1 Vertkek-Uaf.n van den Yzer-weg BRUGGE. 10- 50 13-12 12-00 12-50 11- 25 12-00 7-00 9-00 p. 100 k. (31 1 id. 1 E (25 E 1 HTS was id. 25 Botcrpryzcn ciscus en Terwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Comeinezacd Rogge Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aerdappels 10 maenden, van Francises BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTE. den 29. llypolitus Daemszoon van Fran- i van Marie Heughebacrl/Znid-sti act. 18-00 19-00 15-00 17-75 10-00 11-25 15-50 18-00 00-00 00-00 M1DDEN-PRYS. Ten 7 ur. 40 in., ten lOur. 45 tn. ’sinorg- en ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur 45 min. na midd. en ten 8ur. 25 min. ’savond» nac Oostende. I' R Y S I) E R G R A N E N. Te Merkt ran Veurne van 2 february. Er waren ter merkt 341 heet. Tarwe. 15 id. Rog. 291 id. Sucr. 54 id. llav.’ 99 id. Boon. 0 Gomeinezaed. Tarwe van fr. 26-00 31-00 per 145 liters. Rogge Sucrioen Haver Boonen Koolzacd heeft gegeven. Nimmer had hy ons blykens gegeven van zync kunst in de boertige uit- galmingen en nu de gansche stad is parig om te zeggen dat hy zoo wel in het een als in het andere vak eenen waren kondigen is. De twee alleenspraken. De Student uit Vlaenderen’s hoofdslad en Klaes Mattekiocs zyn met de grootste geesdrift door de aen- wezige onlhaeld geweest. Ook zonden zy door eenen tooneelspeeldergelyk de heer Sado nes alleen konnen uilgevoerd worden. Wat het fransch blyspel a la Bastille be treft, dit was waerlyk een uitgelezen. Geestige grappen, treüëlykc woordenspe lingen, fyue kwinkslagen, goed uitgevonden knoop, zie daer het stukje. Met genoegen mogen wy zeggen dat de heeren F. Lust, P. Ryckeboer en Sadones niet alleenelyk tot elks voldoening, hun van hunne rollen ge kweten hebben maer dat zy dezelve meester- lyk hebben uilgevoerd. Eon byzondere melding zyn wy acn Mr. P. Ryckeboer verschuldigt, die als lief hebber, met eenen onvermoeijelyken yver zoo wel het muziek aen tie woorden heeft weten toe te passen dat elk bekennen moest dathy ook in hetopstellen van muzyk-slukjes ervaren is. Dank zy ook grootelyks aen onzen stede- lyken sekretarisdie veel heeft medehulpen om tot hel verkregen doelwit te geraken. Deze feest is, gelyk alle de Veurneschc byeenkomslen door eenc levendige dans party geëindigd die tot laet in den nagt geduerd heelt. Uiten wy den wensch van welhaeit eenc tweede vrcdelievenden avondstond temogen bywoonen. Dl LIG ENT IE Van Veurne op Oostendevertrekt dag0* lyks ten 8 1/2 uren 's morgens, uil h°» kotVy-huis bewoond door DeKÓllander» corresponded rende met den Yzercn-wcg di® ten 12 uren vertrekt vsor geheel Belgi®1’ eu Vrankryk. OOSTENDE. Ten (5 uren 15 m. ten 7 uren 15 min. des morg., 12 uren koopmans., ten 4 uren ’sna middags naer Brugge etc. I’an Duynkei ke op Ui/sscl. Ten 5 uren 39 min. en ten 10 uren de® morgens ten 0 ur. 30 min. ’«middags- prr Hectol. fr. 19-00 12-60 11-18 7-24 11-41 00-00 Dixvirnz, 31 January. i van 15 "/o lol 15 °/o st. 't stuk. Merkt van Brugge, zaterdag 29 January Tarwe van fr. 13-00 lol fr. 22-00 per hccloL 12-00 13-00 0-50 8-70 De Student uit Flaendrtn’s hoo/dstad en Klazs-Mattekroes. In het nummer van Veurnambacht van 2."“ dezer loopende macnd, heeft een hekelzuchtige niet alleenelyk den keus, dat onzen goedhertigen tooneelkundige lieer Sadones, gedaen heeft, voor do koslelouze feest die zondag 3O.,,‘“ January in de maot- schappy der koorzangers van Zannckin heeft plaels gehad, welen te beknibbelen, inaer zelfs eenen onverdienden hoon op hem ge worpen. Deze handelwys heeft ons ten hoog stelt getroffen en heeft alle de Veurnenarcn alsook alle de vremdclingcn die deze pleg- tighuid hebben bygewoont, grootelyks ver- outweerdigt. Na het vei'schynen van hel schimpschrift was er maer eene stemme om hetzelve openlyk aflekeureu en te berispen. De Student uit Vlabrdren’s iioofdstad, zegt de onware lief hebberis niet beduidend en smakeloos.Integendeel, zeggen wy dat deze alleenspraek dient van alle ware en welbczielde kunstminnaren geprezen lo worden. Het is eenc stille maer zeer koddige klugt, diewy aen de pen van don heer A. Castro van Lokeren verschuldigd zyn. Weet, gy, altoos zagende berisper, weelgy, dat de Student van Gent die gy beknibbelt, gekroond is geweest in 1848, IcNinove, in den persoon van den schryver te Zomer- ghem in 1848, in dengenen van Mr. Van- dcwaler; te Teinsche in 1849, in dengenen van den heer Vanloo, en dat de heer Sadones, die gy wilt kwaedkeuren zelfs den tweeden prys van het boertig vak behaeld heeftmet dil stukje, in den pryskamp die in 1847 heeft plaels gehad binnen de stad Leuven? Weetgy dal? Zyt gy nu overtuigd dat uwe critiek ten kante valt en dat het niet ten ongelyke is dat men op de ongunstigste manier uwen artikel aenveerd heeft. Klaes Mattzkuoes of de misvormde Boerr- knf.gt, is een klugtlied in hel licht gegeven door S. Willems beroemde letterkundige te Brussel. Dit tafereel heeft eenen ongc- meenen byval in de houfdstad van ons ryk en in allo onze vlaymsche gewesten verwor ven. Dit moest alzoo zyn. Inderdaad Klaes Matlekrues is een looneellied die geheel zin- ryk enwelgescjhikt is. Wat is er immers voor- treflëlyker dan die welgevoelde klanten die jeremiaden van onzen misvormden Hy zoo mank zoo krom, zoo scheel’, zoo geknoopt, zoo gebult, heeft hy geene reden van te weenen als eene kwynendo loortelduif Van zich in ecu weerwolf le verwenschen? Hy die moet alle die smaadwoorden aenhooren van zyne meesteres juffrouw Geertrui, die jeugdige pachteres, (die sedert den dood van haren echtgenoot weèuw is geworden); hy die bykans eens een beetje gelukkig ge weest is, omdat hy op hel punt was van een zoentje te geven aen Magdalecntjc, de dogter van Deentje Artois den briefdrager, dal poezelachlige meisje met hare pikzwarte oogjes; hy, die van dil allerliefste poezel- ken, een zoo deftige oorveeg kreeg, dal hy tuimelde, hals over kop, van den bruinen op welk zy te zanien gezeten waren, na beneden, heeft hy nielccn beklagelyk lot!! Ja zekerlyk, dil ontwerp is wel gevonden. Dilstuk kan alleenelyk de critiek onderstaen van persoonen die te ligtvecrdiglyk oor- deelctt of van zulkdanige persoonen, die gelyk den schryver van ieurnambachtter zaek moeten ongetwyffelt onkundig zyn. Onkundig, om reden dat deze niet bekwaam is in de zelve tael zynen artikelen van be knibbeling te schryven als degene in welk het door hem afgekeurdo stuk gedrukt is. Zie 1 eurnunibaehl. Dit doet grootelyks ver moeden dat hy met opgezetten wil kwaed heeft willen doen. Wat nu de kleeding betreftdeze volgens algemeen gevoelen acn hel person- naj.lje van Matte kroes zeer wel toegepast. De looneelvperdcr was, onder allo betrek kingen eenen waren vlaemschen misvorm den boereknegt. Zelfs wy mogen verzekeren dal <ie kostuein de toejuiging van een ieder heeft verworven. Maer, zal onzen mislukten beknibbclaer zeggen vermeent de heer Sadones, dat het gelag en handgeklap hier altoos een blik van goedkeuring is Onnoozelaer! Gy vergist u. Vermeent gy dan dat de Veurnenarcn geveinsd en dubbel zinnig zyn? Neen het Veunisch bloed moet in uw hert niet zwerven om zulke wonder spreuken en dwaasheden te durven vooren houden. De toejuigingen, hel handgeklap die aen onzen grootstee tooncelminnaer zyn gegeven ge-weesl, zyn uil ons hert gesprotenzy zyn regtzinnig cn waerlyk verdient geweest. Aen degene die houden stacn dat dezo alleenspraek eene charge of overdrevene tafereel is antwoorden wy dat noglans do heeren Tessely en l'ioorizoonc met deze charge, de voornaemsle pryzen behaeld hebben in de wederzydige pryskampen van Watoa on Nieuportvan hel jacr 1851. In alle geval wy voegen er by, dat de feest van Zannckin, geen ander oogwit gehad heeft dan de nenhoorders te verheugen en hun door het lachen, te bereiden tol de vreugde dagen van vaslcn-avond. Men zegt alom dat de schryver al die schimp uilgeworpen heeft, omdat liy in zyn eigenliefde, door de verbeelding van Klaes is getroffen geweest. Andere die beter willen onderrigl zyn beweeren dat hy zelfs destjfds den heer Tessely hier vooren ge- naemd heeft helpen bekroonen. Watons aengaet, wy zullen ons niet uit drukken, maer wy verzenden na de aloude zinspreuk leest en oordeelt. STERFGEV M.I.ER, don 30. Horlaneia Lefevre dochter vau llenricus eu Devos. Elodie Gesquierc, 3 jnren dochter van Petrus en van Natalie langhe. den 31 Idonia-Franci'ca Desomer, jonge dochter, bezomlere 81 jaren geboren en wooncode te Veurne, dochter van Bernardus en van Joanna Venant. Marie-'l herese Pieters jonge dochter bezomlere, 72 jarengeborenen woonende te Veurne, dochter van Livinus eu van Regina Lourens. den 1 febiuaty. Elodie 'lorrelle 8 inacn- dendochter van Carolus cn van Thecla Kesteman. den 3 Clemence Julie D’hondt, 2 maen den, dochter van llenricus en van Rosalie Rouvellion. den 4. Prudenlia Kessaert, 1 jacr, dochter van Ludovieus cn van Amelia Lamoote. PRYZEN DER BROODEN ran dito. (47 c. 5 1 'f-k. (37 c. fel’hk GA

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4