KL EI N B LA D. fl kuntgy EEN TOGT IN DE WOESTYN SAHARA. (Vervolg. Zie nummers 1458, 1457 en 1458.j Nu is cr tyd degewecren te zoeken riep kapitein, toen hy hel roofdier zag weggaen. De steen, welken wy voor den ingang ge wenteld hadden, stopte dien niet geheel boven arn bleef er eenu opening, door welke wy de bewegingen van onzen vynnd konden gade slaan. leder beyverdu zieh de geweereu te zoeken. De hartstog. lyku Evclin stiet zich acn al de in het rond lig gende steenklompen en uilte zich by eiken stoot cene vqrweaschiiig. Fabre zocht stil en bedaerd Breton spr. kons allen moed in. Wy zochten en zochten, doch konden, in het nu donkerde hol, de plaets macr niet wedervinden, wacr wy de geweren hadden ncdcrgelcgd. inmiddels keerde h t g-vaer, dat ons bedreigd had, spoedig terug. De panther, hel zy de gedachte .ten zyne welpen hem cr toe dreef, of dal hy zieh slechts had verwyderd, om zyne krachten te herstellen verscheen na weinige oogenblikken op nieuw voor do grol. Met verdubbelde woede en nog akeliger gebrul dan te vooren, poogde hy zich eën'an weg in het hol te ban tide steenblok waggelde by eike i zy ier ijiroiigdn,1 en hel schel' göjank der jongitn. tlirfzy o gébriirbeantwoördcn, scheen terug, en wv bemerkten toen dat een ontff‘ kogels hem in den nek getroffen had"e an'derp had een zy ner klauwen doarboord. Voor het ooge.tblik van rust, dat wy r" hadddn, gebruik makende, onderzocht®1’: wy de geweereu, en bevonden, dal h«* kruid nat gewerd -n was. Hoe, konden ons niet verklarendoch het was nai. "1 trokken <lc vochtige schoten af, en zocht®111 onze kruidhoorens en kogellasscbeu0111 versch te laden, loen wy den steen zond®11 aengrypen, hadden wy die af- en nederg®" legd ik wist nauwkeurig waer, doch I’®1 zoeken hielp nietzy waren verdweit®’1' Iemand h:.d ze weggenomen; macr wi® Intussehen verzamelden wy hel vocht’Cc| kruid zorgvuldig in eenen jagtbeker. T*1®11 Breton hoorde, dal de kogel tasschcn eü i kruidhoorens weg w ren, werd hy moed®'' loos; want de gekwelsc panther brulde pyii aen den ingang, macr uit de verte woordehem een ander gebrul, en de kap’ tcin wees ons zwygeud nner buiten. D"* naderde een tweede panther; hel wyfje 'a <ien gekwetsten, en nu stonden wy tegeno'1', de twee grimmige dieren, genoegzaem *cCï Ioqs. Gjbrac, die ook thans zyne opgeruit" bejd nog niet geheel verloor, hief op gezicht een eenigzins toepasselyk cou}’ nep. Ja, zing gy macr sprak de kapil0L'1| uw lied zal hel duodied wel zyn ld" zeggende, sloot hy Jcnuy met diapo *®‘1 hem gedurig nog sterker aen te prikkelen, i.indely k week de steen op nieuw voor een met groeier kracht en juister aenleg ge- dancii sprongmacr met ecus riep Jenny, die op handen en voelen over den clibbe- rig,-n grond van het hol had rondgezocht hier zyn de geweren! al tastende naderde ik haer en muit de geweeren acn. Du panther bereidde zich juist tol eeiien nieuwen sprong. Hy stond weder naer ons toegewdod rekte zyne spieren en klauwen uil, cn boog zieh neder om met al zyne kracht dcu tiyn.i gelukten sprong te herhalen. Macr nu slaken ook wy onze jagtroeren en buksen doör de opening. Op du oogen ge mikt riep dé kapitein; een wel geriglc kogel schalt ons het gedrogl van den hals L i'igzaemden blik vast op ons gerigt, kro p de panther nader al de geweer trompen w .ren op zynen kop aengulegd. Op 'l komamlo van den kapitein hadden wy gelyktydig over; macr slechts twee schoten gingen af Dn panther wis gr.trjfTcn, doch ui et gedood. Mui ecue.i ontzet t'iiduo schreeuw stoofhy ter zyda, beschreet eenen halv.cn kring, en rende loeit woedend op ons acn. Dit maul was (Ie stool zoo lievig, dat Gibrac erdoor op den grond werd geworpen. Met een vloek sprong hy weder op, e/t zyne ge weldige ligch.teinskrachf mét dé onz<; ver- oenigunde, hielp hy dón if^eii yeder op zyne plaets brengen. Nu weck dc'panther dom moet redden, die gedccltclyk de oor- zack is dat men zich met het versehynscl ophoudt. De sprekende tafels beantwoorden do vragen, welke men liaer toestuurt, met door schokken of slagen letters van het A. B. aen te duiden. Er is reeds gemeld geworden dat dc heer Cazeneuve, advokaet te Toulouze, een verdedigins-werk heeft uitgegeven over de zaek van Louis Boanfons (broeder I.eotade) van de christelyke scholen, die op de galei van Toulon overleden ia. De Gazelle du Lan guedoc koudigd aen dit dit werk slechts du voorbode is van eenc geregtelyke zaek. Met de inagtiging der familie Lu Hade voor zien, zal de heer Cazeneuve een verzoek schrift ter herstelling van dc nagedachtenis des broeders indienen. Den 22 dezer hebben de keizer en de keizerin hunne reis inde neorder departe menten begonnen. 1111. KK. MM. zyn den 23 omtrent ten 4 1/2 uren des n..middags tu Rysscl aengekomen. Den 24 ten 11 uren en dry kwart, den ke’oer heeft de buitengewoons afgezanten van Engeland O'l Belgien ontvangen, door hunne wederzydschc Loven gelast 1111. MM. te complimemeeren. Zondag, den keizer en de keizerin, na do mis gehoord te hebben hebben Rysscl verlaten. Den 19 dezer is de heer Poitevin met zyne echtgenoot» in een Incht-ballon Ie Berlyn opgost gen. Toen deze ec ie Imogle van 1400 voet bereikt h .d, liet Jl.“" Poitevin zich iiedcrdalt n, en kwam behouden neder, onder het gejuich eener tallooze vergaderde menigte. Het d-len der parachute duurde nagenoeg 3 minuten. Men verzekert, zegt dc Monileur de f Armée ,dat de departementele gendarmerie den titel aenneemt van keizerly ke gendar merie. Een besluit van den meijcr van Albi verbiedt de albaden cn wandelingen met maziek binnen de stad ter gelegenheid der patroonfeesten alsook de dansen gedurende de goddelyke diensten. De volgende cyfers zyn acn cene o fli- cieële statistiek ontleend Men telt in l'rankryk 36,300,000 Algerië bevat cr 2,631,283,-waervan 131,233 Euro peanen. Du koloniën hebben eene bevolking van’ 4,108,000 inwooners. Het fransefié k'ei-' zerryk is dus uit 43,339,283 zielen samen gesteld. Zie hier thans de koloniale bevolking der dry overige groOle mogendheden Eng' land130,000.000. Rusland60,000,000. OoslënryE 54,000,000. Sedert de heropening van de opera, cischt de direkteur dal de muziekanten van het orkest er komen met witten, en de da- queiui me. zwarten halsdoek. Deze laelste kwamen van ie voren aldaer wetk»n met haLdueken van alle kleuren, mode, gelu, groene, enz., enz. Het was onverdragclyk. Hclsehyntdat h-t den l>cizer hi idexde, en dat het opzy>i bevel is, en ingevolge li d ge- i y k I u id end verslag van den st letsminisler den heer Euulddal die tjewiglige hervor ming is lot stand gekomen. D-* herstelling vun dezael heeft 38 duizend franks gekost. Dc bisschap van Arras heeft acn de gecstelykheid van zyn diocese eenen om- zendbrieibelrckkely<>. de uenkomsl des keizersgezonden, bi dezelve bemerkt men du volgende zinsnede Wy weten, myne heeren, dat gy ver zocht zyt, om u by den doortogl der vorsten by dc heeren ineijers op de slraet te laten bevinden. W y wa nieren al dó welwillend- van dit verzoek doch wy volherden te ;e- looveudal uwe plaets ia de kerk en rondom ons is, en dal die manier, om de aerdschc vorstpa oer te bewyzen, behoorlyk voor hen en voor u is. Echter in de steden alwaer geene plcg- tige ontvangst in duin de kerk plaets heelt, kuntgy u aen dc zyde der gemeenle-over- heid bevinden Séderl eene halve eeuw heeft men te P.irys 3D6 geschiedkundige gebouwen en i.ioiiu>.-enleii afgebroken, te weten: 73 hotels en paleizen 43 abtdyen 57 kerken 55 kollcgien 17 poorten 7 bruggen en 52 kleine gebcuwen, kriiissfonteinen enz. Gedurende hetzelfde lydverloop heeft men er 18,825 huizen afgebroken. By cene kiezing, welke te Havre, voor I den nrrondisscmcntsraed plaets had heb ben er van de 36 j 1 ingeschreven kiezers, zich sb chts 385 a'c'ngcbotïën’, en de landt" daet van het besluer heeft 36 stemmen be komen. De kiezing is vernietigd geworden. BEI.GIEN. AaTwzarts, 28 September. Er is in de stad een gerucht verspreidt, aen hetwelk wy moeijelyk geloof kmiDen hechten, ofschoon men ons verzekert, da' hel geregl er reeds inedu bemoeid is. Er i’ van niets minoor sprak d m van eene zekere hoeveelheid gemalen kalk die in bloem zakken aeiiguvocrd is en dien men by eerzige bakkers te koop heeft aengeboden. \oord« eer van deze moeten wy zeggen, dal zy alle" de voorgeslelde waer verworpen hebben-, Maer hel schynt zou ervan dan dien kalk by eenige bakkers teGenl geplae.st zyn. persoon die ons bovengemelde inlichting®11 mededeelt, voegt er by, dal die kalk zoodanif gemalen, gemengd en bereid is, dat hy d* beste kenners op hel gezicht en 't gevod zou bedriegen. (Schelde.) Bsussel, 29 eeptember. De prins de Chimay gevolmagtigd mii’b' ter eu buite igewoou afgezant by den keiz®1 der franschen, om be n te komplimeuleer®11 van wegedeu koning der Belgen, ter goj? genheid van zyne rei» i i hel Noorden, weru zaterdag morgead door den keizer in bp zonde>- gehoor ontvang.-n. Na hel banket ct het b.d te hebben bygewoondden keiu’: door de stad Rysscl aengeboden is pril" de Chimay nog des zond >gs mo: guilds doo' Z. H. ontvangen uio hem eenen cigenh-'11' digen brief voor Z. M. den koning der Bel gen heult locve, trouwd. Zi.idag avond W' prins de Cbimay te Brussel leru,;gekoiuen. len gevo’ge der duer.e der gratt®"1 heeft prins Adoli va t Chimay reeds sedtf* een maend den dagloon der lalryke werk lieden, welku hy aen de verfraeijuigen v’1 zyn domein y.ui Beauchamps gebruikt; n"'1 dertig cénlimen verhoogd. Ee.. koopman in Steenkolen van Jer"' m..pe,.die zich tc Valeueyn bevo id Of ’t oogmiblik dal de kei.-er er was, is doorde Iransche policie aenguhouden, om dat h! dc versiering van liet sladnuis ziende, h-1J gezegd Uoe veel geld voor zoo weinig

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 2