EINDE. T E P A C II TEN g-tal door den heer van die sisM^'xc4aMex*>nn<ym.'.wuKC»xi3D«&<ur*s*i en schuiten van Boulacq liggende, haer Ie vervoeren. liet 531 land der dromedarissen en kameelen! Ik heb er genoeg van. Hel zou er wel naijr ge- lykt n, dal eene zoo Irlenlvu’ie pyper als ik, zich op pensioen zou doen st. Ilea. Roquet, inyn vriend, het is tyd, dat gy dit kroko- dillenland gai t Verlaten. Frniikryk roep u, mya jongen, het. schoone Frankryk, het land der fr.r ije kunsten cn va 1 den riqui- J quikomt aen op marsch, voorwaarts. inde lactste dagen van july 1301 inaekte de bezitting van Kaïro, ten gevolge der kap'lulalic insscheti den generaal Belliard enden britschcn ge icrael Hutchinson ge sloten, gereed 0111 zich op den Nyl in esclie- pen. Vaertuigen lagen in de haven van Aboukir gereed, om deze naer Frankryk over te voeren. Dia een hélfdaftigen slryd hadden de Franschenaen de eene zyde aangetast door een britsch-cypaïsch leger, aen de andere door de turl.sehe raili ry onder aanvoering van den groot-visier be stooktdoor do vrceselyke pest geteisterd, zonder gemeenschap niet Menon die Alex andrian bezetteeene ongclyke en nutteloozc worsteling moeten slaken, om de eeriolle, hun aangeboden voorwacrden aen tc nemen. Niettemin heerschte onder de troepen diepo neêrslagtigheid en de ontruiming geschiede onder somber stilzwygeii. De 69.* halve bri gade, onder het kommando van den generaei Lagrangebevond zich onder de troepen In het voorig jaer werden te Parys voor 1,678,7-6 Ir. oesters gebruikt, hetwelk als men 2 Ir. 30 c. voorden midden prys voor 100 oesters lekend, een g- tal van 70 inil- lioen oesters oph vert. Eenen i iwooner van Namen heeft eene ontdekking ge.Iaën, welke van ’tgrootste gewigt is. Deze bestal l in hel f.ibrikeren van brood, ’t welk, met l p. op dc weerde van ’t koorn mind r, ouder alle betrekkingen tc verkiezen is boven dit hetwelk thans ge maakt wordt. Men verneemt dat den uit vinder de onderneming d. r levering van hel ga,ischc leger zil bekomen en dat het eng Isch gouvernement hem een boven matig aeubod gedaen heef t om hét geheim van die nieuw? ontdekking te bekomen. De midden-sektie van de kamer der volksvertegenwoordigersgelast met het onderzoek der ontwerpen van hervorming van d wet op de burgerwacht, heeft dynsdag lesJ. h ire'werkzaamheden geëindigd. Ver scheidene b.-sluiiea zy ier genomen. Er is beslist da, de garden van boven de 315 jaren enkel tvv c evnen e eene wapen-inspektie per j 1 r zu’le.i moeien bywoonenwat de garden bet eft van beneden de 35 jaren, er zouden voor hen niet meer dan 12 exerci- eien mogen zyn, zonder magliging van het kollêgievan bii' gmeesler en schepenen. De heer Cooimi is is verslaggever benoemd. Sedert eenige dagen houdt zich eene men'; te wilde ganzen op in de moerassen van Door.iyk; de jagers zitten cr duchtig achter. De landbouwers hebben gemcenlyk het gebruik hunne ploegyzers des nachts op het veld te laten, of dezelve ia de veuren te delven, opdat zy niet zouden gestolen wor den macr zy weien waerschynlyk niet dat zy alzoo de bestaande reglementen overtre den. Laelstmael nog heelt de regtbank van Tongeren een la id bouwer veroordeeld voor diergelyk feit, en zy heeiï verklaerd dat het op hel veld laten der ploegyzers straf baer is, dan zelfs wanneer zy gedolven zyn, en dat de eigenacs de’er vzers verantwoordelyk zyn voor da overtreding door hunne dienst boden liegaca. Volgensberigt uit het bovenland is er tusschen Waréhime ea Aas een af tand van vier mylen) zooveel sneeuw gevallen dal de gemeenschap per spoorweg lélterlyk ge- dic gckapituleérd hadden; langst de k. t ijen waren bestemd 0111 eerste bata'jon h.id zich in beweging gesteld, en het muziekkorps wilde volgen toen nu n i i vollen ren eenen ruiter zag komen aensnellen die in een bournous g wikkeld was en wiens gebrul ode wezenstrekken hem voor eenen Arabier deden houden. Voorliet bataljon gekomen, hield hy stil, sprong van hel jiverd, haelde een dwarsfluitje uit den zak en begon de marsch der Tartaren J lionsmes hellas Allonsmes belles, suivez-nous te spelen. Hé, het is dc pyper Roquet, riep do kapelmeester uit. Men omringde hem deed hem zyne lot gevallen verhalen. Gedurende verscheidene dagen, strekte dit derhalve brigade tot uit spanning. Roquet verloor echter zyn belang niet uit het oog. Hy deed zich in zynen rang van eersten pyper herstellen cn verzocht, dat men op zynen staet van dienst zyne af wezigheid van dertig maanden zou vermel den, als: Hiel verlof in de woestijn l Inden nacht van dynsdag tot woensdag is er een vreeslyk ongeluk te Hoogstaede gebuerd. Dry landbouwers een weinig be dronken, kwamen uit de herberg de Gae- paeid, met hel inzicht van gezamentlyk naer huis te trekken macr by het' uitkomen, in de duisternis verloren zymalkacr, en een van hun, een landbouwer van Leysele, viel in het waler. Toen ifleo hem ’s morgens vond, leefde hy nog, macr nauwelyks had men hem by het vuer geleid om hem te ver warmen of hy bezweek. Op 17 dezer is overleden in den ouder dom van 36 jaer, Mr. Vail de Perrc, ont vanger r r< Jstr.’ii te éeeloo. M. jlthi, oude pastor te Alveringhem, en M. üleysman, professor in bel kollegie van den 11. V'iiceutius le Yper, komen be- magtigd te worde 1 vanpl iets te verwisselen. M Galley, pr:ester '11 het seminarie, is coadjutor benoemd i N.mrdschote. Dezer week ",yn de v>er visschersloepen van Diieupo'l van den Dóggërsba'nk weder gekomen zy hadden 106 tonnen ab.r- dacn mede. Het igelsch gouvernement heeft den patroon P. Miss m van Nieuport eene gouden medaillie ea 300 i’r. ter hand gesteld en aen de maas h p van zy ie visschnil iasgeljk 500 I voor ’t redden der manschap van de engclsche brik Robert Ellen. D.’ 1 ?.i leb uary is deb)iks”in op den kerkio c te Dixmnde gevallen en heeft di n i 1 br.i id geste’ en na een tier werkens was hel vu;-.’ blu.ichi. Da schade beloopt tol o igeveer 500 franks. De 1 .’.elfJ 1 d.ig heelt een begin van brand pla. ts ge.i.id ie het st idhuis te Ronsselaero eene lo’.’n'.'cml.' kool had den houlvloer va.i het «ek lariaei in bruid gestoken; de schade b dr ’egt maer 25 a 30 franks. Gaderde persoonen door het lot aange wezen, om deel te maken als jury by het ho van assisen dezer provincie, gedurende de tweede serie van h. t eerste kv.artael 1853, beginnende den 17 moert, beo inden zich de heeren Baeekeroot, Eng 1, koopman tc Dix- mude. De Grave, Jan-tap isle, landbouwer te Stuyvekenskerke, De Potter, Franeiscus, landb. te i'.es.mn, Hou sagner, Louis, landb. te Veurne, Bartier, l'ieter, grondeigenaar tc Adinkei'keen De Ruysseherc, Florimond, eigeuacr te Alveringhem. Om aenslonds in gebruik te treden Een schoon en 'gerieflyk HUIS, gi lee- Eend n.' 11 staende in <le Duinkcrk-straet te Véurne, hebbende eenen uitgang op' de oude ’BciSstc-merkt. Lest gebruikt geweest rOVlS'OtLtvirll. Zich te adressoèren by Mr. Balcaen "egociant op de Houtmarkt. *ei1 Vismand begreep hem, cn alles ging als *ru jer. lioquet hield iolhy had in Frauk- clubs geziendeze weldacd wilde hy in de Oasis invoeren. Om dc aenzieulykeii te '•'••gen, ouder zyn voorzitterschap te ver- II 'd reu, loofde hy lot premie aan hen, die III dc vergadering tegenwoordig zouden zyn, Ue|i r.itsoen dadeis uil. Men kwam om do Pr, iine te nuttigen doch daerby bleef het. 'Lue poogiug mislukt zyndezocht onze l’t'ins troubadour andere verstrooijingen. In dc Oasis waren eenige schooae vrouwen. Als Jasten als Fraiischiuan, meende Roquet zyne hulde te moeten bcwyzen. Hier celiter vond hy een ander hinderpaal. l atmé ",lsjaloersclien de minste verdenking van ’’"trouw bragt hevige stormen inden huise- !1','n kring te weeg. Gedurende eenigen tj d, ’’"lende on/o held geduld, maer dagelyks "''tden de Oasis, zyne vrouw, het kouing- ’’diap, dc voeding met dadels en rysl, hem ’’"■er tot List; uindelyk had dc uitbarsting plaits, 11 het is zoo gelegen, zegde hy op zekeren ’?'”geml. Ik wil'uiyiieonderdanen tol vrye 'eden maken en zy willen liever ellendige slaven blyven. Ik wil aen myiio vrouwelyke ’’"derdanen du beginselen inprenleii der lra>ischogalanterie, en myn huisduivel van Ceiicvrouw krygl het inden zin dit kwalyk °P *c nemen. Naer den drommel met bet XGR I A'E MEUIEIGHEDEN. FRANKRYK. Paris, 3 Jda:rl. Er is kwestie van in de pasporten eene gc- *'i;tige verandering te brengen. In plaets 'an hel signalement, zou men er voortaen het portret van den drager in brengen. Op (liewyzc zouden de poficie-t'genten voortaen "iet meer vragen: Lw pas, mynheer “1" er wel Uw portret l’e rekenen van 1 maertmoeten al de 11 'grafisch.-kerespondencien eenen borg- leglv.vn 100,090 franks storten, op straf Va" gevangzitting en zware geldboete.), daarmede krygt deic nyverheid insgelyks den genadeslag. De keizer zal jacrlyks een millioen van tyne dotatie aen dc burgerlyke leden zyner familie uitreiken. Hy geelt 100,000 franks ieder aen den prins van Canino, aen dezens Iroeder prins Pieicr, ae 1 Antone Bonaparte, a n de prinses Cnmcrata cn aen prins Lucien lapartc 50,000 franks aen de vrouwen *>n den lak Murat, 25,000 aen de dochters 'au Lucien Bonaparte enz. Er is kwestie aefi den barrccl du Tróno Cen rcusaehlig monument ter nagedachtenis v"n Napoleon 1 op tc rigten. Het ontwerp bestaal in een bronzen ruiterbeeld op eenen *er.ldbol, ondersteund door faemcngelen. Men zegt, dat de keizer dit onlw. rp goed- Lcizri, un dal men er misschien eerlang een "l'gin zal mede maken. Het zal zeer veel 8'dd kosten. BELG1EN. Veir.se, 3 Maert. I r is grootelyks spraek van alhier met de ""’crderjarigwording van 'L. K. II. den hertog '■m Brabant•een feestte geven waerin de dry iiiaclschappyen S.“ Cecilia, Rhelorika /.aniiequin hun aandeel zouden hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3