WEST - VLAENDEREN. 12 Macri DER STAR VEURNE. AEKBELANGENO BERIGT. prys dor van mils betalende fr. 7 - 50 e. ’s jaers 1855. Zalerdatr granen HOFSTEDE Veile Weide, Vernomen hebbende dat vele van onze Inleekenaren van builen begeeren den Veurne eerder dan den Zaterdag le bekomen, zuilen wy met 1 April acnstaende aen alle onze Inleekenaren den prys der granen den Donderdag morgen laten geworden, D o O z in plaets van 7 Ir., franco met de post. Deze die van nu afzouden inteekenen, zullen tot 1 April ons Blad gratis bekomen. 02 fl Menbetaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplactzingen. Da minste iv.plaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. van den beer en noord, den west het derde loten noord zaciland van Mr. Wallet, 6 lot. Een perceel Zacilandgroot 1 hectare 81 aren 90 centiaren by kadaster seelie B, ii.' 271 palende oost zaciland van Mr. Wallet, zuid de oude straet, west do slraet leidende naer de Gousseboom-bru&ge, en noord zaciland van het bureel van wel dadigheid van Loo. Gemeente Lampei nesse. VETTE WEIDE, 2 Zoop. Eene schoone Vette Weide, groot 4 hectaren 20 aren 30 centiaren, heb bende eeneh sleèrt noördwestwaert strek kende lat aen de limiet met de gemeente Zoutenaey bekend op den kadastralen leg ger secli 11, nummers 20 en 21, palende oost en noord de weide van den beer Levis te Veurnenog oost de weide van den heer V inderbeke te Nieuport, zuid de oude Zee- dyk-straet, en west het land van Joseph Rogiers te Lampcrnesse. Gebruikt door de weduwe Franciscus A.nelool te Loo, met regt tot 11 November 1353, aen 530 francs by jare boven de publyke lasten. Deze weide is verdeeld in twee loten afge scheiden met eenen vervallen gracht. Het eerste lot ter zuidzyde, groot 2 heet, .'(aren. Het tweede lot uitmakende de noordzyde, is groot 2 hectaren 16 aren 30 centiaren. De verkooping der voorenstaende goederen is ten opzigleder minderjarige medebelang hebbende, geoctroyeérd door de regtbank van eersten aenleg zitting houdende te Schoone en Openbaar te verkoopen binnen L00. Waer van den INSTEL zal gebueren op Donderdag 31 Maert 1853, en den absolution OVERSLAG op Donderdag 14 April dacr naer, telkens om twee uren na middag, in het .Stadhuis te Loo. Gemeente I.oo. 1101'STEDE. 1 koop.Eene zeer wel-betimmerdc Hof stede, gelegen weinig oost van de jtlad doorsneden van den steenweg van Dizmudo, groot ingevolge de kadastrale opmeting 20 hectaren 58 aren 58 centiaren gebruikt door sieur Pieter-Jacobus Depesermet recht van pacht lot den 1 October 1855, aen den prys van 1385 francs by jare boven de belastingen, verdeeld in 6 loten, met regt Van gcheele of gedeeltelyko verzamelingen. 1 lot. De hofplaets met alle do huizin gen, schucre en stallingen, boomgaerden Wei-cn zaeilandcn, van zuiden den steenweg, grootte zanten 9 beet. 39 aren 18 centiaren, bekend by kadaster sectie G, nummers 632 tot 633 en 710 tot 714, palende met den iiourdoosthoek den grond van de herberg de Kruisstraettoebehoorende Mr. Ronzee, Oost de straet leidende van den steenweg naer du Buscbbrugge, zuid zueiland van Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uïterlyk eiken vrj dag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen b‘y de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis iu ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. Het Advertextie-Blad verschynd wekelyks by P. Rvckeboercu Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de üost-slraet, n.» 34, te Veubke. De prys tan inschi yting is 6 francs s jaers toor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Pieter-Jacobus Depeser, en Lemaire, west den zelven, steenweg. 2 let. Een omtrent drichockende per ceel zaciland, groot 31 aren 30 centiare»), by kadaster sectie G, n.°* 511 b, palende oost Mr. Demoucheron zuid de oude straet lei dende van Loo naer den Hazewynd, west zaciland Mr. Lemaire en noord den steenweg. 3 lot.3 hectaren 95 aren Weide, be kend by kadaster sectie C, n.°' 511 a, 512, 51 en 514, palende oost zaeiland van de weduwe en kinderen Franciscus Amcloot, Mr. Watelct, bet vyfde lot en weide Mr. l)e- uioucbcronvan zuiden zaeiland Mr. De Bethune, weide inynh. Demoucheron en den steenweg, west weide Mr. Lemaire, nog west en noord naer den westen bet volgende lot en aldaer naer den oosten zaeiland van den heer Feryn te Reningbe, en weiden van Mr. Watelct. 4 lot.4 hectaren 70 aren 80 centiaren Zaeiland, liggende van westen en noorden aen hel voorgaende lot, by kadaster sectie Cn." 484 tot 488, 490 tol 492 en 508, pa lende oost en zuid naer den oosten het voor- garnde lot, zuid naer den westen Mr. Le maire, met den zuidwesthoek de oude slraet, west en noord de wei- en zaeilandcn van de familie Dugardein. 5 lot. Een perceól Zaeiland groot 90 aren 40 centiaren, by kadaster sectie C, n.' 520, palende oost de straet leidende naer de Cousteboonibrugzuid de zaeilandcn van Mr. Vandekerckliovc en van Mr. De Bethune jöï'h S' nr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 1