(N.° 1426.) WEST - VLAENDEREN. Zaterdag 12 February 1855. DER STAD VEURNE. HUIZEN, de vol- 47, ERVEN, BEBOUWDE GRONDEN, HOVENIERHOVEN EN BEZETTE RENTE, openbaer by licitalie te verkoopen BINNEN DE STAD VEURNE. Menbetaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaelzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. Woensdag 16 February 1853, twee uren na middag, in d’herberg de Rhetorika, be woond door de weduwe sieur Verbeque, binnen de stad Veurne, Zal gebueren dc openbare verknoping in eene zitting zonder uitstel, van de vol gende goederen. Stad Veurne. 1 koop. Een Huis, getcekend n.*31be- slaende gelykvloers in winkel, gang, keu ken en twee kamersregenbak en grooten gewelfden kelder. Op het verdiep drio kamers overzolderd. Alle de kamers gepla fonneerd, mitsgaders den grond waer op hel huis gebouwd is met kour, steenput met pompe, gewelfden leertouwers kalkput, grooten waschkeuken met koperen ingc- melsl fournois, privaet en houtslalleken. Alles gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter westzyde van de Zuidstraet, tüsschen de huizen van de heeren Behaeghel al noorden, en sieur Maes al zuiden. Gebruikt door de heeren gebroeders Mor tier, met pachlregt tot den 23 april 1854, aen 180 francs by jaer vry van grond belasting. 2 koop. Een Huis getcekend n? 16, be- staendo gelykvloers in kamer en keuken, op bet verdiep venen zolder, met de erf waerop het huisgebouwd is, kour, privaet, end’hclit van eenen steenput gemeene met het huis van de kinderen Blomme, alles gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, aen do noordzyde van de grooteOoststraet, tüsschen de huizen van de wed. Sr. Victoor van westen, en het geon van sieur Blomme van oosten. Gebruikt door de weduwe Waermoes, met jiachtregt tot den 23 april 1853, aen 96 francs by jare vry van grondbelastingen. 3 koop. Een Huis getcekend n.’ 42, be staande gelykvloers in winkel, gang en twee kamers, kelder op het verdiep twee kamers overzolders, met den grond waerop alles gebouwd is, kour, stalleken, citerne en d’hellï van eenen steenpul gemeene met het huis der kinderen Defever; alles gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzyde van de Zuidstraet; palende van noorden en oosten huis en erf aen degenaemde kinderen Defever, zuid de wed. en kinderen Dezwarle. Gebruikt te weten de winkel en twee kamers gelykvloers door Napoleon Popey, tot23 april 1854; de weslerste kamer op het verdiep met den voorzoldcr door Am brosius Duytschaver, tot 23 april 1853, van dan voorwaerts zal dit deal een jaer ge bruikt zyn door Carolus Allo; de oostersta kamer op het verdiep met den achterzolder door den genaemden Allo tot 23 april 1853, de kelder, kour en stal door dc pachters gezamentlyk ten pryze van, te weten voor do gedeelten gebruikt door Popeye, 96 frs. voor degene gebruikt door sieur Duytscha ver 48 francs, en voor degeene gebruikt door sieur Allo 54 francs, wederzydiglyk by jare, vry van grondbelasting. 4 koop. Ecu Huis, getcekend n.’ 47, bestaende gelykvloers in winkel, kamer, gangen keuken, kelder en waterbak, op het verdiep ccneu kamer overzolderd mitsgaders de erf dacr medegaende, stal staande ten westkante van een erveken, bc- hoorendede kerkfabriek vanStc. Walburga in Veurne, in cynspagt gehouden tot 1 Mei 1900, aen 5frs. 50 cent, by jare; alles ge staen en gelegen binnen de stad Veurne, ter westzyde van do Noordstraettüsschen do huizen der erfgenamen van den heer baron Herwyn al noordenen do kinderen Dela- leeuwc al zuiden. Gebruikt door Pieter llcnderyck, met paclitregt tot den 23 april 1855, ten pryze van 144 fr. ’sjare, vry van grondbelastingen. Veurne binnen de palen van stad. 5 koop. Ecu aren 45 centiaren 92 mil liard! Grond, waerop gebouwd is het kool- magazyn van den heer Merlevede, denwelken dezen grond in pacht heeft tot 1 October 1856, ten pryzo van 30 francs by jare boven de belastingen, gelegen te Veurne binnen de palen, by de Yper-brug, palende van noorden den dyk der kapitalen Stadswal; oost den steenweg, zuid den volgenden koop, en west den 8 koop. 6 koop. Zuid daer aen, 2 aron 19 cent, grond, waerop gebouwd is het huis en inaga- Schoonc zyn van den heer Vanderhcydc-Ghewyden welken dezen grond in pachte heeft tot 1 Mei 1949, ten pryze van 70 francs by jare boven de belastingen, palende oost den steenweg, zuid den volgenden koop, en west den 8 koop. 7 koop. Vyfaren 90 cent. Hovenierland, liggende zuid aen den voorgaenden koop palende oost den steenweg, zuid de erf van sieur Opsomer, west den negensten koop, scheidende op de twaelfsle wilgen tronk en op eene paelstake, noord naer den westen den eerslvolgendcn koop, en voorts van noorden den lestvoorgaenden koop. 8 koop. Noord naer den westen aen den lestvoorgaenden koop, 4 aren 50 centiaren Hovenierland, palende van oosten de vyfdc en zesde koopen, van zuiden den lestvoor gaenden, van westen de negenste en elfstc koopen, van noorden den dyk aen den kapi talen Stadswal. 9 koop. West aen de twee lestvoor- gaende koopen 10 aren 60 cent. Hovenier land makende ecu perceel strekkende zuid -en noord, met eenen uitweg ter breedte van twee meters ten noordwesthoeke, die strekt tot aen den dyk van den kapitalen Stadswal palende van oosten de twee lestvoorgaende koopen, scheidende op regie streek van den zuidoosthoek van het huis deel van den ellstèn koop, en de twaclfstc wilgen tronk staende ten zuideindc, van zuiden de erf van sieur Opsomer, van westen den eerst- volgenden koop scheidende op twee meters afstand van dea westersten inner van het huis deel van den dartienden koop, en do twintigste wilgen tronk staende ten zuideindc van noorden met den uitgang aen den dyk van den kapitalen Stadswal, en voorts van noorden de I I, 12 en 13 koopen. 10 koop. West aen den leetvoorgaenden koop, de hoeveelheid van 27 aren 70 cent. Hovenierland, makende eene onregelmatige partie, strekkende zuid en noord, komende al noorden met eenen steert tot aen den dyk van den kapitalen Stadswal, palende'al oosten den negensten koop van zuiden dc erf van sieur Opsomer, van westen de boom- kweekery van Mr. Bieswal, van noorden naer den westen land van joufv. Loby. De vier lestvoorstaende koopen zyn ge bruikt door sieur llenricus Ghyselen, hove nier te Veurne, met pachtregt tot den eersten October 1860, ten pryze van 95 fr. Het Advertestie-Blad verschynd wekelyks by P. Rvckeboer en Zoon, Boek- en Steen-druk- kers in de Oost-stract, n.° 34, te Veibise. De prys van inschi yving is 6 francs s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs 's jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1