I FESTIVAL ONZER RIIETORICA. Rogge O (70 3 l'/’k.| -E c 'h k s i id. i (87 r Vertrek-Uken van den Y *cr-ureg BRUGGE. ca Bsvggic, zaterdag I uclobef- t (iniddcnpr.) elles out été bicnlöt Dat elk zich veerdig make. A. II. C. den herstelden Schouwburg. GROOTE VERTOONING. Terwo Rogije Sucrioèn Haver Boonen 1' R Y S Te Merkt V, Dixarnz, 3 october. Botcrpryzcn van 1(1 ’/j tol 10 si. ’taluk- Haver Sucrioèn Boonen Boekweit Aerdappels c. (47 rxr Ht'lo', 31-33 26-7» 17-20 7-5» 12-lM Opening van G R A N E N. i an 5 October. 30 A liet f'eurnambachl maekt aen zyne lezers bekent dat nu wezentlyk den yzer-weg langst Dixinudo en Veurne tol aen de Panne zal geleid worden. Men heeft ons verders ver zekerd dat de werken ten naeslen jare voor het saisoen der haringvangst reeds zullen voltooid zyn. OOSTENDE. Ten 0 uren 15 m. ten 7 uren 15 u1'"- 11 uren 20 min. 's morgens. Ten A ten ft uren 45 min., ten 8 uren '»na mid dags naer Brugge etc. fr. 32 69 den heel. 20 03 15-02 ft 27 15-52 24-84 00 00 21-00 35-04 26-10 7-27 I’ I 00 <le loo k>l. 2-2 4,. mi, 1-1B Men leest in het Journal du Dunkerque van 4 October het volgende La collection do fruits de M. Fanvel a Ascq, est assez rcinarquableinais cITacéc par celles de MM. Verreghemfrèresde Furnes; las Poires-monstres cTautomnedes horticultours beiges, so vendaienl a rexpo sition mêtue, 50 c. elles onl été bicnlöt cnlevées. DILI G E N TI F. Van Veurne op Oostendevertrekt dag®* lyks ton 7 uren 50 min. 's morg., uit hel kolTy-huis bewoond door Dehollander, correspondeéreudc met den Yzeren-wcg dl® ton 11 uren 20 min. vertrekt voor geheel Belgica vb Vrankryk. 24-00 30 00 24-00 27 00 11-00 13 00 21 00 24-00 MtÜDEN-PltYli. Bzaatit, (Frankryk) Maendug 3 october. Tarwe, eerste kwaliteit Ir. 33-63; derd» kwal. fr. 2B-00 den hectoliter, Er waren 137B heet, tarwe.ter markt. Tarwe Rogge Sucrioèn Haver Boonen Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten Winterkoolz. Lynzaed Acrdappclen Kaes Boter Vlas die van den wind vooral to mistrouwen. Van dag tot dag krygen do oosterseho zaken eene meer oorlogszuchtige wending. UitWecncn is zelfs eene telegrafische depê che ontvangen, meldende dat de Porie den oorlog aen Rusland zou verklaard hebben. Voor het oogenblik, en lot den ontvangst van meer ophelderende tydingen, is het moeije- lyk to bevestigen of die depeehe lettorlyk wacr is. De Siècle van Parys zegt dat het stellig is dat de Divan den 26, in eene beslis sende zitting, herkend had dat er geen middel meer mogelyk was om den oorlog te ontwyken. Maer zulks is nog geene volstrekte oorlogs-verklaring, gelyk men meent; voor eerst, de beslissing moet den sultan voorge legd en door hem goedgekeurd worden; vervolgens, in geval do sultan van het ge voelen zyner ministers is, moet hy nog de toestemming van den Scheik-ul-lslam en van de andere godsdienstige opperhoofden der natie bekomen. Zoo dat de tyding der oorlogs-verklaring wel voorbarigzou kunnen zyn, hoewel dezelve toch ook niet onmogelyk is.— Uit Konstantinopel is nog de tyding ontvangen dat hel korps der magnaten aen den sultan gevraegd heeft don oorlog te verklaren. X BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. don 3. Mario Dciucrsseinan dochter van Bernard en van Amelie Vanrobaeys, Noordslr. den8.Augustus Verfaille,zoon ran Engelb. en van Marie Debecrsl, Spaensch-quarlier. Amandus Haelewjck, zoon van Joannes en van Marie l.iefhooghc, Bewesterpoort. Marie Brulool, dochter van Carolus en van Marie Vantoortelbooni, binnen palen. STERFGEVAL. den 3. Henricus Lefevere3 mnenden zoon van Uouricus ea van Francisca Devos. Men herinnert zich dat de Vlamingen in Franseh Vlaendcreii onlangs een gezel schap hebben opgerigtonder kenspreuk Moedertaal en Vaderland, om do vlacmschc tael te beoefenen en in de Noorden-depar- teinentvan Frankryk uit te breiden. Dit gezelschap is te Duinkerkc gevestigd. De president, do hcer de Coussemaker, lid van het Inslitul de Fiance heeft een pros pectus uitgegeven van Volksliederen van de Vlamingen in Frankryk, met inleiding, tielkundigu historische en muzikale aen- teckcningen. De muziek zal by den tekst gevoegd worden. Wy twyfelen niet of onze taelgenooten zullen, door een acnlal inschryvingen, aen de Vlamingen van Frankryk bewyzen dat men hier met voldoening en belangstelling hunner poogingen lot herleving de dietsebo tael nagael. PRYZEN DER BROODEN van dito. Merkt ron Brcggk, zaterdag I october. Tarwe van fr. 20 00 tot fr 35 50 per lieclol 18-00 20 00 7-25 9 25 15-50 1725 18-25 Ill 00 12-00 15 00 6-00 II 00 p. 100 k. D E R rau Vrinsz, Er waren ter merkt 047 heet Tarwe. Rog. 316 it/.Sucr. 61 id. Hav.' 72 id. l!‘wU 1 arwe van fr. 3(1 00 40-00 per J45li‘<r*' Rogge Sucrioèn Haver Boonen Sedert eene maend ziet men niet anders dan metsers, timmerinanssmids, schilders en behangers die het theater op- en afloopen; om afteslaen, op te slaen te melen en her meten, en tol versieren van het gehtelu Ten 7 ur. 35 m., ten 10 ur. 50 in.. ten uren 40 min.,'s morgen*, Ten 2 nr. 10 min. ten 5 ur 10 min.,'s na niidd.cn lei’ 6 ur. 35 min. 'savonds, nae Oostende. gebouw. Dank aen de behendigheid van de heeren hoofdman prinsen den jongen con frater Ch. Clniets van hel oude beslaet er meer. De kiekenkoten en de schei- regels van de 2 en 3.‘" pinels zyn ver dwenen. Men zal niets anders meer zien dan eene breede, opene, versierde en wel- verlichte zaclingang met in wagenschot gemaekteduren gordynen aen de vensters; de voorgordyn hcrschilderd de scheimen vernieuwd en in beter order gebragtnlboven plafond die ganseh de zael zal verluisteren; een nieuw stelsel van verlichting zal het inwendig van het gebouw zoo klaer als op den dag maken; de zy-muren met bloemen en kransen bespannen arcaden met guir- landen;colonaden,colonncn encolonnetlen, enz. enz. immers, het zal voor Veurne, een paradys wezen. Na deze verbetering, toetewyten ook aen de goedjoustigheid en de dienslveerdighwid van het sladsbestuer, en met nog slechts e«ne redelyke hulpsom,en wy hebben eenen ganseh nieuwen goedkoopen theater! één of twee jacr geduld De opening van een nieuw, of hersteld theater, is, in eene stad, altyd eeneaenge- name feest. Ook heeft de rhetorika na eerst voor hare leden en eerlcden in haer geld hof, eeue verlooning gegeven te hebben, den 27 en 28 dezer, besloten den volgenden zondag, 30 October deze luisterryke opening te doenmet de vertooning van het blyspel het middagmaal van Magdalena het geestig blyspel de Weerwolf en het nog cens door allen gevraegde stuk de Eercposteerstmael vertoond op de lactsto Veurne-kermis. Zal er wel iemand in Veurne t’huis blyven by deze verlooning Zullen de dames niet willen proef nemen of de l.“* plactsen voor haer wel geschikt zyn Zullen de cavaliers niet willen zoeken waer zy hel best alles kunnen nazien Zullen onze juffertjes met jiunne makkers geen bezit gacn nemen van hunne nieuwe 2.‘‘ plactsen Zeker, zeker, dit moet al by deze eerste vertooning gebeuren dan zal elk zyne placts kennen voor de overige vcrloo- ningen der maetschappyen van Gent, Brugge, Korlryk, Brussel, Antwerpen, Gecraerds- bergenNinove, Deynze, Zomcrghem en Sotteghemallo zeer goed befaemde loo- ncelspcelers. Voor wal het abonnement betreftdit zal zoo goedkoop mogelyk voorde huisgezinnen vastgesteld worden, want de maetschappy wenscht dat de geheele bevolking van Veurne en het omliggende, (er zyn 300 plactsen meer), deze verlooningen zouden by wonen. Daervoor, en tot slot dezer feesten zal er in do toekomende maend juny, eeno alge- meenc Dankfeest gegeven zyn aen alle do gilden: algetnecncn stoel rond de stad; p ryskamp van een- en twee-spraken daerna spectacle gala of gratis, gevolgd van twee bals, een op hel stadhuis, en een op den schouwbu rp.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 4