V E E M E R K T E N. VEURNAMBACIITSCIIE Veurne Te vorvolgeni) BELA NG IIÏKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Parts, 10 ilaert. De keiler laet voor eigen rekening twee zetm icliiiien verveerdigen by de uitvinders, de heeren Delcambre eti Young. Deze machi- De minister van binncnlandsche zaken heeft den 19 February aen de kamer der volksvertegenwoordigers het verslag der beweegredens voorgedragen over de rekru tering des legers, Wy gaen onze lezers in korten inhoud, het voornaemste werk doen kennen Het leger wordt bepaeld op 100,900 man. De diensltvd is tien jaren. Men zal ten minste l/2jaer (»ii»tmum) onder de wapens blyven. Het komileit van rekrutering na onder zocht, te hebben, welke stelsels by andere volkeren gevolgd werden heeft hel hier be- staende stelsel behouden. Dit besluit is nage zien, en door opmerkingen vermeerderd van wege de gouverneursde deputatie, do presidenten van de milicie-raden enz., en die gezamenllyke werking heeft het thans ingediende ontwerp doen bestaen. Het beschouwt de loting’, door de bevol king als eene maetschappelyke noodzake- lykheid aenveerd en als in onze zeden over gegaan zynde. Men behoudt de wyze van in- sebryving, de loting, en men maekt den kring der insehry vingen breeder. boortestad te dempen, zich zelfs derwaerts te begeven. Hy vroeg aen Frans I, oorlof om over dezens staten te trekken ten einde zyne vlaemsche onderdanen te gaen kas- tyden. 1) koningvan Frankryk, ontevreden over de Gentenaers, stemde toe om de keizer- lyketroepen over zyn grondgebied te laten trekken weldra vernam men te Gent dat de keizer met een leger op aentogt was. De voornaemste kopstukken dercressets kozen het hazenpad het volk kwam tot bedaren de magistraten hernamen het roer der zaken men zond twaelf afgeveerdigden aen keizer Karei om hem vergiffenis te vragen. Hy antwoordde dat hy ditmael niet kwam als burger van Gent, maer als beledigde souvereinen verpligl was te straffen. Hy trad den 1G february 115-10 in de stad, verge zeld doorzynen broeder Ferdinand, koning der Romeinen, van zyne zustcr Maria en van eenen talryken stoet spacnsche, duitscheen vlaemsche heeren. Zond ra hy den voet in Gent gesteld had deed hy al de poorten sluiten, stelde alom piketten troepen en deed de raedsheercn en de ridders van het Gulden-Vlies vergaderen. ncn worden als eene piano gespeeld en ver- rigten het werk van een aentalzettersde zelfde heeren hebben eene machine uitge vondendie op zeer nauwkeurige wyze de gezette letters weder distribueert. Te dier gelegenheid spreekt men tevens veel van eene ie Lyon in werking gebragte ma chine, wacraen groote yzeren handen ge vestigd zyn, die de wol in gehcele pakken aengrypen kaerden, spinnen en weven en in een tydverloop van 10 minuten 2 meters fyn laken leveren Het eerste schip in zink dat in Europa gebouwd werd, is den 26 february te Nantes van strp'el geloopen. Het voert den naetn van Graef Lehon, den belgischen volksvertegen woordiger en eenen van de administrateurs der zink-mynen van de Vieille-MÓntagne en het is de eigendom van de nantecschc schcepreeders Chau'/et, Gonin en Corpel. Dc vorm van het vaertuig is sierlyk. De zinken bladeren waeruit zyne wanden bestaen, hebben eenedikte van 8 1/2 tnilim. Hel dek en n t bovendeel be;t,.en uit hout. Dacr het minder diepgang heeft dan de buutten schepen, kan liet 2o tonnen meer opladen. De fransche uitgewekenen in Engeland en Zwit erland, g’ene ondersteuning meer ontvangende, verkeeren in eenen ellendigen en zeer behueftigen toestand. De heer Crc- mi.ux heeft eene inschryving geopend om hen te hu'p te komen. Opmerkelyk is het, dat de meeste insehry vers tot de ar.nbtenaren behooren. Eene deputatie der stad Duinkerkc is zo 'dag door den keizer ontvangen. Z. M. heeft be'ooid die stad in den zomer te zullen bezoeken, naer alle wacrschyolykheid met de keizerin. BELGIEN.Veurse, 12 Maert. Met genoegen melden wy dat den heer A. Cuvelicr, alhier notaris benoemd is, in vervanging vanzynen v. der, demissionnaris. Binnen weinige dagen moet de kamer der volksvertegenwoordigers uitspraek doen op de nieuwe reeruterings-wet. Een plegtig Te Denm zal gezongen worden in al de kerken van Beigicn, by gete- gentheid der meerde.’jaringwording van Z. K. II. den hertog van Brabant. Die plcgtig- heid zal gevierd wo-'den in de steden den zaterdag 9 april, en in de dorpen des ander- dags zondag. Een brugsch blad meldt dat dc heeren Ad. Bayet en C." aen het gouvernement de concessie gevraegd hebben voor het leggen eenerspoorweg van Brnggeop Blankenberghe Op 28 Maert aenst lende zal te Brussel een congres van geneesbeeren plaets hebben, waerop al de geneesheeren des lands uilge- noodigd zyn. Vrydag is te Antwc-pen eenen zak ap pels (eou. tpendus'), van omtrent 700 stuks, verkocht voor 1150 fr.; dit is omtrent 22 cenlimen 'l stuk. Men schryit uit Yper, dat er kwestie is van den yz ren weg van West-Vlaendereu te verbinden aen eenen zytak der spoorbaen van het Noorden, zoodanig dal Yper en Comen zich in regtslreeksche gemeenschap zouden bevinden mei RysselDouai, enz. Verders wilt men bevestigen dal er een zytak tol aen Veurne ook zal geleid worden, De vraeg was ae.t den minister van binnenlandsche zaken gedaen om te weten of de lolelingen der liglingvan 1859, die in den loop van 1852 hun 23.jaer bereikt hebben, op de lystea moeten blyven voor de ligling van 1853. Die vraeg is ontken nend beantwoord. het vonnis indien men in zyne verwachting te leur gesteld is. Dit gebeurde nu ook. De Gentenaers werden oproerig. Eene gezind heid, tot wie. de oude woelende geest der witte kaproenen als erfsmeltelyk overgegacn was, vormde zich in de stad onderden tiaera van cressets (schreeuwers). Verscheidene neeringen spanden samen liet volk liep te wapen, bemeeslerde stadspoorten en bezette du vesten met kanons. De verdachte magis traten werden in de boeijen geslagen eenigo zelfs ter dood gebragl, en hel volk boezemde zulkdanige vrees in aen degenen die de stad bestuerdc i, dat het als ’t ware de crossers waren die de zaken opdreven. Te tien tyde beteugelde men de volks woelingen niet op weinige dagen gelyk tegen woordig. Reeds lang werd des vyfden Kareis gezag miskend in de stad wacr hy ge boren was toen Frans 1, immer zyn tegen strever, onder duims den Gentenaren deed aenbieden hun te ondersteunen, zoo zy tot hem wilden overgaen. Dat heeft men ten minste geschreven. Waerop die van Gent, voegt men er by, antwoordden datzy niet in opstand gekomen waren uit de eenvoudige lust om van juk te veranderen. Op het einde van 11539, besloot keizer Karei, geenen anderen de zorg hebbende willen vertrouwen den opstand in zyne ge- Dckollcgien van Burgmeester en Sche penen der steden van Veurne en van Loo, alsmede der gemeenten van Alveringhem en Nieucappelle, Gezien het koninglyk besluit van den 28 augusty 1832, die de Veemerkten vaststek!, der verschillige gemeenten van Veurne-am- bacht zoo volgd Tc Veurne, de eerste zaterdag van ieder inaend. Ie Alveringhemde tweede zaterdag van ieder macnd. 1 e Loo, de derde zaterdag van ieder maend. Te Ditmude de vierde zaterdag van ieder maend. Te Nieucappelle, de vyfde zaterdag van ieder macnd. Besluiten De veeme.’ktcn der gezegde sleden van Veurne en Loo, alsmede der gezeide ge meenten van Alveringhem en Nieucappelle, zullen voortaen wed .Tzydiglyk plaets heb ben op de dagen hiiy boven bepaeld. Gedaen wederzydiglyk te Veurne, Loo, Alveringhem, en Nieucappelle, op vyflienden J muary 1390 dry-en-vyftig. Bu, gmeester en Schepenen tan By bevel D. BRIL. De Secretaris, Cn. Claereboudt. Burgmeester en Schepenen tan Loo, By bevel FLOÜB. De SecretarisC. Vaniizz. Burgmeester enSchepenen van Alveringhem, By bevel GROENSTEEN. De Secretaris, Allaert. Burgmeester en Schepenen tan Nieucappelle, By bevelC. MiSSELYN. Do Secretaris C. Vashee. van dit oude grondbeginsel dal men van den volke nemen moet al walmen er van krygen kan, nam om te beginnen desoid 'ten, maer korts daerop cischllozy niettemin, uil hare eigene niagl, liet geld dal zy gei raegd had. Als een onmisbaer middel om de Gentc- naers tol rede te brengenverzekerde zy zich van gyzelaersen van waerborgen met onverhoeds al dc kooplieden der weder- Rpannigestad die zich te Antwerpen, Brussel, Mecheleu en elders bevonden, in hechtenis te doen zetten. Toen men te Gent dien aen- slag vernam, ontstond er algemeene opschud ding, Wacr waren nu de aloude privilegiën «Ier vrye stede? Men zond den pensionnaris Eievcu Blumme naer Brussel; zyne aendrin- gingen waren vruchteloos. Men sprak van eene deputatie tot den keizer af te veerdigen; men had de zwak heid die goede gedachte niet te volgen; men had liever dc zaek aen den grooleu raed van Mechelen voor te leggen, die oordeelde dat de Gentenaers ongelyk hadden en hun verwees om te betalen. Het gebuert zoo dikwyls in twisten dat men zich op eene vierschaer beroepten op het uit te spreken vonnis berust; doch in den grond onderwerpt men zich maer acn de toekomstige beslissing op dc uitdruk- kelyke, hoewel verzwegene voorwaerde, dat men de zaek winnen zalen men verwerpt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3