(N.° 1427.) WEST - VLAENDEREN. 19 February 1855. Zaterdag DER STAD VEURNE. AENBELANGEND BERIGT. II O F S T E D E Vette Weide, Vernomen hebbende (Lat vele van onze Inteekenaren van buiten begeeren den prys der grane n van Veürne eerder dan den Zaterdag te bekomen, zullen vvy met 1 April aenstaende aen alle onze Inteekenaren den prys der granen den Donderdag morgen laten geworden, mits betalende fr. 1 - 50 c. ’s jaers in plaets van 7 fr., franco met de post. Deze die van nu afzouden inteekenen,zullen tot 1 April ons Blad gratis bekomen. zaeilanden tie stad Dizmude Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dozer. Het Advertestie-Blvd versebynd wekelyks by P. Rvckeboercii Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-straet, n." 34, te Veurne. De prys tan inschi yring is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Schoone en Openbaer to verkoopcn binnen LOO. west bet derde loten noord zaeiland van Mr. VVatlet. 6 lot. Een perceel Zaeiland, groot 1 hectare 31 aren 90 centiaren by kadaster seelie B n.e '271 palende oost zaeiland van Mr. VVatlet, zuid de oude straet, west de straet leidende naer de Coussebootn-brugge, en noord zaeiland van het bureel van wel dadigheid van Loo. Gemeente Lampernesse. VETTE WEIDE, 2 Zoop. Eene schoone Vette Weide, groot 4 hectaren 20 aren 80 centiaren, heb bende oenen sleèrt noordwestwaert strek kende tat aen de limiet met de gemeente Zoutenacy bekend op den kadastralen- leg ger sccti B, nummers 20 en 21, palende oost en noord de weide van den heer Levis te Veurne, nog oost de weide van den heer Vanderbeke te Nieuport, zuid de oude Zee- dyk-stract, en west het land van Joseph Rogiérs te Lampernesse. Gebruikt door de weduwe Franciscus Amelool te Loo, met regt tot 11 November 1853, aen 580 francs by jarc boven de publyke lasten. Deze weide is verdeeld in twee loten afge scheiden mot eenen vervallen gracht. Het eerste lot ter zuidzyde, groot 2 heet. 4aren. Het tweede lot uitmakendc de noordzydc is groot 2 hectaren 16 aren 30 centiaren. De verknoping dor voorenstaende goederen is ten opzigteder minderjarige medebelang hebbende, geoetroyeérd door de regtbank van eersten acnleg zitting houdende te Wacr van den INSTEL zal gi boeren op Donderdag 31 Maert 1853, en den absoluiten OVERSLAG op Donderdag I i April daer naer, telkens om twee uren na middag, in het Stadhuis te Loo. Gemeente Loo. HOFSTEDE. 1 koop. Eene zeer weLbeliihmerde Hof stede, gelegen weinig oost xan de slad doorsneden van den steenweg van groot ingevolge de kadastrale opmeting 20 hectaren 58 aren 58 cdntiare’h gebruikt door sieur Pieter-Jacohus Depcscrmet recht van pacht lolden I October 1853, aen den pry» van 1385 francs bv jarc boven de belastingen, verdeeld in 6 loten, met regt van gebeele ol gedeellelxkc verzamelingen. 1 lot. De hofplaets met allo do huizin gen, schaere en stallingen, boomgaerden wei-en zaeilanden, van zuiden den steenweg, grootte zamen 9 heet. 39 aren 18 centiaren, bekend by kadaster sectie nummers 682 tot 688 en 710 tot 714, palende met den noordoosthoek den grond van de herberg do Kruisstracttoebehoorcude Mr. Rouzee, oost de straet leidende tan den steenweg neer de Buschbrugge, zuid zaeiland van Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uilgezondert die welkers insertie door de wet verëischl is. Pieter-Jacobus Depeser, en van den heer Lemaire, west den zclven, en noord den steenweg. 2 lot. Een omtrent driehoekende per ceel zaeiland, groot 31 aren 30 centiaren, by kadaster sectie G, n.” 511 b, palende oost Mr. Demoucheronzuid de oude straet lei dende van Loo naer den Hazewynd west zaeiland Mr. Lemaire en noord den steenweg. lot. 3 hectaren 95 aren Weide, be kend by kadaster sectie C, n.” 511 a, 512, 513 en 514, palende oost zaeiland van de weduwe en kinderen Franciscus Araeloot, Mr. Watelet, het vyfde lot en weide Mr. De moucheron van zuiden zaeiland Mr. Do Bethune, weide mynh. Demoucheron en den steenweg, west weide Mr. Lemaire, nog west en noord naer den westen het volgende lot en aldaer naer den oosten zaeiland van den heer Feryn te Reninghe, en weiden van Mr. Watelet. 4 lol. 4 hectaren 70 aren 80 centiaren Zaeiland, liggende van westen en noorden aen hel voorgaende lot, by kadaster sectie C n.° 484 lot 488, 490 lot 192 en 508, pa lende oost en zuid naer den oosten hol voor- garndi lot, zuid naer den westen Mr. Le maire, met den zuidwesthoek de oude straet, west en noord de wei- en zaeilanden van de familie Dugardein. 5 lot. Een perceel Zaeilandgroot 90 aren 40 centiaren, by kadaster sectie C, u.’ 520, palende oost de straet leidende naer de Cousteboombrugzuid de zaeilanden van Mr. Vandekerckhove en van Mr. De Bethune

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1