I KOOPDAG B O O M E N, VER KOOP 1IVG, 15 KSKELS Z1TTI5G, V E R K O O 1» IN G OPENBARE VERKOOPING OPENBARE «•■«R 1 ure GO fr. Op 6 maenden t y d eersten hel op ure precies gewezen By uitscheiding. TE LOO. Maendag 7 Maertn 1853, om 1 na middagop den cour agtur de Olie-labriekstaande ter zuid-zyde der i Alveriuglicin, Donderdag 17 Eebruarius 1853, te be ginnen ten een ure na middag, op de hofstede gebruikt door Francis \an Iacjiii Veurneden op can van do’ ,"2, palende zuiden huis aen mevrouw d weduwe aen den heer Oniniddelyk naer hel eindigen dezen koopdag van boom n ter herberg de twee Sleutels, bewoond door sieur Charles Decoussemaeker, langst den l.oo-dyk. Zal men opeiibaerlyk verknopenhet hakhout met 360 goleekende zware plant soenen, staande op 5 hectaren 10 aren 73 centiaren deel der gezeide Focquewerve- bosschen. Verdeeld in 10 koppen, ten gerieve van een-ieder. lol nadere inlichtingen konnen de gega digde zich vervoegen by sieur Joannes Callens, woonendo nevens tie oude F'ocquc- werve-dreve, naby den l.oo-dyk. Op G maanden lyd van b ilaling mils stel lende goede en bekende burg. Te vercynson voor ISO jaren om er zes Huizen op te slichten eene parlie Land, ge legen in Veurnesectie Bewesterpqort, van noorden langst de Btilscamp-vaertnaby d'hofslede waar sieur Vanderghoote woond nu gebruikt door Sr. Vanmassenhove, groot in het geheele 78 aren 25 centiaren. Verdeeld in 6 artikels. De gegadigde vervo.genzich ten kantoore van den Notaris FLOUR, te Veurne. van senoone IIAKIIOU 1 EN PLANTSOEN EN Te Alvei iiighem. Maendag 28 February 1853, om namiddag, in de Foc quewerve-bosschen binnen de gemeente van Alveringliem oost over en naby de Loo-vacrl west nevens den zandweg leidende van het geliugle Vorlhem, langst den eenen kant naer den steenweg van Veurne op l’ervyse en langst den anderen kant naer den steenweg van Pervyse op Dixiuude, by dies dal onder alle betrekkingen den vervoer van het hout zeer gemakkelyk is. Koopdag t an 45 knóp n Hoornen, Bestaende namentijk in eiken, wacr onder verscheid dienstig voor kuipers en veele voor balIin. Voorts abeelen, espen, wilgen esscheii en beuken ten dienste van timmerlieden wagenmakers en bakkers. Men zal vergaderen in de Sparhout-dreve, nevens de zand-slraelby kavel een. seérd door het magistral! van 13 september 177»met hypotheek huis en erf stacndc ter wcslzyde Zuid-st'raet, thans geteckend n.' van Lafranco, van noorden huis Ryckeboer Dj verkooping geschied kraglens octrooi in justicie, len overstaen van den heer vre- deregler van het kanton V.mrne do >r het ambl van den Notaris FLUOR, te Veurne. De veilings-voorwaerden en eigendoms- bcwyzen berusten ten kantoore van den gc- zeiden Notaris FLOOR. Zal plaets hebben Maendag 21 Februari 18153, om twee uren na middag, in de stad Nieuporl, ter na gemelde herberg den Keyser, van de volgende onroerende goederen. A. Eene zeer goede WEIDE in Oostduyn- kerke,langs den westkant der Ramscappelle- slrael, groot II. 1-88-30 C."zynde nummer 01 der kadastrale wyk C, lest- niael gebruikt geweest door de weduwe van sieur Francis Kempe. Om seffens in gebruik tc komen. U. Een geriellyk libiS met Erf, Schuer, Stallingen, Koets-plaels en Poort; gelegen te Nieuporl, in de Lange-slraetn.u 30, zynde do Herberg den Keyser die tevens dient voor het beroep van voerman en landbouwer. Om in gebruik tc treden den Mei 1854. De tytels en voorwacrden berusten ten kantore van den notaris J00R1S, tcNieuport, en inlichtingen zyn ook te bekomen by den notaris DE BRAUWERE, aldaer. iddagop den cour 1 stacndc ter t Schack-slrael, dorpplaets van KOOPDAG van A. Een goed en ter trouw merrie-peerd oud II tol 12 jaren, drie jonge en sclioono koeij n, wanol iwec bekalld en eene leeg. H. Twee wagens, beide met smal beslag, den groeien suits ueiiigu jaren nieuw, heb bende vieren assen, mei zetel eu banken hangende aen leereii riemen, den kleinen, dienstig voor een peerd, karre, twee ploeg*, wanol eenen onlangs nieuw, carmiool, drie koutten eggen, lol met loebehoorten en een wagen mestplan keu. C. Kern met slacu en onderhooriglicdeii zeven room- en melkslanden wanof Iwcc i'1 eiken en vyfiit wilgen hout, dry paren melk- seulcn, bolermynne en melkleelen. 1). 800 boedels gord wil hooi, 900 roggen-, 1400 tarwen-, 300 haver-bouweels, 500 bon* dels b mu^troui en deel kruidschoven. E. Windmolen mel.toebcti,oorlcn, gracn- ziften, graenzakken, vorken,groepen, mest' haken, zaeimamle, groolcn en kleinen Tan Beettiah n Z o/- <n 11 agen-harna» Kuip- en Kei n-ullaem L'ouri agiell l.undbouwi rn - gueedïcluippen en andere ntobtlaiiv I eorioei pen TE ALVER ING HEM. 50cent, by jareboven dcbclaslingen, nemaer by hel notariael pacht-contrakl is bedongen dat den eigenacr het recht heeft den pacht te doen eindigen ten allen dage dat hem goed dunkt, aen de gedeelten palende aen den dyk van den kapitalen Wal en aen den steenweg op eene breedte van 1 1 meters 4G centimeters, mits vermindering op den pachtprys van dertig centimen voor ieder 14 centiaren 50 milliaren. 11 Loop. Een lluisken met de erf waerop het gebouwd is, en de geene al zuiden daer vooren, palende van noorden den dyk van den kapitalen stadswal, van oosten den acht sten koop, van zuiden tien 9 koop, de hagc met 40 cenlimet. vrydom hier medegacnde, van westen den 12 koop, op gemeenen inucr en regte stroke van diere. Gebrui kt door de vrouw Cuvet, met pacht- recht tot 23 april 1854, ten pryzc van by jare vry van grondbelasting. 12 koop. Een ander lluisken niet de erf waerop het gebouwd is, en de gene al zuiden daer vooren, met privaet, mitsgaders de helft van eenen waterbak gemeene met den eerstvolgende!) koop, palendevan oosten den voorgaeuden koop, van westen den volgen den, al beiden zyden scheidende op gemeene scheidmuer en regte strekc van diere, van zuiden den negensten koop op hagc hier met 40 centimeters vrydom medegacnde. Gebruikt door Francis Facon, met pacht- recht tot eersten Mei 1854, ten pryzc van 5 fr. tc maendc, vry van grondbelastingen. 13 koop. Nog een ander lluiz ken met de grond waerop het gebouwd is, en de erf al zuiden daer vooren, mei do belli van eenen waterbak gemeene met den lestvoor- gacnden koop, palende van oosten den zelvcn leslvoorgaenden koop, scheidende op ge- ineenen scheidmuer ca regie strekc van diere, van zuiden d< n negensten koop, de hagc met 40 centimeters vrydom hier mede gacnde, van westen den zelven negensten koop, s< luidt nde ml den buitenkant van den weslcrstcn eindgevel van hel huis eu regie stroke van diere, van noorden den dj k van den kapitalen Stadswal. Gebruikt door Karei Vandermeersch, met pachtregl tol den 23 april 1854, ten pryzc van 60 Irs, by jare vry van grondbelasting. De drie lestvoorenstaemlc koopen zullen elkander moeten vrye passagio gevende welke ten voorderen passagio zullen heb ben over den uitgang van den negensten koop, wederzydiglyk tot in der eeuwigheid zonder vergelding. VERZAMELING. De koopen vyf tot en met 13 zullen geheel of gcdeeilelyk verzameld worden. Stad Veurne. 14 koop.Een Huis geteckend n.* 56, bestaende gelykvlocrs in winkel, kamer keuken, werkplaets, kelder niet steenput daer in, eitcnie in den keuken, mitsgaders het derde van eenen steenen waterput; ge meene mei de hüiz< n van sieurs bileke en Torney op bel verdiep twee groole kamers, met den grond waerop hel gebouwd is, stacndc en géleg.m binnen de stad leurne, ten oosteimlcen zuidzydc van de groole O st- stracl, voorhoofden Ic van noorden dezelve Oost-straet, p ile,ide van westen huis en erf aen de kinderen Torney van zuiden huis en erf aen sieur Bilcke, van oosten de Vesten- straet. Gebruikt door sicur tlenricus D’hond, met pacht tol den 23 april 1854, teu pryzo van 180 francs by jare vry van grondbelasting. Gehypothckecide rente. 15en lesten koop. Eene Rent .-, ter hoofd som van 1088 francs 44 c ut iintreste van 4 by jare vallend': d m 12 scpleiub t oorsprongel yk opgenom m door P> - t.'r Vra in moutwoon.mde te Vcürne,by .im gep.u- le Loo, zuid by de slat! Koopdag van menagio-goederenlatid- bvuwersgereedschappenkuip- en kern- allaiu, sclieurnutlcn, hel wagcnhariias,' beslaunde in twee wagens, twe driewi 1- karren, tolle, 4 hcegdeii, 3 ploegs n ecu karmijole, 3 mestwagens, de beestialen in twee werknp:rrien, een acliitienmaender- veulen, II) melkkoeij -n-I tweetand, rs 4 jaerlingcn-kalverslyizcuge, bergz.wyn, 80 hectoliters It rwe, 18 h. i luliti rs p rde- boonen 8 lu-clolilers liavtr, al d<-fourra- gien, bestaende in hooien stioii, eiiéur- cu zolder-gctuigtliilpi i somdtu ink, asschon, haelkarleel met pompe, en al hel geen verdi rs dc zelve hotstede bekLied tc lang om te verhalen. lir koopen boven de 20 francs alleen lyd t.ui betaling mits borgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2