Hooigrazen V E A’ Dili E, Open bare l e rkooping van V E N O II TI E BEKENDMAKING. G R A S G E W A S S E N In de Hoogstaede-Lynde. T E LOO. ra bekende Het kollegie Op de hier AenzienelyLc Tl. HOOGS I A I DE. 68 centiar. van westen By bevel de sekretaris ye/.Cu.' Claekeboedt. Op de bier naer aangewezen dagen, in de herberg bewoond door Pieter Bruyticel, ter gebugte de Fynlelcgemeente van Polline- hove, zal gebueren do openbare Verknoping voor den gewonnen ontbloot van den jare 1853, van de na- rsvhi’even parlicn Hooi- g ra zen. Dynsdag o Juliut 1853, ten 2 uren na middag. gexeevti: oostvlethum. 1.* De tw 'e parlien gentiemd de zes ge nieten loebelioorende Mr. De Ruysschere le Dixmudegelegen digte by i.lseiidainnie. en leste peiti», by na vierkante aren 90 centiaren, paeld aen de Popering-vaert. van betaling, mits stellende borg. De parlien genaemd Steenliuyzes zes ge meten aen Stbouts-diif, sleenh'uyzeS drie gemeten, mevrouw es-gemet en detente-weidé. De korte kraenaerts van Mr. d’Autricourt- Troost. De lange brug'e-weide. De partie genaemd Steenliuyzes zes ge meten, by de l’yntele, palende aen den Yzer. De parlien genaemd de elf gemeten by de llooipiete, in termyn gebruikt geweest door sieur Cesar Hamers. De parlien genaemd de acht lynen van Mr. De Ghelcke van de partie de helft op de noordzy le genaemd den bomir.e’avre. gehekste pollikchovh Voorbrouck. de partie genaemd de vyf gemeten, van Mr. De Jaeglier. Zatei dag 9 Julius 1833, ten 2 uren na middag. GEHEE'TE REMAG1IE. de partie genaemd de tien gemeten van Mr. Clep, aen hel Paling-huis. De parlien van den heer Reyphens, by den Peerebpóm, genaemd de bakweide, de zeven gemeten en de vier gemeten. de partie genaemd steenhuyzes 6 gemeten van Mr. De Vriere, by de herberg van Cailliau. de partie genaemd het do.iuers gemat en de twee gemeten. GEHEKSTE OOSTVIETERES (VoOrbrOUck.) de pa lie genaemd tanges zes gemeten, van Mr. Dernau. den saxbrouck, van Mr. Clep. de elf g nieten of hel hof ten broucke van mevrouw Kervyn. de partie genaemd stalens acht gemeten, de partie genaemd busssches vyf lynen. de partie genaemd olleviers 9 genieten. GEHEKSTE POLLI.SCIIOVE. de partie genaemd de vier gemeten van jouurouw Vermcesch, tegen de Fyntele. de acht gemeten van de heeren Vanden- bussche, Op lyd van betaling tot eersten October 1833, mitsde gewoone bespreken dadelyk te voldoen, en te stellen begoede cn bekende borg, ter aenveerdiug van den notaris FLOOR te Loo. Van menagie - goederen wagenharnas beenlinten en veldvrugten van de Icst- het hooigras van l 72 aren oosten hooigras, aen Maendag 23 Julius 1853 en volgenden *B'g, l’elkeus ten een ur live te beginnen, de hofstede bewoond door de weduwe 'an sieur Benoit Van i.reke, le lloogslaedc, By hel gehugted.r ilo igstaede-lynde, By uitscheiding Ven litie van al het gene de zelve hofstede b.-kked bestaende in liuiti aed. Koper,- tin.- gleis- en aerde- "erk koperen slaghorlogic met kasse, tweo kleederkassen, senapra, tafels, stoelen, bed- •lebakken m t en zonder behang, wolle matrassen en hoofdeinden, pluimen bedden en hoofdeinden 9 wollen en 16 c.itoeiien deksels, slaaplakens, de beddingen der domestiekeii, groote en kleine bolerpotten wasch-stande, vleesc.h-staude, alsmede ai hel kuip-eu kernallaem. Wagen-hai nat. Twee wagens met yzeren assen, een drywiel-karrc, 2 zooien, ploegs 2 tollen, 5 neggen en zoo vcorls. Beeslialen. 1 wee werkmerrien zes jonge koeijen, tweejaerling-ossen, een jaer- ling-vcerse, twee vetteen twee andere kal vers. Veldvi ugten en fourragie. 8 hectaren terwe.1 hectare 39 aren rogge.Een hectare3l) aren haver. 3 hectaren 50 aren peérdeboonen. 1 hectare 70 aren klavers tweede snede. 30 aren erweten. -10 aren aardappels. De groen seis in het hove- nierhof. Oen afdrilt van 6 hectaren gras. De fruiten van den boomgaard. 6500 bon den klavei hooi van de eerste siede, deel oud klaverhooiveel terwe.i glei en ander Kooi wei pen tan verscheiden aeid. Ingemetseld koperen fournois, zolder- molen ziften, slrooipeerd graenmaten, ougslre‘pen d schkleed graenz ikkcn zwync vlet sch, laders, spaden, houwen, kart- iiainer, yzeren weggen, groot cn klein brand hout, drie olmen bullen, dc diltpersson en mei.igv uldige andere voorwerpen te lang om te verhalen. OHliEK DEK V HlKOOPl.NG. Den eersten dag zal men verkoopen een deel menagie-goedcren hel kuip-cn kern- allaein, w ig. ii-harnas, beeslialen, fourra- gicn, y iccsch, en zoo voorts. En den tweeden dag dc veldvrugten en andere voorwerpen die den eersten dag zul len overgebleven zyn. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld, die boven dc 20 francs met lyd van betaling tol 1 January 185-4. Dat allen kooper die niet complant bc- taeld, hem voorziet van begoede en borg. O I’ E N B A R E V E R K O 0 1’ I N G van TM MlhtlDEKE.V GEILE 1’1 s FELUDEUOO1, Te Fyntelo. van Burgmeester en Schepenen der stad Veurne, Gezien den omzendbrief van mynheer den gouverneur dezer provincie, in date 10 juni 1853, 1." afdeeling n 71612, te kennen ge vende dat mynheer den minister van bin- nenlandsche zaken de aendacht inroept der plaelselyke overheden op de misbruiken veroorzaekt door de kansspelen en hun be velende niaetregelen te nemen om zulks te beletten als tegenstrydig zyr.de aen dc wet van 3! december 1851. BesuiiT Tc rekenen var lieden worden alle kans spelen zoo op markten en openbare wegen als in koïTyhuizeu estaniinets en herbergen verboden. dit besluit zal afgekondigt en aengeplakt worden, en zal tot uitvoering aen den heer polilie-conimissaris gezonden worden. Tcnstadhuize le Venrnc, den 22 juni 1833. Burgmeester en Schepenen (geteekentD. BRIL. Donderdag 21 Julius 1833 en volgenden dag, telkens te beginnen ten een ure na mul .ag, op d hofslcde gebruikt by Jacobus Waeles op Loo, langst den steenweg leiden de van loo naer Nicucappelle (Door verandering van woonst) Koopdag van allerhande soorten van muiiagie-goe- deren kuip- en kern-aliaem, landhouwers- gcreedschappen, haclstuk enz. Wagenhui nas.Twee wagens. Dry- wiel-karren. 2 ploegs. Egge met yzeren tanden. 2 eggen met houtten tanden. 2 lollen. Beeslialen. Eene werk merrie, oud 8 jaren. 7 inelkkoeijeu. 6 jaerling- kalvcrs. ojonge kalvers. jacrling-zwyn niet -4 jongen. Veldvrugten. 4 hectaren tarwe. 75 aren rogge. 80 aren sucrioen van maerte. 75 aren liaver. 2 hectaren peerdeboonen. 60 aren klavers tweede snede, cn het hooi van de eerste snede. 30 aren nerdappels. Den afdrift van 6 hectaren. En van meer andere voorwerpen te lang om te verhalen. De koopen van 20 francs en daer beneden met gereed geld, de geene boven de 20 francs op tyd van betaling tot 1 jauuary 1854, mits goede borg. Vrvdag 8 Jtilv 1833, drie uren na mid dag in d’herberg de llougslaede-Li/nde, ge bruikt door Sr. Hensèlelangst den steen weg, tusschen iloogstaedeen t.lsendamme Zal den notaris FLOOR ter re identic van veurne, overgaen tot de opt nbare verkno ping voor den ontbloot van den jare 1853, van het gras staende te groeijen op: i.° de partie genaemd de vette Weide, toeb.’i ooremle madame Calmyn naer Mr. Bonier, gelegen in Stavele, aen de rivier den Yzer. digte aen d’hofstede Ever- sani, alsiiu verdeelt in 17 koopen, begin nende aen de westzyde. 2“ vyf pirticn gelegen binnen de ge meente van Oostvleteren, toebehoord heb bende aen de kinderen decroos, van Alve- ringhem, die de zelve waren ontbloolendo en die onlangs openbaer verkocht zyn geworden. de eerste partie, groot 42 aren 2 centiaren zynde hel derde geniet beginnende aen dc noordzyde van de partie genaemd de vyf gemeten, liggende weinig oost van de l'yn- tele, die paelt van noorden aen de hooge 7 gemeten en van zuiden aen den Savbrouek. d" tweede liggende west van den steenweg, tusschen Flsendamme en den Kortekeer, naby de nieuw brugge op de Popering- vaerd, groot 43 aren 77 centiaren, paelt van oosten den B iesing-gracht, van zuiden be- dryfgras Mr. desmedt, van westen naer den zuiden de volgende partie. de derde partie west naer den zuiden aen de voargaende, groot 23 aren paelt van zuiden bedryfgras, hooigras aen Mr. desmedt. de vierde partie, weinig west voorgacnde, alleenlyks 1 mr.desmedt daer tusschen, groot 95 centiaren, paelt van van zuiden bedryfgras wcderzydig mynheer desmedt, de vijfde groot 42 westen aen Op tyd

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3