I’. Kogge 3 1 'f‘ k- 1 id. 5.2 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. 38 c. 1 k 20 1 id. 19 50 00 00 10 00 17-75 10-00 12-00 18 00 18-50 00-00 00-00 VEiiTHEK-UiiEN van den Yzcr-we8 BRUGGE. S'? hel Oosten 31-00 per 145 liters. G£BiUBUBsnr.ncEN2» February 18S3. den damp Botcrpryzi line Oostende. Sucrioen Haver Boonen Koolzaed Terwe Sucrioen Haver Boonen Conieinezaed PRYZEN DER BROODEN ran dito. 5 (48 c. ptr Hertel. fr. 19-49 13-28 11-50 7-49 12-43 00-00 Dtx»vnz,28 Februaiy. en van 15 °/u tol 18 "/u »t. ’t »lu*‘ NVy laten hier volgen den brief nil Gee- raerdsbergen welken ons te lael was loegc- komen om in ons lesten nummer geplaetst to zyn. - -- L den 24. Carolus-Ludovicu» Lahaye, toon van Pieter en van Seraphine Deburcb- graeve, binnen palen. den 25. Pritdeutia Maertendochter van Seraphinus en van Joanna Vandenberghe, Kaeiplaels. Desiderius Blanckaerl, zoon van Iw bdla Blanckaerl, Bewesterpoort. STLtlFGEV ALLEN. den 25 Joannes Bnllhé 11 dagen, zoon van Bernardus en van Mario Blondeel. Anna Viaene'jonge dochter, niutstf- in ickster, 17’jaren, geboren en woonende te Veurne, dochter van Joannes en va(1 van Mario Feys. den 13. Emmanuel Bekacrt, jongman, to"" .der beroep, 18 jaren, geboren le Veurmh overleden te Slype, zoon van Carolus cn Joanna D.-nys. tien 27. Uelavie Dt-houck 10 dagen, doch ter van Carolus en van Sophie Reynaert- den 2J. Pieter Legrand, 13jaren, ge' boren en woonende to Veurne, zoon van hranciscus en van Isabelle Grimmelpré. Alphonsius Vanbeveren, 18 inaenden, zoon van Franc, en v .n llortanse Dawyndt. den 1 mant. Marie Vandeukcrckhove werkster, 02 jaren geboren cn woonende te Veurne, huisvr. van Carolus Voorons, dochter van Hour, cn van Rosalie Burggraeve- den 2. 'larie blanckaerl, 2 jaren, geboreU te Bruoge, v.oonende lo Veurne, dochter van Sophie Blanckaerl. den 3. Ludovicus Poupeyc, 11 jaren, geboren cn woonende to Veurne, zoon van Napoleon cn van Amelie Vaudewalle. CQ wentelingen en koningsmoord. Zelfs zyn er duitsche bladen die beweeren dat hel brilsch gouvernement in de wetten zyn» lands de noodige magl zou vinden om zulke per sonnel* van zynen bodem te verdryven d:o do goede verstandhouding van Engeland met andere mogendheden zonden hinderen. Men is benieuwd te vernemen wal Engeland op dergelyl.e vraeg zal antwoorden. Te Konstanlinopel heerschl er groolo versl.agenlheid, len gevolge der vvendingdie hel geschil mei Ooslenryk genomen heeft. De graef von Leidingen heeft zyn ultimatum aen de Porie ingediend, en, zoo men be weert, de tusschenkomst van Frankryk cn Rusland geweigerd. Een der punten, waerop Oosteuryk'vooral aendringtzou wezen de verwydering uil hel turkseh leger in Mon tenegro, van <le gevlugte Italianen cn Hon garen; Ooslenryk wil hunne aanwezigheid zoo digi by zyne grenzen niet dulden. Een ander punt is zoo wv reeds gezegd hebben de aeuspraek van Oosle iryk op twee havens op de kasten van Montenegro. Hel schynl dat Rusland, hetwelk reeds zoo lang op het bezit van Konstanlinopel en den val van het turkseh keizerryk loerlOoslenryk in zyne aanmatigingen ondersteunt. Een inval in Turk yen zou gewis van Engeland en Frank ryk met g 'ene goede oogen aeazien worden, eu hel oorlogstooncel zou wel schielyk uit hel Oosloii in de pleinen van Europa kunnen verplaelsl wezen. Naer men verneemt, zyn thans regt- streeksche onderhandclingeti aengeknoopt tussclien de rustische en tie fransche rege ring, om eene minnclyke vereffening lot stand te brengen van da geschillendie nopens de kwestie van het 11. Graf zyn onl- saen. Men ziel eene spoedige schikking te gemoet. P R Y S DER G R A N E N. Te van VttRsz, ran 2 maert. Er waren Ier merkt 282 heet, larwe. 21 Rog. 72 id. Suer. 51 id. Hav.' ÜQ id. Boons 0 Conieinezaed. 'larwe van fr. 25 00 31-00 per 145 liters- M1ÜDEN-PRYS. stremtl was. Geen trein kon er den 20 fe- bruary door en men heeft tot des anderen- dags met magt van mannen moeten arbeiden om den sneeuw weg te ruimen. Da telegra fische draden lagen insgelyks onder den sneeuw begraven, waeruit men kan oordee- len hoe hoog dezelve lag. Een reizigers trein is vier-en-twintig uren in den sneeuw blyven steken. Een pastor en een pachter hebben de weinige reizigers die er op waren van levensmiddelen voorzien. Naer deze ver bazende menigte van sneeuw te oordeelen zyn de overslroomingen zeer te vreezen, byzonderalsde dooi schielyk mogt invallen. Ziet hier hoe die twee spoortreinen eenen geruimen tyd in den sneeuw geblokeerd hebben gezetenDe goederen-trein van Thienen komendehad eerst willen door- ryden, maer was blyven steken. Inmiddels was een reizigers-lrein van Brussel aange komen, en na zich overtuigd ie hebben, dat hel doorryden oiunogelyk was, wilde de machinist terugwerken; maer onderin .schen had de sneeuwjagt fel blyven a. nhouden, en de baen was zoo wel van achter als van voor gestopt. De reizigers zyn er aigegaen en in het naeste dorp gevlugttot dat men den sneeuw zou hebben opgeruimd, hetwelk eerst den volgenden dag plants had. Het ooslenryksch gouvernement over tuigd dat vele spoorwegrampen het gevolg zyn van het breken der assen, heeft premien uitgeloofd van 10, 15 en 20 guldens voor de bedienden die gebreken aen de assen der rytuigen zouden ontwaren en doen kennen. Zou het belgisch spoorweg-bestuer dil mid del om het onderzoek der assen te bevorde ren niet ook kunne i aenwenden Op bevel van deiisp.iorweg-besluerder zal er, le rekenen van 22 Februarywanneer by uitzondering de engelsche posi niet tyde- lyk te Oostende toekomt om met den trein van 7 u.-r 15 m. des morgends verzonden le worden, eenen byzoaderen trein iugvrigt worden, die uit Oostende zal vertrekken om negen uer des morgendsom 10 uer 40 m. door G mt zal rydeit en o n 12 ure 10 in. te Mechelen aankomen. Vaudaer zullen de depechon niet een gewoon konvooi naer Brussel en met een byzonder konvooi op Antwerpen gesluerd worden. Daze maetregel zal een einde stellen aen de herhaelde klag- ten van den handel. Een amerikaensch doktor b weert, dat do persoonen, die borstziek zyn, kunnen genezen met gedurende eenige uren in eene suikerbakkery te verblyven en van liet duiker in le ademen. Het voorgevoeldat du opstand van Milanen tot ernstige vervolgingen van wege Ooslenryk aanleiding zou gegeven hebben, heeft zich maer ten vol verwezcnllykl. Do goederen der lombardisehe uitwykelingeu zyn verbeurd vorklaei d geworden 3(JÜ0 per soonen uit Tessino, die in Lombtrdien ver bleven, zyn er uitgezet geworden cn nog 200Ü anderen moeten die volgen; de eigo- itaers in Milanen moeten van des avonds ten zes uer tot des morgends met eene lanlecrn hunne huizen verlichten; van des avonds tot des morgends mag niemand op de vesten der stad komenop pene van gevang enz. De poorten van Milanen worden streng be- waekt; men meent dal Mazzini zich te Mila nenof tenminste iu het Milanesche be vindt; zoo wel te land als te zee zyn bevelen gegeven om te beletten, zoo de italiacnsche omwenlclaer zich wez nlyk op hel gebied van Milanen bevond dat hy ontsnappe. Men beschouwt hel als stellig dat de groolc mogendheden gaen sameiiwerken ten einde Engeland te pramen maetregelen te nemen om te beletten dal de uitwykelingeu vrye- lyk en ongestraft van op den brilschen bodem voortaen nog de rust van Europa stooren door hunne aenhitsuigen tol om- OOSTENDE. Ten 0 uren 15 m. ten 7 uren 15 in>n- de» morg., 12 uren koopman»., tc0 4 uren ’sna middag» naer Brugge, ctc. Fa» Puynkerke op Jlyv»»/. Ten 5 uren 30 min. en ten 10 uren de» moigen» t«u 6 ur. 30 min. middag»- Ten 7 ur. 40 in., ten 10ur. 45 in. morg en ten 2 ur. 4’5 min. len 5 ur.45 na midd. en tcnBur. 25 min. ’»avüi>d» Mynhtor de Uilgoter van het Advcrtcnlic- Blad te Veu, ne. Ik twyffal geenzints of oen aental af druksels van den Geeiaerdtbergenaer van 20 dezer maend zyn in uwe stad .verspreid geweest, om reden dal dil Weekblad eenen vuilen en onbeschoefleii artikel behelsd die de eer en faem acnrandl van eenen geboor- tcling dezer gemeente, die tegenwoordig Veurnaer geworden is. Indien ik hel kwaed met kwaed wilde beioonen, zoude ik, om den onbetame- lyken schryver te straffen, allecnlyk het verfoeiielyk gedrag cn tie verachting wanof dees knacp alom geniet, moeten kenbaer miken. Ik zal ede moediger zyn en hem, tot nu toe, aen hel gevolg van zyne haleiyke d.i.d leeneinael overlalen. Ook is hel niet om mynheer Sad.me» te verdedigen dal ik u deze korte woorden toesiiero, want hy woont reeds langen tyd genoeg by u iu om dalgy zyn karakter en zyne eerbaerheid kenne. Neen mynheer tie Uitgever, ik wil slechts laten weten aen de Veurnaren dal het lasterschrift alhier door alle afgekeurd, verworpen en verstoot is, om tlal hel eeno ware eerrooving is en des loschailelyiter voor den geenen die h t ontwerp er van is, uil oortaek dal die bedeklelyk en zelfs met onverstaenbaro woorden geschied. Indien den Geeraeidt- beigenaer by u gelyk hy ons onihaeld wordt, zal uwen medeburger, heer Sadpites, geuoegzaeiu gewroken zyn. Aenveerd enz. S.-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4