I I =*- Tarwe van fr. 25 00 19-73 00-00 15-50 17-50 9-00 12-00 13-75 18-50 00-00 00-00 fr. 19-03 13-45 11-24 7-15 11-60 00-00 Vertrek-Uren van den Y zer-weg BRUGGE. Carolus 31-25 per 145 liter». 13-50’ 8-00 12 25 13-00 12-00 0-00 p. 100 k. Kogge Sucrioen Haver Boonen Koo I laid Tarwe van fr. Kogge Haver Sucrioen Boonen Boekweit Aerdappels Botcrpryzcn Ten 7 nr. 40 cn ten 2 na niidd. nae Oostende. ruary. to st. ’tstuk. Dl LICENTIE Van l'eurne op Ooi/enrfevertrekt dage- lyks ten 8 1/2 uren 'a morgens, uit hut KolTy-huis bewoond door Dehollander, eorrespondeérende met den Yieren-wrg di» ten 12 uren vertrekt v»or gvkeal Helf»»» Vmwkrvk BURGERSTAND DER STAD VEURNE. OEBOOHTEN. den 14. Jponnes Bullhé, zoon van Bernar dus on van Marie Blondeel, Bewoiterpoors. Terwe Kogge Sucrioen Haver Boonen Cuineiticxaetl Dixxcdi, 14 Frbi--: van 15 °/o tot 19 1’ ft Y S 1) E R GRAN E N. Tb Jlei kt ran Vna-ir.ran 10 february. Er waren ter merkt 417 heet, tarwe. 3 id. Rog. 309 i<l. Stier. 3id. llav.’ 33 id. Boon. 0 LomCiuezavd. M1DOEK-PKÏ3. P'r HELANG RY KE NIEUW IG HE I) E N. BELGIEN. A»tw*bvsr 17 februaty. Do vierde confereneie door den beer Sohollaert, over deparleiutairewetspreken- heid gehouden, had op 14 drier, als T ware, nog meer volk» gelokt dan de voorige kee- cen. De redenaer heeft ons dezen keer inge- wyd met het leven van twee kerkvaders uit do 14.’ eeuw, de HP. Bazilius en Gregorius van Nazianza. Deze lactstc was patriark van Konstantinopel doch viel uit deze waardig heid door de ondankbaarheid der eenen, do afgunst der anderen, werd door arm en moest in een klein dorpje door handen arbeid in zyne behoeften gaen voorzien. De uedenaer heeft herinnerd, dat Lamartine door dezelfde oorzaken is gevallen, en in dien hy niet geheel is vergeten, men wyte zulks oen do gemak kelyke gemeenschappen. Gkst, 18 february. De lactste zittingen van de kamer der volksvertegenwoordigers zyn zeer gewigtig geweest voor de vlaetnsehe provinciën. De vertegenwoordigers van Vlaanderen hebben hevig aengedrotigen'op de voltooijing tier openbare werken, die ons van de overstro mingen moeten buvryden. Die stortvloed van reklamatiün schyndt reeds ceitig effekt op het kabinet gem tekt te hebban in de zit ting van 11 dezerheeft minister van lloore- beke belooft dat men eerlang de hand aen het werk zal slaett om het kanacl van Schip- donek te volirekk n, <m hy de noodign bevelen zal gev n om die werken te doen bespoedigen. Die b lofte is altoos iets het ware nu te 'wenschen dal men spoedig de fondsen vroeg niet alleen om d kanalen van Sehipdouck, maerook dal van Sclzaete te voltrekken. De wet van 1851 heeft Hat mieren onreglveer- dig behandeldde kamer zal het du» zeker alseen pligt beschouwen de haer te vragen gelden, om ysély ki rampen te voorkomen bereidwillig te voorkom m. Vci’nsz, 19 February, Hel Festival of Muzyk-feest waarvan wy in e»nonzer vorige nummers gehandeld hebben is vastgesteld op 12 Jony aenstaende. By ministeriel besluit van 11 february zaldejagtop sneppen open zyn in al de provinciën, van den 15 dezer tot den 5 april ingesloten. Men schryfl uit Oostende*. De visehvangst is deze week zeer voor- deeliggeweesten zou nog voordeeliger geweest zyn hadden de pryzen geene daling onderslaen. Deze daling is veroorzaakt ge weest door de groote hoeveelheid hoiland- sphe vischdie op de merkten aangeboden is geworden. Al de sloepen zyn inzef, en de wind is zeer voordeelig. - Een blad meldt dat mevrouw de Bo- carmé Belgien verlaten en met hare kinde ren Frankryk bewoonen gaet. Haer huis te Peruwelt en bare meubelen worden openbaar verkocht Sedert«enigentyd wordt er uit Ant werpen veel raepz.icd-olio, vooral naer Engeland uilgevorrd. Hel gerucht wint veld dat het nieuw engelsch kabinet voornemens is een hill voor te stellen ter gi heele afschaffing van de inkomreglen on deeijeren dc boter en een groot getal andere artikelen. Men schryfl uil Brussel, aen die Kol- eiische Ztitunj De verinoedelyke troonopvolger, do hertog van Brabantbereikt den 9 april zyn 18.’jaer, ouderdom die hem de meerder jarigheid geeft. Van alle zyden en vooral in de hoofdstad, bereidt men voor dit oogen- blik schitterende feesten, die een bewys zullen wezen van der Belgen liefden, voor den stichter van het stamhui» Ten 8 uren 15 des tuorg., 12 uren koopinans., 4 uren ’s na middags naer Brugge etc. l’an Duynkeike op Ryttel. Ten 5 uren 30 ntin. en ten 10 uren de* morgensten 8 ur. 30 min. ’s middag*. m., ten 10 ur. 45 m. ’smorg- ur. 45 min. ten 5 ur 45 min. en tcnBur. 25 min. 'savouds PRYZEN DER BROODEN (43c. 1 >>- k. (32 o 1 id. 1 Me>kt ran Basset, taterday 12 February. r> oo l°l fr‘ "5 |,er 1'ccl'>1* ö-7o 9-75 11-75 11-50 7-00 den 17. Petrus-Jacobus Deboom zoon Van Carolus en van Aim iie Sirou Isenbergb. Octavie-Rosalie Dehouck dochter van Carolus en van Sophie Reynaert, Bewcsterp. Sl’KUFGEV Al.l.EN. den 12. Marie andt^iplassehc 13 jaren, geborco te Bulscamp, woJnendc te Veurne, dochter van Phillip en van Joanna Marren. den 14. Pelrus-l'r.uieiscus Cordier, ren tenier, 73 jaien, geboren te Adiukerkc, woo- nende te Yeurno, weduwaer van Anne-Marie Laperre, zoon van Petrus en van Marie Detnuys. don 18. Coleta Breynnert werkster, 01 jaren, geboren en woonende te Veurne, huisvr. van Seraphinus Piers, dochter van I Petrus en van Marie Ampoorter. den 17. Petrus Vantteuvillejongman, dienstbode, 21 jaren, geboren en woonende te Veurne, zoon van Petrus en van Anna Delvovv. Dc grondwet verleent den kroonprins, 1 by zyne meerderjarigheid, eenen zetel in dén senaet. Dns zal de hertog van Brabant, ten dagezvner tmmdingwoording, dien zetel gaen bcklêedcn en pleglig getrouwheid nen de grondwet'en aen'de wellen zyns land» Yweeren. Vooral zal de disknsie moeten plaets hebben van eene wet over de begifli- gingen der koninglyke familie. Het gouver nement heeft ten dien einde eenen hoop bcschcedcn verzameld in landen van gelyken rang ah Belgien. liet cyfer dat den meesten byval ont moet in de hoogere kringen is dat van 300,000 franks ’s jaers, met genot van een hotel van den staet afhangende en dat, zegt men het oud-paleis van Oranje zal wezen. De sommen, voor de twee andere kinderen des konings lestemmen, zouden (inin nen- zienlyk wezen. Te Doorjiyk bestnet een Vastenavond- gezehehap, onder den titel van Ailci/uin hetwelk dit jaer zyn 50 jarig jubileum heeft mogen vieren, liet gezelschap heeft eene ealvacade doen ryden, en inzamelingen voor de armen gedaan, welke 1425 franks hebben opgebragt. Nog altoos blyft de sluijcr van ’t ge heim wegen op de wezenh ke beweegredenen van dc laetste aenhoudingen die te Parys hebben plaets gehrd daer zyn er die be- weeren dat die aenhoudingen niet de ont dekking van een komplot in verband staen water van zy, deacngehoudcnen blyven in bet geheim opgesloten en bet geregtzal met hen de zaek moeten effenen. Ten andere, dcaendachl is nu te Parys gevestigd op de op de opslandspottging van Milnncn, daer het schyndt dat de oproermakers, door geheimzinnige koreesppndencien aengehilst, op eenen algemeencn opstand te Parys en op eenen aenslag tegen het leven van keizer Napoleon rekenden, tot het daerbrengen cener algenieenc omwenteling door heel Europa. Tot heden zyn de tydingen over dc uitzinnige pooging te Milanen nog zeer on volledig; van de eene zyde spreekt men van een twaelftal dooden,van den anderen kant van 390. Maer hel schyndt vast dat die opstand niet op zich zelven stond, en talryke cn uitgebreide vertakkingen had in llalien en in andere landen. Hel regterlyk onder zoek zal niogely ks het geheim der zaek aen den dag brengen. Kossuth heeft uit Londen eene nieuwe proklainatie uitgeveerdigd die verschenen is op hel oogenblik der uilbarting te Mila nen, hetgeen doel denken dat de beweging indie stad voorzien was, zooveel te meer daer hy het verbond tusschcn Hongarien en llalien aehpredikt voor de herovering hun ner vryheid, en hy aenkondigt dal hy alom mannen gezonden heeft om zyne bevelen over te dragen cn op hunne uitvoering te waken. In Ooslenrvk, Piemont, Toskanen, Napels en Zwitserland zyn krachtdadige maatregelen genomen, uil vrees vollr gebeur lenissen die uit de betooning van Milanen- zouden kunnen voorlvloeijen. De ratal der kardinalen te Rome heeft eenstemmig het voorstel van den koning van Napels van de hand gewezen, strekkende om hel hertogdom Bencvent van den Hans af tu koopen. Deze weigering is geslaefd op het aloud grondbeginsel van de roomsche kerk, van hoegenaemd gecue doelen van hel grond gebied dat dc burgerlyke souvereiniteit uitmrekt, te vervreemden noch ten eeuwi- I gen dage af te staen of weg te geven. ran dito. 38 c. o 1 k st/, i (18 °1 id. ca OOSTENDE j in. ten 7 uren 15 min. uren koopman»., teil iddags -3— Ten 5 uren 30 min. morgens ten 6 ur. 30

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4