VASTENAVOND-DAGEV. S l T- k. I (37e. fel 'hk larwe van fr. 20 09 39-75 per 145 liter». 18-90 18-50 15-25 17-50 8-75 12-00 1(1-50 18-50 00-00 09-00 gereed, men Bolerpryzen nae Oostende. (47 c. Z (31 1 Terwo Rogge Sucrioen Haver Boonen Comeinezacd r>ni;;;e Spcrioen Haver Boonen Koolzaed de vertooning van eenige haver gelief koosde blyspelen. Houdt uwen centen macr gereed, zy zal komen. Twee artikels uit tnyne slaepmuls. 13-00 tol fr. 22-90 per hcclol. 12-00 13-50 0-50 B-50 1100 12-2!$ 11-150 14-25 11-215 12-00 7-00 0-00 p. 100 k. J- s X-2 per llect»l. 19-10 12-43 11-15 7-07 11-92 00-00 Dixmvdi, 7 February. -» van 115 °/o tol 19 °/o st.’t stuk. Dl LICENTIE Van Veurne op Oostendevertrekt dage* Ivks ten 8 1/2 uren 'g morgens, uit bet tfolTy-huis bewoond door Dehollander c.orretpondeércnde met den Yzeren-wcg dio ten 12 uren vertrekt vao» geheel Belgten onVrankryk. De assisen van Oost-Vlaenderen voor den 1." trimester van 1853, zullen geopend worden te Gent den 7 ruaert aenstaende onder voorzitterschap van den raedsheer Verbaere die van West-Vlaenderen worden den zelfden dag geopend te Brugge onder voorzitting van den raedsheer Vuylsteke. Wy vernemen dat de prys van 2000 franks uitgeloofd in den pryskamp voor historische leesboeken, behaeld is geworden doorde heeren Prudcns van Duyse, archivist der stad Gent, en Dautzenberg, bediende der Algeineene Maelschappy te Brussel. De vlaemsche letterkunde behaelt in dezen pryskamp andermaei eenen beteekenenden zegeprael op harezuster, de fransch-belgische Een engelsch dagblad beweert dat melk en versche eijeren een zeker heelmiddel zyn tegen alle vergift. Men leest in een dagblad: Wy verne men dat de engelsche maetscbappyen niet meer willen verzekeren tegen kapingen op zee voor koopwaren onder engelsche, fran- sche, belgische of hollandsche vlag, ten zy met vermeerdering van premie. Gewis ligt daer een vooruitzicht in van eene vrede breuk van wege Frankryk macr men moet gewis niet te veel gewigt aen dit feit hechten, daer de kapitalen een ingeboren wantrouwen hebben om iets te wagen in twyl'clachtige omstandigheden. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 5. Ze no bic Nevejans, dochter van Carolus en van Marie l.oones, Pannestraet. den 7. Octavie-Sophic Obyn dochter van Carolus en van Marie l’y berg hem, l’anne-str. Ludovicus Combc zoon van Joanne* en van Anna Vanhoulle, Veslenslrael. den 8. Carolus Schalier, zoon van l’ietcr en van Rosalie Vercamer, I) •oosterpoort. den 11. Constance Bcrnacrt, dochter van Pieter en van Marie Ryckewacrt, Oudenburg STERFGEVALLEN. den 3. Sophia Claeys jonge dochter werkvr. 40 jaren geboren te ’s Hecrwilleiu*' cappclle, woonende te Veurne, dochter van Jacobus en van Sophie l'lamey. den 8. Ludovicus Pinte, 14 dagen, zoon van l.udov. en van Horlanse Vanderkeulcn. Juslina Butaye, jonge dochter, 27 jar., geboren en woonende te Veurne, dochter van Josephus en van Marie Ovaere. Merkt ran Bzvccz, zaterdag H February. Tarwe van fr. Rogge Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aerdappels PRY/.EN DER BROODEN ran dito. Z l 25 1 id. ca P RYS D E R G R A N E N. Te Merkt van Velkvk van 9 /ebruary. I r waren ter merkt 421 heet, larwe. 42 id. Rog. 399 id. Suer. 38 id. llav.' 75 id. Boon. 9 Cohieinezaed. M1DDEN-PRYS. en ten 2 Vertrek-Uren van den Y zer-weg BRUGGE. Ten 7 ur. 40 in., ten 10 ur. 45 in. ’smorg. i ten 2 ur. 45 min. ten 5 ur.45 min. ’s na niidd. en ten 8 ur. 25 min. ’savond* De openbare vermaken ontbreken ongc- twylTeldniet in onze stad, bezonderlyk sedert cenigen tyd. Inderdaed het eene pleizier volgt het andere zoo dapper op dal erom zoo ze zeggen geen lusschenpoos is. In ons lactste nummer hebben wy van de feest van Zannekin's genootschap gehandelt, spreken wy nu kortbondig van do Vaslcnavond- dagen. Het concert die den zondag plants heeft gehad by onze koninglykc maelschappy van muziek heeft zeer fraei geweest en hel bal nog al levendig. De dansen hebben nogtans zoo lael in den nagt niet gedeurd als in de byeenkomst vanzond ag laatstleden. Niemand wilde zich te veel vermoeijen; elkeen spaerde zich voor de volgende dagen. Het helder weder van den macndag ver- kweekte een ieders kragtenon van den vroegen morgen af, de maelsehappyen van Rhetorica, S.“ Cecilia en Zannekin die zich de hand gegeven hadden, om het car naval te vurluisteron spoorden zich aen om alles te bereiden voor den stoel of kaloercade OOSTENDE Ten 8 uren 15 m. ten 7 uren 15 min. des morg., 12 uren koopman»., ten 4 uren ’s na middags naer Brugge etc. I'an D uynkei ke op Ilsjssel. Ten 5 uren 39 min.cn ten 10 uren de* morgens ten 0 ur. 30 min. middags. Mynheer den Drukker Ons Dricskc Nypers van vastenavond-dag is niet zeer te vredeu van eenige mannen van zyn volk die hem zouden willen be schuldigen van eenige gelden, opbrengst zyner nypingenin zyne borze genepen te hebben. Hy verklaerl dan, dat dit valseh is, en dat by gansch de 28 fr»., som welke zy voor hunne nypingen ontvangen hadden, in handen zyns makkers gestort heeft. Gelieft Mr. den drukker die verklaring in uw blad te willen stellen, gy zult verpligtcn Vwen dienaar, L. TORBELLE. die zy met het vliegende schietspoelzoo den vlaming zegt, verzamelt hadden. Men weel immers dat acht dagen te voor, men nog op niets had gedagt. Des na middags om twee ure vergaderden zich do gilden in de afspanning Sl. Arnol ds, en den optógt nam aen. Een ruiterbende, behoorende aen de koor zangers van Zannekin en gelyk die in berg landen gekleed opende het geleidde Zy waren gevolgd door helmuziek van S." Ceci lia die de lucht van zoetluidende deuntjes deed weérgalmen. Deze maelschappy was in teegangers gekleed. Daer nakwam de praelwagen der geene van Zannekin. Alle bewonderden de goedgeschiktlieid dezer wagen en de wel gevonden kleeding dezer gildebroeders. Rhetorika volgde op ineteene kroeg na leniers s imengestelt, in welken, indien de nfschelsing die wy aldaer zagen met de waerheid overeenkomtmen koude bemerken dat onze voorouders ook ware bierborsten waren: getuige den baes tapper en andere. Een reizend looneel op welk men ten grootslen genoegen der aenschou- wers, vcrnufie stommeklaglspelcn verbeelde, sloot den stoet. Een gedrongen menigte volk, samenge steld uit inwoouers der stad cn der naburige gemeentenzwormde in onze straten en op onze openbare plaatsen. Ook heeft het waergeuomen om, in voordeel van den armen, eene omhaling of collecte te doen welke dank aen den onvermoeiden drift en de werkdadigheid van de heeren Ch.‘ Clacrc- boudt, Josef Floor, Joos Sadones, Pieter Borre en Aimé Mouttonnier, zeer vruchtbaar is geweest. Men kan niet genoeg toejuichen aen dezen schranderen middel van liefdadige wer ken te doen, en een-ieder, in deze vreugde-dagen, zoude zich moeien haeslcn om hen te behelpen. Wat de medehelping aengael, de heeren voorzitter der regtbank, arrondissements - commissaris en stads burgmeester hebben door hunne aenmoedi- ging en hnn onthael veel bygebragt tot den goeden uitvul dezer feest. Lofzy nog aen de gebroeders'Behaeghel en aeu den hoofdman der gilde van Rhetorica. De maendag van Carnaval is dus niet alleenelyk zeer gec lig geweest, macr hy heelt nog een dag geweest, op welken de mcnschlievenlbeid ook h icr aendecl ge had heeft. Des avonds alle dc herbergen waren volge propt doch dc gemaskerde schenen ons onbeduidend en weinig in getal te wezen. De vcttcn-dyusdag, niet tegenstaendc het schrael weder, is ook zeer levendig geweest. Verscheidene vermomde benden hebben onze straten doorkruist. Men is eenparig om den palm van dezen dag toelesehryven aen degenen die Drieske Nypers uil het graf hadden gehaeld, om hem deze keer niet alle de ziekten te doen behelpen en te genezen maer om hem, op hel gespel eencr lieve vals of polka, de gekromde en gebuide, na een voorafgaendo nyping, hunne bullen by midden eencr haegscliaeraitesnyden. Deze poets is waerlyk met veel behendig heid gespeeld geweest en heeft wel doen lachen. Nog eens des avonds waren de estaminets vervuld, maer deze keer waren do vasten avond zotten in groot getal. De hu»[dbakkeis door dezelve jongelingen verbild die Drieske Nypers voorengedregen hadden, hebben groot byval gehad. De vastenavond-dagen zyn ineen woord, alhier ten jeugdigstenten vermakclykslen en terzelver lyde ten vredigsteu doorgegaen. Elk een waterbekt reeds <>m ten nai<st- komende ja re nog ecus zich alzo» te konnen verlustigen on vergeesligcn. Dal dit waer zy

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4