n e it i g r. KOOPDAG Huis en Erf, K L E 1 N B L A D. TE PACHTEN FLOOR, Notaris te Yecrne. hit Erfgenamen tan Joasiu SP1EGIIELS. hj io tjn verdrag mei Frill» 1. noorden kinderen d’Herberg, ter wy moeten Stcdie van M?" Schoon Geslaen cn gelegen ter dorpplaets van gemeente vanBULSCAIUP BINNEN DE STAD VEURNE, Openbaer to Veckoopcn. Het tweede deel bcvattcndo het oosteinde van het hui», samengesteld uit winkel met slaepkamer noord daer aen niet de erf waerop het gesticht is, en een klein ilric- hoeksken daer achter De verkooping zal geschieden uit krachtc van rechterlyke toelating, ten overstaen van den heer vrederechter van hel kanton van Veurne. De veilings-voorwaerdcn cn cigendoms- tytelen berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, tot hel zelve Veurne. Op Dynsdag 13 Maert 1833, ten een ure juist te beginnen, zal er binnen de gemeente Mocre, op de hofstede genaemd St. Louis, bewoond door sieur l'iclor George, over gegaan worden tot de publyke verkooping van al de goederen dezelve hofstede be- klecdendcte weten Mcnagie-goederen. Koper, tin, yzcr, gleis, tafels, stoelen, beddegoed cn veel ander voorwerpen van dergelyken aerd. Woensdag 16 Maert 1833, 3 uren na middag, in de herberg den l’apegaeibe woond door sieur Vanderheyde, in de grootc Ooslstraet binnen de stad Veurne, Zal gebeuren de openbare Verkooping in cene zitting, zonder uitstel Van een schoon gerieilyk HUISten dienste van Herberg, met zyoe afbanglyk- heden medegaende erf en hovenierhofgc- staen en gelegen binnen de gemeente van Bulscamp, van noorden de Nieuwe-siraet palende het huis van westen hetgeen van Isabelle Soete, van oosten hetgeen der weduwe cn kinderen Loawaert, lerwyl de erf en hovenierhof paelt '.an zuiden de erf van de geoaemde Is ibelle Soete, ten zuid- westhoeke het hovenierhof van Joseph Ma- vcau, van westen het land der kinderen van sieur Basilius Swertvagher, va i hovenierhof aen de weduwe en l.uuwaert. Gebruikt door den medeverkqoper sieur Antonius De Swarle, den welken het zelve zal verlaten den 1 Mei 1833. Dit goed zal in twee declen opgeropen worden. Het eerste deel bevattende het westeindc van het Huis, samengesteld uit woonkamer, vautje met kelder en keuken noord daer aen, de erf waerop de gebouwen geslicht zyn die achter de erf toebehOorende Isabelle. Soete, waerop een stal geslicht is, alsook het hove nierhof verder westwaert strekkende. Vriendelykcn Van Ülcnagie-goedcren, Beestialen, Kuip-cn Kern-allacm BINNEN DE GEMEENTE MOERE. KEIZER KAREL’S KOETSIER. Onder de vier veroordeelden die, op 1 mei 1340, te Gent eng in hunne gevange nissen gesloten waren, en daer leelyke aen- ziehten trokken, bevond zich een zeer ryk schipper, Juliaen Teursten geheclcn, die aen het hoofd had gestaen cener bende crossers, ontevreden van dien tyd. Die man had cene zuster van 22 jaren, met zacht gemoed be- ininnclyk en ryk, al hoedanigheden die in geenen deele hinderen. De schooneen vrome Renilda had vier jaren lu voren, eene diepe genegentheid opgewekt in eonen jongen, doch onbemiddelden wollewever, die niette min er in gelukt was zich van haer te doen onderscheiden. Marten Weber (zoo heette de jonge wollcvever) had haer aen haren broeder, van wien zy afhing, afgevraegd. Maer daer hy niets bezat dan talent, eerlyk- heid en goed gedrag, had Teursten haer die zoo stellig geweigerd dat de arme jonge uit spyt er het land voor verlaten had. Hy had zich naer Spanje begeven te ver geef» zyn verdriet zich uil hel hoofd trach tende te steken. Door eeneaeneenscliakeiing van zonderlinge omstandigheden was hy koetsier van keizer Karei geworden hy was De Definitive T0EWY7.1NG van l”„'_ BierbrouwcryGebouwen cn Landen, dorpplaets van Avecappelle, gebruikt door den verkooper sieur Moraelis ver schoven tot Donderdag den 17 Maeri 1833, ten twee uren na middag, i i de te verknopen Herberg. Slaet maer op fr. 6090 Den kooper zal het vermogen hebben 1. ’ Ten geri.igen intresteen groot deel van den koopprys in handen te behouden. 2. * Aen eenen matigen prys te pachten voor 9 jaren, iniegaen 1 October 1833 1 heet. 81 aren alderbeste Zaeiland. 3. ’ Ook te pachten voor 9 jaren, iniegaen 1 Mei 1334, de Herberg ter dorpplaets van AveeappeDe, nu gebruikt door Sr. Desmedt. rrons i - U'ikiade Frans, beer van Vaatrca. Tourna by vonnis van daten 10 December 1932, om te gebeuren ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van Harin- ghe door het ambt van den notaris FLOOR te Loo. De voorwaerden van deze verkooping, tytelen en schelskaerlen berusten telks in zage, ten kantoore van den voornoemden notaris FLOOR. Om aenstonds in gebruik te treden, Een schoon en gerieilyk HUIS, getec- kend n.’ 11 st.aende in de Duinkurk-slract te Veurne, lubbende eenen uitgang op de oude Beeste-merkt. Lest gebruikt geweest door den heer LOUIS OlLEVIER. Zich te adressecren by Mr. Balcaen negociant op de Houtmarkt. Boer-allacm. Melkteclen kern me' stacn en toebehoórten, seuleii, standen, kar tellen, vorken, groepen, houwen, spaèn incslhakcn, oogslreepen, gracnziften, wind molens, graenschoppen. IVage.tharnas.l wee beslegen wagens, acht bootten eggen, eene groote yzere egge twee inestplanken met loebehoorten, twee dry-wiel karren twee derde harnassen vallcijen, zwyngels, twee tollen twee zooien en twee ploegt. Beestialen.Vier werk merrie beerden cene bcl’.alfde scholvecrse, eene bckalfde koeitwee gekalfde koeijen cn eene leege Koei, 2 veerse-kalv rs en dertigtal bennen. Verders nog eene groote hoeveelheid tarwen- en liavcr-slrooiduist bundels wit hooi, vier honderd tarwen-sclioven en twaelf honderd baver-schovenbenevens nog eene groote hoeveelheid gezaegd bout en regelingen, en veele andere voorwerpen te lang om te verhalen. Alles melden ge'eeden gelde in handen van den dcurwaerder BRIL, belast melde verkooping. De erfgenamen van Joanna Spiighels dat men vermeend afgestorven ie zyn, *e Brugge, worden bericht, dat, by proccs- verbael van tr. kking van 13 October 1832, voor de aflossing der renten cn schuld bekentenissen ten laste van de stad Brugge, er eischbacr geworden iseene soinme van 308 fr. 67 c. ingeschreven op hel alge meen Schuldboek ten behoeve van Joanna SritGit ELS. Tot bekomen inlichtingen zich te be geven by d’hr. VANDERHEYDE-GHEW Y, te Veurne, Appclincrkl n.’ 4. op dit oogenblik met zynen meester wéder te Gent; cn, altoos verliefd op Renilda had zyn hart hevig geklopt by hel vernemen dat zy nog jonge dochter was. Hy ging haer be zoeken en vond haer altoos vol liefde, maer ook vast in voornemen hem enkel haer hand te geven met toestemming haer» broe ders, die ter dood veroordeeld was, en in dal van kloosterzuster te worden by aldicn haer broeder het schavot beklom. Marten Weber voelde zyn versland weife len by liet hooren dier strenge voorwaerden. Hy liep naer de gevangenis, waer Juliaen Teursten kwyndchy verhaelde hem wat hy geleden had cn bragl hem de laetsto woorden van Reailda over. Juliaen hoorde hem kalm aen; vervolgens bepaelde hy zich te antwoorden Red my dan cn gy zult myn broeder wezen Ten beteren verstande der feiten die daer haesligweg voorgeiegd hebben, wy loldezer oorsprong opslygcn. Een der grootste grieven tegen keizer Karei was in der Gentenaren oogtpi van zekeren dag vergelen te hebben dat hy in bun midden geboren was, en dat, lol op zestienjarigen ouderdom, hy zynu jeugd vro- lyk in hunne goede stad gesleten had. Hy moest die kennen. Ofschoon keizer, moest hel hem beweesl gcwusl zyn dat zync fiere sladsgenooten ten zynen opzichte meer werk maekten van zynen titel van Burger tan Gent (I dan van zynen keizerlykcn adc- lacr. Hy mogl ook niet vergeten dat men die lieden ten dien ty de door vrees nog geweld bestuurde. Toen hy in 1337 na zync eerste oorlogen in Afrika, aen Vlaenderen een hulpgeld van twaejf honderd duizend gouden gulden» vroeg voorzync worstelingen met Frans l herinnerde de Gentenarendie in deze soni voor vier honderd duizend guldens moesten hydrogen, aen koningin Marie, douairicr» van llongarien, moeder des keizers cn g00’ vernante in zynen nneni dal zy by zek«re reis van Karei in Spanje groote somt"1’1* voorgeschoolen hadden, die men heloot had hen weder te geven bevoorens niet**® gelden af te vragen. Nu, hunne voorschol*1’11 geenzins weer ingekomen zyndc, vertoonde** zy eerbiedig, maer met klamheid dat h‘ hen hier door onmogely k was nogmacls (V' Ie geven. Enkel, om bunnen goede jegens den keizer te loonen boden zy de gOu" vernante een zeker getal wnpeulicuen Du koningin van Hongarien, doordrong®

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2