B E RIG T. Huis on Zaeilanden X L E 1 N B L A D. Stidiz van JI. FLOOR, Notaris tz Vbissi. f geb I Roquet •ilcrstond de verlokking I hooemoed deed hem zlni Beke-Bekc het arinbe- 1853, herberg Openbaer te I erkoopen. SrUDIE VAN DEN NotknW C.APELLE, TE H A TO T. Vrydag 4 Maerl 1853, twee uren na mid dag, in de herberg bewoond door de weduwe Getquieile btavele, inde durpplaels, zal gebuereu de openbare Verkoopiug in eenc zitting, van de naersch reveil goederen. Gemeente Hoogslaede. HUIZEN. 1 hoep. Een Huis, voortyds dienende vour twee vvooningen met omtrent 2 aren 20 centiaren erf met hovenieriiuf daer utede- gaendc by den Lynde-inolen palende oost zaeiland van wyleu Carolus Blanekaerlzuid hel huis en erf van de Kinderen l’ieler- Jaeibus Denys têVVcslvlelereii, west de dreve van de hofstede loebehoorendc den heer Op Maendag 28 February twee uren na middagter bronwerie bewoond door Uruijne te AVatqu-placls. lykheden en 47 aren 67 centiaren Gras en Zaeiland te WatOU langst de Abeele- strael; gebruikt door tien medeverkooper Francis I ei haeghe. ten cn tic weduwe De OVERSLAG van een Woosrhs, Afhang- steenweg, west weide Mr. Lemaire, nog west I cn noord naer den westen het volgende lot 1 en aldaer naer den oosten zaeiland van den heer Feryn te Reninghe, en weiden van Mr. Watelet. 4 lot. 4 hectaren 70 aren 80 centiaren Zaeiland, liggende van westen en noorden aen het voorgaende lot, by kadaster sectie C, n." 484 tot 488, 400 tol 402 en 508, pa lende oost en zuid naer den oosten hal voor- garnde lot, zuid naer den westen Mr. Le maire, melden zuidwesthoek de oude straet, west en noord de wei- en zaeilanden van de familie Dugardein. 5 lot. Een perceél Zaeiland groot 90 aren 40 centiaren, by kadaster sectie C, ii.’ 520, palende oost de straet leidende naer de Cousteboombrugzuid de zaeilanden van Mr. Vandekerckhoveeh van Mr. De Bethune, west het derde loten noord zaeiland van Mr. Wallet. 6 lot. Een perceel Zaeiland, groot 1 hectare 31 aren 90 centiaren by kadaster sectie B n.* 271 palende oost zaeiland van Mr. Wallet, zuid de oude straet, west dc straet leidende naer de Cousseboom-brugge, en noord zaeiland van het bureel van wel dadigheid van Loo. Gemeente Lampemetse. VETTE WEIDE, 2 koop. Eene schoone Vette Weide, groot 4 hectaren 20 aren 30 centiaren, heb bende eenen steêrt noordwestwaert strek kende tal aen de limiet met de gemeente Zoutenaey, bekend op den kadastralcn leg ger secti B, nummers 20 en 21, palende oost en noord de weide van den lieer Levis te Veurne, nog oost de weide van den heer Vnnderbeke le Nieupnrl, z.nd de oude Zec- dyk-straet, en west hel land van Joseph Rogiers te Lampernesse. Gebruikt door de weduwe Franciscos Amelool te Loo, niet regt tot 11 November 1853, aen 580 francs by jare boven de publyke lasten. Deze weide is verdeeld in twee loten afge scheiden met eenen vervallen gracht. liet eerste lot ter zuidzvde, groot 2 heet. 4aren. liet tweede lot uitmakende de noordzyde, is groot 2 hectaren 16 aren 30 centiaren. De verkoopiug der voorenslaende goederen is ten opzigteder minderjarige medebelang hebbende, geoctroyeérd door de regtbank van eersten aenlcg zitting houdende te schoone Fatmé zyne herkentenis te betuigen voor hel schoone lotdat zy hem bereidde, wydde hy uit in beeldsprakigen lof en gaf haer tevens minder'dubbelzinnige bi-wyzen zyncr liefde men mankte ontwerpen voor do toekomst. Roquet wilde dat zyne onderda nen gelukkig zouden zyn en hy stelde zich voor, in Syouach eene republiek, ecu cn ondeelbaer in te voeren; Fatmé liet hem raeskallen cn Lichtte als een kind wanneer zy hem niet begreep. Men moest echter besluiten te vertrekken en zich het nog ovcrbly veilde uer van dcu nacht ten nutte te maken om het doel der reize naderby te komen. Onze held onder wierp zich, en weldra deed destap hunner peerden hel zand der woeslyn weder opstui ven. Des anderendags was de hitte nog groot maer dragelyk. De wind was naer hel noor den geschoven en temperde den feilen gloed der zou. Ofschoon zy met alle snelheid voort spoedden begon de avond reeds tc vallen toen zy hel woud olyfboometi in hel gezicht kreegen dal de Oasis van Svouah begrenst. Muit zou zich geen denkbeeld kunnen vor men van de tegenstelling welke dit groene loof daerstclt met het dorre gedeelte der woeslyn. Hel oog, door de eentoonigheid der uitlichten vermoeid, rust met welge- ont haer in hare bevryding behulpzaem te zyn. Zy had dus dubbele reden om hem tc beminnen. Nu zouden zy zich naer de Oasis begeven, welke nog slechts eene dagreize vei wyderd was en daer zou de vader, ver heugd zyn kind weder te zien, hun huwclyk zegenen. De stammen der Syouach waren lalryk en konden aen al de ruiters der llau- nadis mei goed gevolg hel hoofd bieden. Roquel zou bovendien de gelukkigste man ter wereld zyn. 11 y zou dadels en ryst in overvloed, een fraei huis, peerden kamee- lea b zilten, en by den dood des vorlsen over de hewooners der Oasis heerschen. Onzen held hoorde dal verhad aen met een gemengd gevoel van tevredenheid en trots. Bet viel hemwel iswacr, inocijelyk van Frankryk cn de 60? halve brigade, wslkchyzyn vaderland noemde, af te zien maer vorst der wosly n en echtgenoot ie. i\ n cener prinses, wier bekoorlykhcden hy be wonderd had, alles in overvloed le hebben, peurden en levensbehoeftenvan pyp.r lol regent bevorderd le worden, dil alles leverde een vooruitzicht op, hetwelk geschikt was om menig gemis te verzachten en de liefde tol den geboortegrond te doen verflauwen. j nietde hoogmoed deed hem duizelen, en om do De Definitive TOEAVYZ1NG van dllerberg, BierbrouweryGebouwen en Lauden, ter dorpplacts van Avecappelle, gebruikt door den verkooper sieur Moraelis ver schoven tot Donderdag den 17 Maerl 1853, ten twee uren na middag, in de leyerkoopen Herberg. Start uiaee op fr. 6000 Den kooper zal liet vermogen hebbn 1. ' Ten geringen intresteen groot deel van den koopprys in handen te behouden. 2. ’ Aen eenen matigen prys le pachten voor 9 jaren, integaen 1 October 1853 1 heet. 81 aren alderbeste Zaeiland. 3. ” Ook te pachten voor 9 jaren, integaen 1 M i 1854, de Herberg ter dorpplacts van Avecappelle, nu gebruikt door Sr. Desinedt. Veurne by vonnis van dalen 10 December 1952 om le gebeuren ten overstate!) van den heer vrederegter van het kanton van ll irin- ghe door het ambt van den notaris FLOOR tc Loo. .- De voorwaerden van deze verkoopiug, tytelen en schelskverten berusten telks in zage, ten kantóore van den voornoemden notaris FLOOR. DR AVONTUREN VAN EENEN PYPER FtFRE i (Vervolg. Zio nummer 1425 Vil. - PlASNSN. Het was reeds duister geworden, toen zy een klein dal bereikten, zy hielden hier stand, ten einde hun avondmael tc nuttigen. Een palmboom verschafte dc dadels, eenc bron den walcrvoorraed. Eenigegrashalmen, door do vochtigheid van den grond onder houden, vormden een natuerlyk groen tapyt; Roquel sirekte mei wellust zyne door den snellen rid vermoeide leden daerop uit. Hier verhaelde Fatmé hare geschiedenis acn haren miniiaer. Zy was eene christene, en de dochter van den vorst, die over de Oasis van Syouach heerschl. Op derlien- iarigen leeftyd was zy door den scheik der llannadis geroofd cn sedert bad zy in de woestyn geleefd zonder dat haer vader had kunnen te welen komen, wal er van haer geworden was. Dit leven was onverdragelyk; zy wilde zich daervan lol eiken prys Ik- vryden, en toch had hare Liverny acht jaren geduerd. Zoodra zy den Iransehman had gezien, had zy dadel) k aen hem g slacht, De Bocartné-De Moucheron, cn noord het huis cn erf van de weduwe VS yekaerl. Bewoond door Joannes Claereboudt, otu handslag met 1 Mei 1854. Nog llougttaede. ZAEILAND. 2 koop Een p rceél Zaeilandgroot 45 aren 66 cent., palende oost bet Evers un- slraelkcn, zuid iiarsloosten zaeiland van de weduwe en kinderen sieur l’ieler Unite, zuid naesl hel westen zaeiland van joulvrouw C irnillie te Moorseele, west zaeiland van den heer gracf De |l>earmé-De I <n, en noord zaeiland van het armbestuur v an lloogstncde. Gebruikt door den zelven Claereboudt, om handslag mei de geldlelling. Gemeente Ciombeke. ZAEILANDEN. 3 koop Een pereeél Zaeiland groot 33 aren 50 cent., palende oost zaeiland van de weduwe en kinderen d ii er te Zpren, nog oost zaeiland van stuer vau ('.roiubeke, zuid zaeiland van Louis Gruwel aldaer, west zaeiland van mevrouw Bernier te Veurne, en noord, zaei- land vanden he t .ndeubroucke teYpren. Gebruikt door Ludovicus Do Veller, met recht van pacht lol 1 October 1855, aen 18 frs bv jare boven de publ y ke lasten. 4 en leilen koop. Een ander pcrccél Zaeiland, groot 64 aren 80 cent., palcndo oost dc gronden .van Joseph Goudeuhoofdt le llaringhc, zuid de Molendrevc west zaoi- land en booingaerd van Jacobus l.amairc to Crombekc en noord zaeiland van sieur Qua- ghebeur le Steenwerek. Gebruikt door Louis Gruwez, met regt van pacht tot 1 Oetober 1866, aen 49 francs 50 cent, hy jare boven de publyke lasten. Conditi o en titels ten kanloore van den i notaris FLOOR te Loo.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2