aenrelangend berigt. (N.° 4429.) WEST -VLAENDEREN. Zaterdag 5 Maori 3855. DER STAD VEURNE. mits betalende Ir. Huizen en Hovenierhof, Vernomen hebbende dat vele va.n onze Inteekenaren van buiten begeeren den prys der granen van Veurne eerder dan den Zaterdag te bekomen, zuilen wy met 1 April aenstaende aen alle onze Inteekenaren den prys der granen den Donderdag morgen laten geworden, mits betalende ir. 7 - 50 c. ’s jaers in plaels van 7 fr., franco met de post. Deze die van nu afzouden inteekenen, zullen lot 1 April ons Blad gratis bekomen. BOUWGROND, OPENBARE VERKOOPING v- die wolkers insertie door de wet verëischt is. 3™9 Schoenen Gelegen te Veurnebinnen palen OPENBAER TE VERK.OOPEN. TE POLL1NCHOVE, OPK5BAER TE VEBKOOPEN. van S'ad, Men betaeld 12 centime» per drukregel voor de Inplaelzingen. uren na Woensdag 23 Maori 1333, drie uren na middag, in d'herberg bewoond door sieur IVybo, te Veurne, nevens de ïper-brugge, ten ingaen van stad Zal gebeuren de openbare Verkooping in eene zitting zonder uitstel Van een erveken ter lengte van 26 meters 77 centimeters van den zuiden uaer den noorden, en ter breedte van 13 nieters 23 centimeters van den westen mier den oosten, alzoo iiitmakende eene oppervlakte van 04 aren 29 centiaren 04 miUiarcn, gelegen te Veurne, binten palen van stad, van oosten nevens den steenweg ten afgaan van de Yperbrug, makende den noordwesthoek van eene meerdere party; palende van westen den steenwegvan noorden den kapitalen wal van stad. AensLag met den dag der verkooping, die gebeurd kragtens rechterlyke toelating, ten overstaen van den heer vrederechter van het kanton van Veurne. De veiUngs-voorwaerden en eigendoms- titelen berusten ten kantoore van den nota ris FLOORte Vcurne. i Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons üiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. o Alle Verkoopingen en Bekendmakingen De minste inplaetzing betaelt oO centimes. by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ees-mvel Geld en brieven franco toetezenden aen den giatis in ons Blad versehynen, uitgezondert Uitgever dezer die welkers insertie door de wet verëischt is. Donderdag lOMacrt 1833, ten twee uren na middag, in hel Stadhuis te Loo, zal gc- bucren de openbare verkooping in eene zitting, van de naerschreven goederen. Polliiichove. HUIS. 1 koop. Een Huis mol voute van oosten cn 70 centiaren grond en erf daer medc- gaendcslaende op het gchugle den K.af- hoek, palende oost het huis van Joannes Eannoye en west hel huis van Sr. Joannes Beschuit. Het huis is bewoond door de wed. Minne; om handslag met 1 Mei 1853, de voute is gebruikt door de weduwe Vanlerbcrgheen de weduwe Minne zal die gratis mogen be- Moonen haer leven gedurende. HOVENIERHOF. 2 koop. Een Hovenierhof groot omtrent vier aren palende oost de hovenierhoven van Joannes Lannoye en Joannes Beschuit, zuid den grond van Benqit De Sierc, west den Burgweg, en noord de huisgronden van sieur Beschuit, Lannoye en den voorgaen- den koop, hage hier mede. Gebruikt geweest door de zelve weduwe Minne, om handslag met de geldlel 1 ing. HUIS. 3 koop.Een Huis met erfslaende op Bet gehugte de Fyntelevoorhoofdende van zuiden op den dyk of hoogowale, palende Hel Adveiitemtie-Blsd vcrschynd wekelykj by P. Rvckeboircu Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oosl-stracl, n.° 34, te Vevrse. De prys van inschi yting is 6 francs 's jaers scoor de stad en omliggende plaetzen, en 7 f anes s jaers franco met de post. oost den volgenden koopcn west de her in Tg van den heer Vaiidenberghe. Bewoond door den verkooper Franciscus Deuwel, om handslag mei 1 mei 1833. SCHEUR EN STAL. 4 en lesl-n koop. Een gebouw dienende voor koeistal cn scheur met den grond waer op het slaet en hovenierhof van oosten, strekkende lol acn het s’raetkenvoor hoofdende van zuiden op den zelvCn dyk. Gebruikt door den zclven Deuwel om handslag als vooren. Deze twee koopen zullen ook by verza meling aengebodett zyn. Conditiën en titels by den Notaris FLOOR te Loo. Van Boschlaillie en Plantsoenen TE POLLIMCHOVE Donderdag 10 Mae« l 1853, dry middag in hel stadhuis te Loo, Zal gebueren de openbare verkooping van den ontbloot om blanke taillie te wezen gekapt, van een bosch genaemd lepken- Vloge, toebeboorende het bureel van welda digheid van Loo, groot omtrent 22 are i gelegen ter gemeente van Pollinchove, by do herberg den Gaepaert, digi aen den steenweg. Onmiddeljk nacr deze verkooping zal den grond van hetzelve bosch verpacht zyn om iu zaailand te wezen gebruiktvoor zeven jaren, ingang te nemen den eersten October 1853.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1