(N.° 1428.) WEST - VLAENDEREN. Zaterdag 26 February 1855. DER STAD VEURNE. AENBELANGEND BERIGT. prys der granen met 1 April aenstaende Donderdag morgen laten g te bekomen, zullen wy alle onze Inleekenaren den prys der granen den 7 - 50 c. ’s jaers Vernomen hebbende dal vele van onze Inleekenaren van buiten begeeren den van Veurne eerder dan den Zaterda aen i geworden, mits betalende Ir. in plaets van 7 fr., franco met de post. Deze die van nu afzouden inteekenen,zullen tol 1 April ons Blad gratis bekomen. HOFSTEDE Vette Weide, Huis en Erf, F Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ees-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet vercischt is. -••'Zal geb< Van loenste Schoone en Openbaar to verkoopen binnen 1.00. Wacr van den INSTEL zal gebueren op Donderdag 31 Maert 1853, on den absoluiten OVERSLAG op Donderdag 14 April daer nacr, telkens om twee uren na middag, in het Stadhuis te Loo. Gemeente Loo. HOFSTEDE. 1 koop.Ecnc zeer wel-betimmerde Hof- Het Adviitestii-Blad verscbynd wckelyks by P. R vckeboer en Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-stract, n.° 34, te Veirke. De prys tan inschryving is 6 francs s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Woensdag 16 Maert 1853, 3 uren na middag, in de herberg den l’apegaeibe woond door sieur Vanderheyde, in de groole Ooststraet binnen de stad Veurne, -••/Zal gebeuren de openbare Verkoopiug in Wne zitting, zonder uitstel 4 Van een schoon gerieflyk HUIS, ten flenste van Herberg, met zyne afhanglyk- beden medegaende erf en hovenierhofgc- slaen en gelegen binnen de gemeente van vBulscaiup, van noorden de Nieuwo-straet palende het huis van westen hetgeen van Isabelle Soetc, van oosten hetgeen der *eduwc en kinderen Louwaert, tcrwyl de Crf en hovenierhof paell van zuiden de erf ’an de genaemde Isabelle Soete, ten zuid- *eslhoeke hel hovenierhof van Joseph Ma- ’cau, van westen het land der kinderen van •tour Basilius Swertvaghcr, van noorden hovenierhof aen de weduwe en kinderen touwaert. Gebruikt door den modeverkoopcr sienr Antonius De Swarle, den welken het zelve zal verlaten den 1 Mei 1853. Bit goed zal in twee deden opgeropen worden. Schoon Gestaan en gelegen ter dorpplaels van hel gemeente vanBV LSCAM P BINNEN DE STAD VEURNE, Opcnbacr te Verkoopen. stede, gelegen weinig oost van de stad doorsneden van don steenweg van Dizmude, groot ingevolge de kadastrale opmeting 20 hectaren 58 aren 58 centiaren gebruikt door sieur Pieter-Jacobus Depesermet recht van pacht tol den 1 October 1855, aen den prys van 1385 francs by jarc boven de belastingen, verdeeld in 6 loten, met regt van gehcele ol gedeeltelyke verzamelingen 1 lot. De hofplacts met alle de huizin gen, schuere en stallingen, boomgaarden wei-en zacilanden, vanzniden den steenweg, grootte zamen 9 heet. 39 aren 18 centiaren, bekend by kadaster sectie C, nummers 682 tot 688 en 710 tot 714, palende met den noordoosthoek den grond van de herberg de Kruisstrael, toebehoorende Mr. Rouzee, oost de slraet leidende van den steenweg nacr de Buschbruggezuid zaailand van Pieler-Jacobus Depeser, en van den heer Lemaire, west den zelven, en noord den steenweg. 2 lot. Een omtrent driehoekendc per ceel zaeiland, groot 31 aren 30 centiaren, by kadaster sectie Cn 511 b palende oost Mr. Demoucheronzuid de oude straet lei dende van Loo nacr den Hazewynd, west zaeiland Mr. Lemaire en noord den steenweg. 3 lot.3 hectaren 95 aren Weide, be kend by kadaster seelie C, n.” 511 <i, 512, 513 en 514, palende oost zaeila id van de weduwe en kinderen l'ranciscus \meloot, Mr. Walelet, het vyfdo lot en weid? Mr. De moucheron van zuiden zaeiland Mr. De Bethune, weide mynh. Demoucheron cn de.i Het eerste deel bevattende het westeindc van het Huis, samengesteld uit woonkamer, vautje met kelder en keuken noord daer aen, de erf waerop de gebouwen gesticht zyn, die achter de erf toebehooreade Isabelle Soete, waerop een stal gesticht is, alsook het hove nierhof verder westwaert strekkende. Het tweede deel bevattende het oosteinde van het huis, samengesteld uit winkel met slaepkamer noord daer aenmet de erf waerop het geslicht is, cn een klein drie- hoeksken daer achter. Do verkooping zal geschieden uit krachte van reehterlyke toelating, ten overstaen van den heer vrederechter van het kanton van Veurne. Do veilings-voorwaerden cn cigendoms- tytelcn berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, tot hot zelve Veurne. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetsing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1