigen tyd over bet zand voorttoen opstacnde, snelde zy met de vlugheid eener hinde weg en verdween achter de rotsen, niemand had haer ontdekt. Zy vond haren incdepligtigo, zy zetteden zich in den zadèl en vcrwyderden zich in stilte. (T« vervolgen. Eenige ware liefhebbers hadden zich onlangs vereenigdmet het goede inzigt, om door gezamentlyk krachten te beproeven ot het niet mogelyk was eenige opregte vredelievende avond-feesten tot stand te brengen.... Dank aen hunne yverige poo- gingen hun oogwit is voor de eerste macl wel bekroond geweest. Zondag laetst vierden zy, onder de be scherming der maetschappy koorzangers van 'Lannekin, hunne nieuwe ingerigte feest. Zy hadden niets verwaerloosd om dat alles met den grootsten luister zoude konnen plants grypen. Er wierd een plegtigzangkundig en too- ncelfeest gegeven in de wel opgedischtc en ruime vergaderingszael der maetschappy inde afspanning de Keizer. Het puik der Veurnesche bevolking cn der naburige gemeenten woonden deze byeenkomst by. La hlouelteeenen treffenden koorzang was hel eerste stuk dat voorgedragen werd. Lof aen het goed bestuer van den heer César Lust, dezen koorzang, even als la Valse, zyn met veel gevoel en goeden samenhang door de werkende leden der maetschappy uitgevoerd geweest. De CavatineLocates Borgia, voor bas stem is door den heer Felix Lustmet veel gevoel gezongen geweesthy heeft zich als eenen waren zang-minnaer veropenbaerd. De hccren Auguste Behaeghelen A. De lmon hebben te zamen de duo les Madri- lènes uitgeoefend met zooveel kunstgevoel dat zy de algeitfeene toejuigingen cn hand geklap verworven hebben. De Portier, klugtlied, woorden van Bour get, muzyk van Parisot, door den heer Pieter Ryckeboer gegeven heeft de menigte toeschouwers vermaekt en doen lachen om dat hy dit stukje op de bevalligste en ko- miekste wyze heeft uilgevoerd. De heer Souweyne heeft daerna met de fraeije stem die wy hem kennen, de romance le Mineur, voorgedregen. Kortom, alle de zangstuk ken zyn uitterlyk geprezen geworden. Zeggen wy nu een woordje van het tweede deel der programma het tooneelfeest. De heer Francis Vcrharne heeft veel bygedra- gen tot den bnitengewoonen byval welk dezen avondstond by alle gevonden heeft. Hy vergeestigde degansche zael door de boertige alleenspraek de Luchtkasteelen van Marten Droes, die hy meesterlyk verhaclt heeft. Dit stukje voor dan letterkundigen prys- kamp van Soinerghem geschreven, is vol van geestige en wel-gcvormde gedagten. Marten bouwt zyne kasteden zoo hoog in de lucht dat hy verzekert is van met princes Charlotte, dogter van onzen genadigen ko- ning te trouwen, wanneer eensklaps geheel zyn koningryk om zeep gaet Dit tafereel is in den pryskampdie in 1831 te Sotteghem plaets heeft gehad, gekroond geworden. Wat nu van Mr. Joos Sadones gezegd De stad had reeds zyn uitmuntend talent in hel dramatiksche vak beoordeelt en ge prezen. Elk een herinnerde zich nog van de tooneel-uitoefening die hy met de koning- lyke maetschappy van Rhetorika en met mevrouw May op ons schouwburg onlangs Een dagblad beweert, dat nog niet lang ;eleden de keizer de hand van mejufvrouw lastai, nicht van den Paus, heeft gevraegd, naer dat de Paus deze eer voor zyne familie an de hand heeft gewezen en dal p.m die eden de generael Gemeau, die dit huwe- yksplan geoperd had, liaer Frankryk is eruggeroepen. Eenige jaren geleden heeft de prins ran Joinville, die zich le Madrid bevond, iet portret verveerdigd van de gravin de [heba, in rygewaed en met de karwats in de hand. BELGIEN. Gert, 4 february. Do heeren Victor David volksvertegen woordiger, Jules David, zyn broeder, beide oud-fabrièkanten en kooplieden te Verviers, hebben in Australian een handelshuis ge sticht voor den aenkoop van voortbrengsels van dit land en voor den verkoop van bel- gische fabriek-goederen in die uilgebrcido en r.y.ke landstreek, waer de verbruiking Zoo groot is. De heer Jules David is naer Australien vertrokken, om er het handels huis te besturen. Veik.se, 5 February. De zittingen der mililie-raed zullen alhier plaets grypen op de volgende dagen 1.' en 2.* zitting op 3 en 4 inaert. 8' zitting op i7 en 13 inaert. 4.* zitting op 19 inaert. in de eerste en tweede zitting zullen de uitgestelde miliciens der vorige jaren met de ingeschrevene van bet jaer onderzocht worden. In dederdeziltingzal men zich uitsluitelyk bezig houden met het onderzoek der plaets- vervangers en het regelen van het geen de nummer wisseling nengaet. In de vierde en laetste zitting, zal er over al de zaken beslist worden, waerop de raed in hare voorige zittingen geene beslissingen genomen heeft. De geineente-raed dezer stad heeft, in zyne zitting van 29 jannary lest, een toestand van 800 franken op stadskas loegestaen, voor eene vereeniging van zang en muziek- genoolschappen die, gedurende den aen- stacnden zomer,door de maetsehappyen van S." Cecilia en de choorzangers van Zannekin zal uitgegeven worden. De lyilstip van dit festival is nog niet be- paeld. Men beweert nogtans dat hy plaets hebben zal op het einde der maend juny, of in het begin van july. De Jaskaerters hebben zich dynsdag avond vergadert by hunnen medebroeder Vcrharne, herbergier alhier, en hebben al- daer een goed avondmacl, vrugt van het kaerte-verliesgenomen. Deze byeen komst is zeer vreugdig en broederlyk geweest. Den carnaval belooft dezen jaro zeer luislerryk te wezen. Morgen zondag zal cr in de koninglyke maetschappy van Ste. Ceci lia concert gevolgd van bal plaets hebben. Maeudag zal dezelve gilde gezamentlyk met deze van Rhetorika cn Zanncquin eene stoet vormen in welke ieder maetschappy iels byzonders zal vertoonen. Voor wat den dynsdag betreft hooren wy van alle kanten dat d’eene of d’andere gild zich zal ver mommen en op die wyze iets vertoonendc, de straten zal doortrekken. Echter zullen wy in ons volgende nummer een verslag op dit feest geven. Men kondigd reeds eene tweede uit gave a-n van hel werkje de Grenzen van Belgien een antwoord op de Grenzen van Frankryk. Een Amcrikaen heeft eenen regen scherm uitgevonden omringd door eene goot, langst waer het water in eenen val nederdropt. Wat zal men nog uitvinden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3