het het verstafgelegene zang- voor <le schoonste burger tenue. .._L muzykgenootschap met Onder de belangrykste wetten, die in behandeling komen by het Wetgevende Lichaem behoort die op de pensioenen. De schatkist heeft een zwaren last daervoor te dragen; op ’t budjet van 18154 bedraegt de som voor pensioenen uitgetrokken 41,570,009 frs.Men wenscht de korting voor hel pensioenfonds te regelen en te ver- hoogen, om tot eenige ontlasting van het budjet te geraken. De minister van policie komteene oude ordonnancie van 17215 weder in voege te brengen, waerby verboden wordt, de kin deren alleen op straet te laten loopen en spelen. BELGIEN. Vedbne, 19 Maart. Het programma van bet Festival van mu ziek en choorzanggenoolschappen diealhier op 12 Jiiny aenstaende zal plaets hebben, is reeds verschenen. Zie hier de medalien welke uitgeloofd zyn 1/Een schoon zilveren verguld eermetaal, aen elk deelnemend genootschap. 2.’ Een id. aen het verstafgelegene muzyk genootschap. 3/ Een id. aen genootschap. 4. ’ Een id. voor de Inistcrry kste intrede. 5. " Een id. voor de schoonste militaire tenue. 6. ” Een id. 7. “ Een id. voor het bet meest uitvoerende leden. 5 au 19 maert tot 5 april zal de kamer der representanten, in vacantie gaen. Vrydag avond, 11 dezer, is te Yper, op de Oude Iloulinerkt, brand uitgeborsten in het gebouw dienende tot magazyn van houten tot raeubelmakery aen den heer Lodewyk Vandenbroele, en enkel door een straetje van de kazern der gendarmerie afgescheiden. 'Zes brandspuiten waren on- middelyk aen het werk inaerzoo hevig was de brand, dat men enkel na zes uren wer- kens het vuer meester werd. Men begroot het verlies op 80,000 franks liet gebouw, al het houten de gereedschappen van 21 werklie den zyn de prooi der vlammen geworden. Elf er aen palende huizen, alsook de woonst van den onder-luilenant der gendarmerie, heb ben meer of min geled* n. Het ongeluk wordt aen de onvoorzichtigheid der werk lieden toegeschreven. Den 10'“ in den nagt is er ook te Veurne rigten De keizer had, op een zeer groot ge tal pligtigen het getal der te onthalzen op vyflien beperktener wogen zulke zware tigten op de beschuldigden, dat niemand hunne genade zou hebben durven vragen. Overigens, Karel was, ten gevolge van met Spanjaarden te leven en van zich keizer te zien, een luttel fier geworden. Marten, ziende dat de hertog van Alva den keizer vertrouwelyk naderde, ging tot hem, om hem te verzoeken Juliaen Tursten’s ge nade te willen vragen. Maer de oogen op het sehrikwekken gelaet van den hertog slaende, voelde hy de tong in zynen mond verklem- men en dorst geen woord spreken. Des underdogs ging hy op den weg staen van Ferdinand, die hem door zyne Hongaren deed van kant stooten op het oogcnblik dat hy hem een verzoekschrift wilde behandigen. Den derden dag bood de eerlyken jongen, trachtende zich wan stoutheid in te planten, zich by Maria van Hongaricn aen. Macr hy had nog geene vier woorden gesproken, als zy dreigde hem te doen kastyden, zoo hy voor de belhamels party trok. T» vervol ff en.) inoeijelyks. Gent zelf had op dien tyd, de vryheid om te bouwen nog aen geen regtlynig order onderworpen de straten waren onge- lyk de keldertrappen sprongen ver op de straet uit Hakken en gevelsteenen hongen met overgroote uithangboorden over do straet, houten en steenen banken, toorenljcs, duizendc afwisselende onverwachte dingen maakten van de straten der grootc stad eene reeks moeijel yke doorgangen. De bediening van koetsier des keizers voorderde dus eene zekere handigheid. Hoewel hy zich onledig hield met den harden pligt van te straffen en dat hy vol hardend was in zyne strenge besluiten, had keizer Karei te Gent zyne gezondheid en geestkracht teruggevonden. Zyne geboorte stad tot in de kronkeligste kanten kennende, wandelde hy er alleen te peerd, en het ambt van Marten Weber was sints twee maenden en halfeen rustplaetsekc geworden. De goede jongen, de eerbare en zwygende Renilda er niet hebbende kunnen toe krygen op bare bedroevende woorden terug te keeren, wist niet wat verzinnen, wat doen. ’T is waerJuliaen Teursten had hem de band zyncr zuster beloofd indien hy hem redde, liet was den 1 mei; hy had nog vier dagen voor zich maer tot wielt kon hy zich komensto orde heeft niet opgehouden te hccrschcn. Den 13 heeft dc keizer van Oostenryk eene yertooning in den kcizerlyken schouwburg hygewoond. ENGELAND. Lobbek, 15 Maert. Lord Lyttlclon heeft aen de lordskamer een bill voorgesteld strekkende om er toe te dwingen dat alle kinderen in Engeland, eenigen tyd na hunne geboorte, gevaccineerd morden. Met 1 augustus aenstaende zouden al de kinderen zeven of acht maenden na uunne geboorte gevaccineerd worden. In geval van beletsel uit hoofde van ziekte, zal een certificaat moeten gegeven worden voor een termyn van dry maenden. Er zou voor <le overtreders eene boet zyn, ten hoogste van 50 francs. Eene nieuwe uitvinding, zoogenaemd elektrische stok ken, mackt tegenwoordig te Londen veel opzien. Zy hebben den vorm van een life-preserver lyfbehoudcrs en be vatten in hel ondereinde ecu elektrisch toe- stel zoodra met het eene einde op oen hard lichaem of op den grond wordt gesla gen, komt een elektrisch licht te voorschyn, hetwelk op eenen afstand van een vierde uers den omtrek in het rond helder verlicht, en omtrent tien minuten in gelyke sterkte voortduert. Deze stokken dienen te gelykcr- tytl tot wapen en licht, en zyn dus zeer dien stig voor hen, die duistere wegen moeten bewandelen. FRANKRYK. P*avs, 17 Maert. Wy hebben de aanhouding gemeld van den vermoedelyken daderder moord op den aerlsbisscaop van l’arys, tydens de bloedige dagen van 1848 op eene barrikado doodge schoten, Ingevolge keizcrlyk dekreet, zal eene wereldtentoonstelling voor landbouw en nyverheidsvoorlbrengselen in het paleis der ny verheid, aen het Carré de Marigng geopend wordenden 1 mei 1855; zyzal ge sloten worden den 3t) september volgende. D voortbrengsels van allo natiën zullen loc,,daten worden. D.: vyijarige nyverhcidstenloonstclling, dioden 1 mei 185 moest geopend worden z’l by de wereldtentoonstelling worden vereenigd. Men verwacht in dc aenstaende maend den bey van Tunis te Parys. plaets op de Vecrleplaels, den 17 maert 1540. /.es anderen moesten ter zelfde plaets, niet verre van de Onthoofdbrug, den 5 mei daerna Int hoofd verliezen. Karels wrack bepadde zich by die twee strafuitvoeringen.» Komen wy tol Marlen Weber terug. O,» het zicht van dien braven jongen, Lo ,'isicr van keizer Kareimoet men niet denken d il dit postje ten dien tydezoo nede- vi was als heden ten dage hel was voor eerst veel ongemeener. De koetsen kwamen nauwelyks in gebruik. Tc Parys waer men ”u meer dan 50.000 hang rytuigen telt, "aren er toen macr dry waarvan hel eerste behoorde aen de koningin, ega van Frans I bet tweede aen Diana van Poitiers, het derde ”en den dikbuik Réué de Laval die niet meer gaen kou. Doelt er waren er meer in bet rykc en prachtige Gentmen telde Cr tot negen. Keizer Karei, hoewel maer veertig jaren °nd, afgemat voor den tyd waerop bet wigt der jaren zich doet gevoelen was somtyds ■’tel zeer friseb, en toen bediende hy zich V:”> eene koets met lederen nedervallendo portellen maer nog van geene glasruiten Voorzien. Vele lieden konden eene kar voe ten. Maer een gespan van verscheidene poerden door de straten tc leiden, was iets aen de Zuid-voorstad regt over het kasteel van mevr.de weduwe Bernier-d’Hongerswal, en een weinig van de herberg den Y ie Ion afgelegen,een brand ontstaen; liet schuerken eener kleine pachthoeve met al dat er in was, is afgebrand. Eerlang zal te Brugge de heraenbeste- ding plaets hebben der verdieping van kanaal van Oostende naerGent. Waer de eerzucht al gaet nestelen Dezer dagen is te Ferchies-la-Marche Lux emburgoverleden zekere A. Lafaille, oud 97 jaren. De doodgraver G. Glinne, oud 93 jaren, den oudsten man van het dorp begra vende, riep hem toe, by het dempen van den grafput Caerwelpresident, nu ben ik de overste Te Parys overleed op 12 maert de heer Orfila de vermaarde professor van ge neeskunde. liet is by de phisiologisten sinds lang bekend, dat zekere kleurende stoffen, wan neer zy aen dieren tegelyk met hun voedsel worden toegediend, de eigenaerdigheid be zitten van in het geheele gestel door te dringen en de beenderen te kleuren. Op deze wyze zyn, door middel van meekrap, dc beenderen van varkens purperrood ge kleurd en men heeft voorbeidden dat de zelfde invloed op andere dieren is uitgeoe fend. tot dusver was echter geene pooging aangewend om van deze schoone uitvinding wezentlyk voordeel te trekken, tot dat nu onlangs <lc heer Roulin eene proeve nam, om zydewormen, voordat zy de poppen sponnen, gekleurde voedingsstoffen toe tc dienen. Zyne eerste proeve werd met indigo genomen, welke hy in zekere evenredigheid vermengde met de bladeren van moerbeziën- boomen, waarop die wormen azen. De uit slag van deze behandeling was hoogst vol doende. Hy verkreeg blauwe poppen. Zyne proeven voortzettendezocht liy eene rootl- kleurende stofgeschikt om door de zyde wormen zonder nadeel te worden genuttigd. In het eerst had hy eenige moeite om zooda nige kleurende slof te vinden, tot dat hy cindelyk de Bignonia chica koos. Van deze plant.wernen kleine gedeelten by de blade ren van inoerbezien-boomen gevoegd; de wormen nuttigden het mengsel en bragten roodgekleurde zyde voort. Op gelyke wyze voorlgaende, hoopt de heer Roulin ook andere gekleurde zy de te zullen yerkrygen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3