Huizen en Hovenierhof, Huis en Zaeilanden, It O O M E i\\ I KLEINBLJ D. TE POLLINCHOVE, OPKNBAER TE VEItKOOPEN. Notaris CAPELLE OPENBARE VERKOOPING van schoonc T E O PEN B A B 1£ V Eli KOOPING n—invi— reed» If' .1 O U. Openbaer I* I'hikoopen. IIA K110 U T E 5 V L A A I S 0 E N E N Te Alreiinijhem. Veurne by vonnis van daten 10 December i van den het kanton van Harin- SlUDIE TAN DEN uren na DR AVONTUREN VAN HENEN PYPE1 (FIFRK (Vervul# Zi« nummer 1424.) VI. - nr VLBGT DOOR DI W01STÏM. Toen tv bel kamp verlieten, moest hel vlügtende paer «.'enige voorzorgen gebruiken. Niels weerklinkt meer dan de woestyn, en geen gerucht, hoe Hauw ook ontsnapt aen hel oor der Arabieren, Zy moesten dus voet staps ryden en hunne peerden, die verstan dige dieren, schenen de gedachten hunner beryders te raden, en om daeraen gevolg te geven, lelledlm zy nauwelyks den voet in het zand. Een uer later echter begonnen zy te draven en voerden hen weg met de snel heid van dmi wind. Fatmé bezat eene groole ondervinding van liet nomadisch leven; zy kende beter dan haer niedepliglige.de ge varen, welke zy zouden loopen. 11. I grootste was het achterlaten van eenige spoor, dat Maendag 28 February 1853, om 1 ure namiddag, in de Focqtiewerve-bosschen binnen de gemeente van Alteringhem oo»t Donderdag 10 Maert 1833, ten twee uren na middag, in het Stadhuis te Loo, zal gc- bueren de openbare verknoping in eene zitting, van de naerschreven goederen. Pollinchove. HUIS. 1 koop. Een Huis mat voute van oosten en 70 centiaren grond en erf daer mede* gaendestaende op het gehuglo den K. af hoek, palende oost het huis van Joannes l.annoye en west het huis van Sr. Joannes Beschuit. Het huis is bewoond door de wed. Minne; om handslag met 1 Mei 1863, de voute is gebruikt door de weduwe Vaulerbergheen de weduwe Minne zal die gratis mogen be- woonen haer leven gedurende. HOVENIERHOF. 2 koop. Een Hovenierhof groot omtrent vier aren, palende oost de liovcuierlioven van Joannes l.annoye en Joanm s Beschuit, zuid den grond van Benoit De Siere, west den Burgweg, en noord de huisgronden van steur BeschuitLanuoye ru ilm voorgaen- den koop, hagehier medé. Gebruikt geweest door de zelve weduwe Minne, om handslag met ó.c „eldlelling. HUIS. 3 koop. Een Huis met erfstaende op het geliugte de Fynlcle voorhoofdende van zuiden op den dyk of hoogewale, palende oost den volgenden koop, en west de her berg van den heer Vandeuberglie. Bewoond door den verkooper Frariciscus Deuwel, om handslag met 1 mei 1833. SCHEUR LN SI AL. 4 en lesten koop. Een gebouw dienende voor koeislal en scheur met den grond waer op hel slaet eti hovenierhof van oosten, strekkende tot aen het straetken voor hoofdende van zuiden op den zelven dyk. Gebruikt door den zelven Deuwelom handslag als vooren. te Haringhe, znid de Molendreve', west zaei land'en boomgaerd van Jacobus Lamaire te Crombeke en noord zaeiland van sienr Qua- ghebcur te Steenwerck. Gebruikt door Louis Gruwez, met regt van pacht (lot 1 October I860, aen 49 francs BO’cent. by jaro boven de publykc lasten. Conditiën en titels ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo. hen kon verraden en aen hunne vervolgers tol aenwyzing dienen. Du hoeven hunner peerden lieten in den lossen zandgrond ecu indruksel na en ofschoon zy bpzellelyk nu en dan rolsaehtige wegen insloegen bleven er steeds eenige kenteekenen achter, welke hen doen ontdekken konden. Fatmé had haer plan gevormdzy wilde, un men zal weldra vernemen waoronide grootste Oasis naderen enSyouah bereiken, hetwelk slechts op twee dagreizen afstand* vcrwydord was zy wendde dus dadelyk den teugel naer hel oostenals had zy zich uaer den Nyl willen begeven. Sedert zes jarengewoon, om in deze vlakten te rüizen, was zy vertrouwd met al de hulpmiddelen, welke zy aenbieduu, en met de moeijulykheden zonder Lil, waar mede men er te wor telen heeft. De. putten, de ruslplactscn, de herkenniiigsteekenszoo by dag als by uagt, waren h«<’r bekend-; Ook aerz.'lde zy ni«l omtrent,den weg, dien zy insloeg, en luid haer geheugen haer al misleid, dan nog zou het instinct der Op Maendag 28 February 1833, ten twee uren na middagter herberg en brouwerie bewoond door de weduwe Do Hiuyne te Watou-plaets. OVERSLAG van een Woosmi», Afhang- lyklieden en 47 aren 67 centiaren Gras cn Zaeiland, te VValou langst do Abeclc- slraet; gebruikt door den me'devcrkoopcr Ft and* f erhaeghe. En op Maendag 7 ilacrt ’s middags pre cieste Pollinchove, langst den steenweg leidende naer Dixmude, Ier hofstede ge bruikt door Pietei Ducórran. VERKOOPING tan 73 knopen schoonectt zware Abeclcn Iepen en andere BOOMEN. Om alle inlichtingen rakende de Ver knoping van vooren beschreven onroerend Goedzich te begeven bv voornoemden notaris CAPELLE. Deze twee koopen zullen ook by verza meling aengeboden zyn. Conditiën en titels by den Notaris FLOOR te Loo. I an Boschtailli» en Plantsoenen TF. POLLINCHOVE Donderdag 10 Maert 1833, dry middag iu liet stadhuis te Loo, Zal gebuereii de openbare verkooping van den ontbloot om blanke taillie te wezen gekapt, van een bosch genaemd lepkdU’ f'loge, toebehoorei.de liet bureel van welda digheid van Loo, groot omtrent 22 aren, gelegen ter gemeente van Pollinchove, by de herberg den Gaepaerl, digt aen den steenweg. Onmiddelyk naer deze verkooping zal den grond van hetzelve bosch verpacht zyn om in zaeiland te wezen gebruiktvoor zeven jaren, ingang te nemen den eersten oelobcr 1833. Vrydag 4 Maert 1853, twee uren na mid dag, in de herberg bewoond door de weduwe Gesquicr, te Slavele, inde dorpplaels, zal gebueren de openbare Verkooping’, in eene zitting, van de naerschreven goederen. Gemeente llöogslaede. HUIZEN. 1 koop. Een Huis, voortyds dienende vöor twee wooningen met omtrent 2 aren 20 centiaren erf met hovenierhof daer mede- gaende, by den Lynde-tnolenpalende oost zaeiland van wyleu Carolus Blanckaerlzuid het huis en erf van de kinderen Pieler- Jacobus Denys teWestvleteren, west de dreve van de hofstede toebehoorende den heer De Bocariné-De Moucheron, cn noord hel huis en erf vanjde weduwe Wyckaert. Bewoond door Joannes Claereboudt, om handslag met 1 Mei 1834. Aoy Hoogituede. ZAEILAND. 2 koop. Een perceel Zaeiland, groot 45 aren 60 cent., palende oost hel Evcrsam- straelken, zuid na.st oosten zaeiland van de weduwe en kinderen sieur Pieter Bonte, zuid naest het wésten zaeiland van joafvrouw Cörnillie tc Moorseele,' in si zaeiland van den heer graef De Bocarim’ De Man, en noord zaeiland van het armb. stoer van Hoogstaede. Gébruikt door, den zelven Claereboudt, om handslag met de geldlelling. Gemeente ('i ombeke. ZAEILANDEN. 3 koop Een perceel Zaeiland groot 83 aren 50 cent., palende oost zaeiland van de weduwe en kinderen d’heer Beke-Beke, te-Zpren, nog oost zaeiland van het armbe stuur vau Crombeke, zuid zaeiland van Louis Gruwez aldaer, west zaeiland van mevrouw Bernicr te Veurne, en noord, zaei land van den heer 1 andenbroiicke te Yprcn. Gebruikt door Ludovicus De Velter, met reebt van pacht tol 1 October 1855, aen 18 frs by jare boven de publykc lasten. 4 en lesten koop. Een ander perceel 'Zaeiland, groot 04 aren 80 cent., palendo oost de gronden (van Joseph Goudenhoofdt tuuruc, uy vuiinio vau mcriui* 1952, om te gebeuren ten overstaen heer vrederegter van l._. 1 ghe door het ambt van den notaris FLOOR te Loo. De voorwaerden van deze verkooping, tytelen en schetskaerten berusten telks in zage, ten kantoore van deu voornoemden notaris FLOOR. peerden haer den regten weg hebben doen terugvinden. Toen de dag acnbrak, hadden zy reedt r' 'en afgelegd; dezen afstand ecliH'r stelde haer niet gerust. Zy besefte dal moo amp der Arabieren bare vlugt had OOI* en dal men haer reeds najoeg. B® dag scheen zeer drukkend te zullen zyi’i de zon was in eenen nevelachtigen damp' kring verrezen en scheen, yan stralen O'1*' daeneene groole gloeijende scliyf. P® ademhaling werd bemovijcly kt, men advn'd0 cem-brandende lucht in. Fatmé, aen di*ll! heetc temperatuur gewoonscheen er gee<* hinder van te gevoelen inner haer rcisget'’1 begon te klagen. Een ae.nhoudendo. logt val' zes uer in galop had r.ypq geheelc gc>,c' hevig geschokt. Het kw;nn ben; voor,'!'1* zyn liefde avontuer by den penvang niet l>'ct aenlokkelyk was. Dal voortrennen, zondflr p'cnige verpooziug tegen -ecu g|<> •ijeudél' wind in, had weldra zyiie krachten uilgep"' en toen hel middag word hygde hy n*ct vyftieu myl in k dekt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2