Huis en Hovenierhof, Schoonen Koopdag Schoone Venditie TE L O O. October 1879, acit bedryf. Twce-woonslig Te Avecappelle OPENBAER TE VERKOOPEN. TE NIEUCAPPELLE. Door verandering van en eigendoms- van den notaris 8 beet, terwe, 40 aren arm rogge4 héét, pèerde-i haver, de tweede snede van Vrydag 28 Julius 1833 en volgenden dag, telkens te beginnen ten een urena middag, op de hofstede alwaer de wed. sieur Piulêr- Antoine Balloey overleden is te l.oo, langst den voelweg leidende naer Alveringhem. Venditie van al In t geen dezelve hofstede bekleed bestaeude in Huitraed. Koper, tin, gleis cn yzerwerk, stoelen, tafels, staende horlogie met kasse, twee kleederkassencommode, schapra, beddebakken niet behang, wollen matrassen en hoofdeinden wollen encatoeneu deksels, een groot getal slacplakens en meer andere voorwerpen. Kuip- en Kernallaem. Kern met slaen, molkstanden, waterstanden, melk en water- ctmirs, waschkuipen vleeschstande enz. H’agenharnas. Drie wagens, 2drywiel- karren met breed beslag, zoole, karuc, twee ploegs, lolle, vier «egden, Rgeslialon.Eene wcrkmcrric ter oude van 7 jaren, ecuc andere ter oude van 2 ja- ren een achttienmaender veulen, 9 melk koetje n, 5 jonge kalvers, moerezwyn en 5 jonge zwyns. 5 Jaerling-kalvcrs, die ter hofplaets zullen wezen verkogt met grasloop, in eene weide te Lampernesse, tolden 11 November. 3 tweejaerschc ossen en 3 twecjaersche veerzen loopende in eene andere weide te Lampernesse, deze zullen ook ter hofplaets wezen verkogt, met grasloop tot 11 Novem ber, maerdegene dié dezelve begeeren te koopen, moeten dezelve in de'weide paan bezichtigen. b Feldrrugt -n. sttërioen. I.'O boonen, 6 aren n.° 289,290 en 291, en voor het geen in Lam- I pernesse, sectie C, nummers 200 en 201, I dies den uitsprong van dit laetste nummer nu zaeiland is, in het geheele groot volgens al oude en de laetste titels van aenkomsl, naer verbeterde herleiding van de oude in nieuwe landmaet3 hectaren 29 aren 50 cent.; palende van oosten naest den oosten het gras der klein-kinderen van den hoog wel geboren heer Depeneranda te Bergen in llenegauw, van oosten naest hel zuiden eene parlie gras genaemd de Smisjes, behoorendc aen Mr. Boyaval-llolvoet te Brugge, van zuiden naest het oosten met het nummer 201 het gescheid van Alveringhem en Lamper nesse, daer over hel gras van den notaris De Cac, te Alveringhem, en met de nummers 290 en 291het gras van d’hecr l’teter- Albertus Vandromme tot ’tzelve Alverin ghem, van westen alsmede ten grooten deele van noorden het gras en zaeiland van den zelven heer Vandromme, en overigens met een klein deeltje de vervallen Blaeyenburg- dreve en hel gras van de kinderen van wylen Pieter Decroos te Alveringhem. deze weide heeft ten eeuwige dage vryen en onvergelden uitweg over de voormelde Blaeyenburgh-drevc tot aen de Zadel-slraet, leidende van de Kruisabeele naer de dorp- plaets van Lampernesse, en den kooper zal daer van in hel geniet konnen treden, te weten van het zaeiland met het weiren der vruchten daer op staende, en het gras met 11 november naest. de vei lings-voorwacrden met de eigen- doms-bewyzen en schetskacrten berusten t’elks onderrigting, ten kantoore van den notaris PLANTEb EDE, te Alveringhem, lot deze verkooping gecommitteerd. wyzing der goederen waarvan de beschry- vingvolgd Gemeente van Alveringhem. 1 koop. Een gerieflyk Woonhuis zeer bekwaemdoorzyne voordeelige gelegenheid tot uitoefenen van velerhande bedryven, gebouwen in steen onder pannen dake met koestal en remise daer achter, alsmede de hoeveelheid volgens kadaster sectie B, num mers 561 z en 562 x van 7 aren 87 centiaren grond derzelve gebouwenachterplaels en hovenierhof daer medegaende, staende en gelegen 'te Alveringhem ter gehugte] van Forthem, zuidoost by de brug, dies de voor schreven erve deel geihaekt heeft van eene meerdere grooto waer van het overig den grond uitmaekt van hel huizeken en plaets beschreven onder den ecrstvolgenden koop, palende deze koop met den noordschen eindgevel van het huis en den uitgang tus- schcn dit en het volgende huizeken de straet leidende van Forthem naer den Rabbelaer, met de achterplaels het koestalen een klein deeltje van het hof het huizeken en erve nog beschreven onder nog gezegden tweeden koop, daer van regtstreeks schei dende door 1 et koestal op den osic-drop van hetzelve huizeken en overigens nog noord met het grooiste gedeelte van het hovenier hof de voormelde Rabbelacr-straetvan oosten met gezegden uitgang iegens den westèrschen eindgevel van het meermaals gezegd huizeken en met het hovenierhof den behuisden grond en erve van sieur Louis Ghyselenslagler te Alveringhem, de hagc aldaer met gewoon vrydom hier medegaende, vanzuiden alwaer deze erve ook is happende, met het hovenier en den eindgevel van de remise, de erve van de kinderen van wylen mynh. Jacobus Breynaert te;Vcurne ,J en de gene van sieur Phiiippus-Jacobus Ghyselen te Alveringhem Lage aldaer hier afgaende, van daer züidwestwaerts een weinig schuins loopende tot aen eenjagtergebouw pan den zelven Ghyselen, deszelfs erve, en overigei s nog zuid het huis en verdere gebouwen van dezen laetsten; van westen met den voor gevel van het huis den Loodyk, en met evn klein deeltje van het hof de ervegaeude met den tweeden koop, alhier scheidende op half waterloop. Gebruikt door de medelicilantcn Joanna- Theresia en Amelia Vanhoulte, tol eersten mei 1854. 2 koop. Digte noordwest van het huis bekendonder eersten koop,alleenclyk eenen uitgang, hier afgaende, daor tusschen, een ander Huizeken, ook gebouwen in steen onder pannen-dake met privact alsmede de hoeveelheid van 33 cent, bebouwde erve en 1 plaets daer medegaendestaende en gelegen Fan Huitraed, IKayenhn nat Reeslialen en Veldvrtiglen te Alveringhem, ter gehugte van Forthem, bekend by kadaster sectie Bn.’ 562 bit, palende van oosten met de erve het hove nierhof gaende met tien eersten koop, scheidende op half waterloop, van zuiden met de zelve erve en dit huizeken den zelven eersten koop, scheidende door hei koestal op regte streek van den osic-drop van dit nog gezegd huizeken van westen den voor melden uitgang, en van noorden de straet leidende van de Forthem-brug naer den Rabbektcre. Gebruikt door de mcdelicitanlcn cclit- genooten Dezwarle, tot eersten Mei 1854. do twee voorschreven huizen zullen ook bv accumulatie aengeboden worden. Nog Alveringhem en de gemtenlo Lam pei nette. 3 »n laetite koop. Weinig zuidwest van do kerk van Lampernesse, en binnei» tie ■zelve gemeente alsmede onder het grond gebied van Alveringhem, eene allerbeste Vette Weide, zytide eene ótlgelyk vloeijende partie, bekend by kadaster voor het deel daer van gelegen in Alveringhem, sectie B Donderdag 28 en Vrydag 29 July 1853, telkens tc beginnen om 1 tier na middag) ter hofstede van sieur Louis Dehaese, langst de straet leidende van den Rabbelaer mier de.Gregnie, zal er venditie gehouden worden van alles wal de zelve bolstede en landen bekleed als van 1. Alle de inenagic-goederen sloeleii) tnfcl’, klecrkassenbullet, koper,- tin,- gleis- en yzerwerk, etc. 2. Al het kuip- en kcirnallaem. 3. De landbouwersgerecdschappcn twee 1 heel. 2(1 areu klavers,75areu aord appels, 30 aren erwten, den afdrift van 8 heet, gras, de fruiten van den boomgaerd. Voorwerpen van vei tcheiden aerd. 2400 bond n klaverhooi eerste snede, twee haelstukken, koperen ingemetseld fournOi», zolder en scheermolens, ziften, graenzakken, alderhandosoorten vanlandbouwcrs-gerecd- schappcn, grooten klein brandhout, en van al hetgeen verders ter hofstede te bevinden- Order der verkooping. den eersten dag zal men verkoopen een deel buisracd, hel kuip- cn kern-allacm, wagenbarnas, beestialen enz. den tweeden dag het ander deel huisraed, de veldvnigtcn en hel geen zal overgebleven zyn den eersten dag. de koopen van 20 frs. en daer beneden niet gereed geld, die boven de 2Ü francs op tj1 van betaling tot 1 January 1854 mits voldoen den 10 penning verhoog. dat allen kooper hem voorziet van i”-’’ goede en bekende borg, om die met dm overslag acnlebieden. Zaterdag 23 July 1853, naer het eindig611 den koopdag van veldvrugteu op de landen tocbehoorende aen sieur Morael Ier herberg van sieur Henricus Desmcdt, op de dorpplaets van Avicappellc, Zal gebeuren de openbare Verkooping *n eene zitting, zonder uitstel, van Ten eertten Een tweewoonstig Huis, dc noorderstc woonslc gebruikt door Jacobus Deryckc, cn de zuidersle door Joannes Cure- veers beide met pachtregl tol 1 Mei 135-4, met schuer ten noordeimie aen het huis ge bruikt door sieur Desmedt, gesticht tet dorpplaets van Avecappclle, van westen do Zeedyk-strael, op 3 aren 18 cent, erf, toe behoorende de godshuizen le Dixtnude, in cyns gehouden tot 1 October 1879, aen 13 francs ’s jaers. De schuer zal in haer byzondor worden opgeropen. en tweeden Een Hovenierhof, groot 3 nred 22 cent, gelegen le Avecappelle, van noorden nevens hel 'kerkhof, gebruikt door den verkooper sieur l.yeke, die hel zelve zal verlaten met het weiren de tegenwoordig daer op staende vrügten, palende van oosten den kerkweg, van zuiden den voelweg, daer over liet kerkhof. De voilingsvoorwaerden titulen berusten ten kantoore FLOOR, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2