i I I I op tc kecren ten zy by door zyn volk terug geroepen werd Ik zou zeggen, milady, dat al myne wcnschen zyn vertrek zouden vergezellen; dat my:i vurigste verlangen ware, hem te zien vlugtten en het vaste land bereiken; maer zonder myne hulp, en buiten wete van myn regement Ki wel! vervolgde het jonge meisje, den kolonel in eenen dezer aenblikken oin- windende die den wil eens mans binden; indien, in weerwil van uw regiment, zonder dat eene deur zich openc, zonder dat een schildwacht zynen post verlatede koning kon uitgaen. Wat wilt gy zoggen milady Ik wil zeggen, kolonel....en zy natn hem de hand, ik wil zeggen dat Z. AI. binnen eenigeuren in volle zee kan zyn, dat gy en ik het alleen zullen weten, cn dat niemand ter wereld het regt zal hebben den kolonel Arthur Nickleby te beschuldigen zyne pligt niet vervuld te hebben. God, murmelde hy, met de hand zyn voorhoofd overloopendegy hebt dan de vrouw maer op onze stappen geworpen om ons te bekooren en te overwinnen 1 Een schreeuw van zegcprael ontsnapte uit de borst der jonge gravin. Neen, milord, zegde zy tot hem, maer luister! Gyzytengelschman en indien gy den koning niet dient, dient gy ten minste uw land, gy bemint het.... de eer van het cngclscli volk moet u duerbaer zyn Ei weï, in de veronderstelling, hetgene zeer twyfelachlig is, dal.gy den zoon der Stuarts ontdekte, dal gy hem naer Londen acn den steert uws peerds gebonden leidde.... O! Alitady.... Wat zult gy gedaen hebben Gy die uw land bemintzult den uitzinnige eene ni uwe gelegenheid verschaft hebben om Engeland tc onleeren met aen het veront- weerdigd Europa een koningshoofd te werpen cn deze schande zal op u vallen.... De kolonel was ontroerd ecu koud zweet parelde hem van het hoold. Maer nochtans, milady, hernam hy, ik ben hel hoofd niet dat beveelt, ik ben slechts de arm die uitvoert. Indien ik den- gcenc die gy den koning noemt niet aenhoud, onteer en mack ik my aen hoog verraed pligtig. Want de tegenwoordigheid van den pretendent stoort den vrede van Engeland. Zyne tegenwoordigheid En wat zoud gy zeggen, indien Z. M. Karel II, indiende koning aen de wetten der voorzienigheid onderworpen, maer eenen wensclt meer had Engeland te verlaten om er niet meer weder de Donau-oevers niets nieuws nchynt voor gevallen te zyn, Den 15 zouden vier engel- sehe oorlogsiregasten in de /.wartezee ge varen zyn vier fransche fregatten schenen die te moeten volgen de zending dier sche pen ie onbekend doch men denkt dat zy verscheidene engelsche koopvacrdyschepeu inden Donau door het verzanden der engte van Salina opgehouden, gaen hulp dragen. In Azia zyn de Kussen niet gelukkig De l'atrie van Parys meldt dat Schamyl beyaeu het hoofd zynec Circassiers hen slag geleverd en 15000 mannen buiten gevecht gesteld heeft. Er zyn stellige tydingen nopens den oorlog op de grenzen van Azia. De Turken hebben een nieuw voordeel behaeld. De stoomboot Egyplus te Marseille aangekomen, heelt tydingen uit Konstantinopel van den 15 aengebragt. Uit die tydingen blykt, dat de russen vyf aenvallen hebben gedaen, by het fort St. Nikolaes, ’t welk de Turken by den aeovaug der vyandlykheden veroverd hebben. Ofschoon deze aenvallen te gelvk langs zee en langs land plaets grepen, zyn de Russen telkens afgeslagen. Ecu russisch stoomschip dat 1500 mannen versterking acn de belegeraers bragt, is in de nabyheid van de sterkte gestrand. Dit lurken hebben eenen uitval gedaen cn de soldaten, die niet verdronken, krygsgevau- gen gemackt. Van den Donau heeft men geene stel lige berigten, ten zy dat men er zich aen eenen beslissenden slag verwacht. Onier- pacha heeft uit Konstantinopel het bevel ontvangen den oorlog, ondanks het ongun stig saisoen, krachtdadig voort te zetten. De Russen zoo wel als de Turken hebben om streeks Kalafat eene talryke krygsmagt ver- cenigd en de beide legers zvn elkander schier tot onder het bereik van den kanonkogel genaderd.By aldien de Turkenzich te Kalafat kunnen houden dan mag men zich aen andere aenvallen van de Russen verwachten, want men kan wel denken, dat prins Gort- schakoff voor zoo veel het hem inogelyk is, niet zal dulden, dat de Turken op welkdanig punt van den linken oever hunne winter kwartieren innemen. Latere berigten molden dat de Russen en Turkenzich echter van elkander verder verwyderd hebben. Volgens te Weenen loopende geruchten zou tusschcn de strydvoereudc partieu in 'Oer brengt, zal uwen naem en uwen roem “evlckkcn.... - Milady ik bid u.... Men zal zeggen de kolonel Arthur Nickleby heeft zich den cipier van den *0,1'ng van I ngeland gemackt cn hem aen beulen ovcrgelevcrd. Leun wolk trok over bel hoofd van den i0,,gman. En de geschiedenis, eindigde lady lac-Edwin, welker doordringende blik op ,cl gezicht van den kolonel genageld was, geschiedenis die regt acn de oogcnblik- J'ke drillen doet w< dervaren cn deoproe- Gü volkeren schandvlekt, zal uwen nactn a';i1 het nakomelingschap als een belediging 'J'Wpcn, gcly k zy er de namen van Jacob t'inenl en Ravaillac geworpen beeft. 0! milady! riep Arthur met een doof l>'’s<:hrceuw uil, dit zou niet kunnen zyn; llen kan acn een krygsman het vervullen Jter pligt tot geene misda cd doen strekken, i ƒ-)'• pligt! riep de jonge gravin op hare *Cl,rt uit.... Och ’t is daer dat ik u ver achtte, myn weerde kolonel.... ueze laelsle woorden werden met ccnc 11 Mreelcndo stem en zooveel openhertig- *d uitgesproken, dat Arthur erin duize- "8 van was cn op zyn stoel wankelde. Weel gy wal u pligt is ging zy voort Ypcr, eene handboog-schietparty plaets gehad, die de aandacht van al de handboog schutters verdient. De heer Amatus de Wulf, boog-en pylmakcr alhierhad gewed dat hy alleen, in iénen enkelen dagde 53 gaeijen die de peers bekroonen, zou afge schoten hebben, en die tuur de force is zondag voltrokken. Hoewel het koud cn mistig weder den schutter tegcnsloeg, heeft deze niettemin de proef gewaegd. Rond acht ucr des morgends, schoot hy zynen eersten pyl; by de iwaelfde scheut, lagen er tien vogels voor zyne voeten als het twaelf uer sloeg, stonden er maer acht meer op de sprang; er waren er maer eens twee in eene scheut afgekomen. Om een uer, hernam dc heer de Wulf zyne wapens, en ten half vier uer, waren al de vogels af. Volgens de Kerkelyke Gazelle van Weenen zyn er op de aerde 355 millioenen christenen, waaronder 200 miilioen kalho- lyken, <»0 miilioen protestanten en 75 mil- lioen onvereenigde Grieken. Het is nu reeds een tiental maenden dat de aengelegenheden van den Oosten, door bare ernstigheidal de andere poli tieke zaken in Europa overschaduwenen nog is er geen straellje hoop dat eene veref fening of uitkomst l.-.et te gemoet zien; nog altoos hangt die ongelukkige kwestie, als het zweerd van Damocles, over het hoofd van Europa, wantdeonderlinge toestand der groote mogendheden is ,oo k-esch, dat er nog weinig zou moeten bykonien om eene ontploffing te veroorzaken. Brieven uit Konstantinopel melden dat een ontwerp tot overeenkomst tusschcn Turkyen cn Rusland doorOostenryk voorgesteld was, timer dat Pruissen, Frankryk en Engeland hetzelve van de hand gewezen hebben. Ten gevolge dier verwerping,zouden Engeland en Frank- ryk gezameiiUyk eene nota naer Weenen gestuerd hebben, in welkeOos'enryk texen- dig vermaend wordt stellige uitleggingen over zyne onzydigheid tc geven.Er heb ben te Parys geruchten geloopen van het slui’en van een verbond tusschcn Engeland cn Frankrykdeze geruchten worden ge- gelogenstraft; beide mogendheden zyn het wel ecus nopens de oostersche kwestie, maer die overeenstemming is by geen verdrag bekrachtigd. Nopens dc krygswerkingen zyn er nogal gewigtige tydingen, hoewel er ‘"te-Genoveva-kerk (Panthéon) plaets ge- j1'" 'hm zag cr deputation van al dc ge- yeide korpsen cn scholen; die deputation 5 ouden in het koor on in de beuk geschacrd. Vlikse, 3 December. He St. Eloy-feest heeft van dezen jarc met ottzelven luister dan verledcne jaer ge- Jicrd geweest. 'S morgens eene mis, 's noens ankei by den G. Sobry en daerna ten 4 ure Jone wandeling naer dc Panne door alle dc tden dezer maelschappy, elk met zyne ^'lu,P«ge't wclk een reeks van ecu "ttellia! voituren uitmaekte. G is teren hebben al hier de kiezingen voor ‘eieren, onderofficieren en korporaels der urgerwagl plaets gehad Zyn benoemd Eerste Kotnpagnie. Kapitein. Aug. Bchaeghel. Eutlenanl. D. VanliouUe. Dnder-lmi. C. Butayeen 11. Merlevedc. Sergeanten.E. Demaziere G. Sobry, B. Liebacrt, Vandeloo. •Fourner. A. Decroo. Eorpoiaels. E. Bieswal, C. Kockcnpoo, L. Cailliau, V. Gambiet! II. Vcrgauweu, A. Vcr- nieesehA. Desacgher 0. Lesa H er. Tweede Kotnpagnie. Kapitein. II. Dcwille, Euiieniint. C. Loby. Idnder-luii. F. Vermout en P. Ryckcboer. Sergeanten. I). Boonefaes, J. Serpictcr, F. Alontagnc en E. I’osseprcz. ^ourier. L. Beu ben. Eorpotaels. 1). Jansen, L. Vandromme, F. D.senap, C. Wybo, Schot ley, P. Luysscn. Et Rouse, II. Vanlraecke. De kamer der volksvertegenwoordiger9 heeft het wetsontwerp mor den vryen in- voer der levensmiddel! aengenomen. Het is Jo hopen dal den senael spoedig op zyne beurt die wet zal goedkeuren, cn dat dc *Oninglykc bekrachtiging zich niet lang zal laten wachten. De stemming der kamer •s eene duidelyke overhelling naer het stelsel van vryhandei. 1 en blad van Yper meld wat volgt: Op zondag 20 november heeft aen de gaei- pers van de maelschappy hel Hoekje, buiten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1853 | | pagina 3