(N.“ 1476.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 28 January DER STAD VEURNE. HUIZEN Uit cr hand te koopen, Met gemak van betaling Zaterdag TE PACHTEN, Een Letterzetter, En om terstond in gebruik te komen. ■f.n~nr Door ophouding van bedryf. BELANGRYKE NIEUWIGHEDEN. de naerschreven Te Pollinchove OPEN BAER TE VERKOOPEN. Om aenslonds in gebruik te treden. Een schoon en gerieflyk HUISgeteekend n.° 11, staende in de Duinkerk-straet te Veurne, hebbende eenen uitgang op de oude Beeste-merkt. Lest gebruikt geweest door den heer Louis Ollevier. Zich te adresseércn by M. BALCAEN negociant op de Houtmarkt, to Veurne. Kennende al wat zynen styl betreft, begeert eene plaets te hebben in eene Drukkery. Zich te adresseércn ten Burcclc van dit Blad. Nota. De dag- en weekbladen worden verzogt het bovenstaende berigt te willen overneinen. Het Advertentie-Blad verschynd wekelyks by 1’. Ryckeboekcii Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-straet, n.° 34, te Veurne. De prys van inschi yving is 6 francs ’s jaers voor de rt id en omliggende plaetzen, en 7 francs 'sjaeis Irancó met de post. DÜITSCHLAND. In de omstreken van het badensche stadje Weinheim zyn loodmynea ontdekt, die veel zilvererts bevatten. Met behulp van engelsche kapitalisten, wordt eene maet- schappy opgerigt tolde bearbeiding derzelve. Van met het begin des jaers is het aen de herbergiers van Berlyn verboden geworden dienstboden van den 1 koop gebeurt ten inderjarige medeëigenaren regterlyke autorisatie, ten Berlyn verboden van het vrouwelyk geslacht in hunne gestichten te houden, op pene van hunnen handel te moeten staken. Deze maetregel werd gevorderd om een einde te stellen aen de ergenissen waervan die plaelsen het tooneel waren. De klokkenluider der kerk van Pots dam, vergezeld van eenen vreemdeling die dc kerk kwam bezoeken hoorde een ligt gekerm lang» den kant van ’t gewelf. Dit ge kerm kwam voort van eenen persoon, die aen het groot marmeren kruis, nevens het Christusbeeld, ophing. Door den vreemdeling geholpen, haestte de klokkenluider zich den zieltogende los ta maken. Op de vragen die hem gedaen werden, antwoordde deze, dat hy zync zaligheid in de andere wereld had willen verzekeren, door als Jesus- Christus te sterven, en dat hy tot de sekto dcr piëtisten of oude lutheranen behoorde. Een kwartier uers later gaf hy den laetsten snik. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ee.n-m.kel gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischl is. Eene sterke en welgebouwde HERBERG, genaemd Ma Campagnemet of zonder herberg- en winkel-goederpnook zeej dienstig voor winkel en kuipery; staende op drie honderd en eene roede erve, gestacn en gelegen in de Panne ^Adinkerke), bestaende namentk k in Twee groote voorplaetseneene bezon- derc schoone kamer met haerdsteds, bier kelder, drie slapkamers, winkel, kok- keuken, bakoven met fournoeisdry bo- venplaetsenpecrdeuslalverkénskot, ael- puthoudende veertig tot vyf-en-veerlig tonnen steenput met pomp en meer andere gerieflykheden. Zich te adresseércn voor de conditiën cn prys in de Panne (Adtnkerke), by Eduardus Torneyeigenaer en bewooner der gemelde Herberg, alwaer men alles kan bezigligen. SPANJE. Op 16 dezer is in een ministerraed onder het voorzitterschap van koningin Isabella besloten, de verbanning van de vyf volgende generaels De heeren M. Concha Josse Con cha ü’Doncll Infante; Francesco Amero. Die heeren moesten den 17 des avonds reeds uit Madrid vertrokken zyn. Nog zestig andere invloedhebbende per soenen van de parlementaire oppositie en dagbladschryvers zullen verbannen worden. Das anderdags zal, zegt men de officiële gazette de volgende maetregelen afkondigen: 1.’ Afschaffing van den senat l2.” Afschaffing van den koninglyken raed 3.’ Hervorming der grondwet; 4.’ Bycenroeping van eene constituante. Zoo men ziet, is het dc verwezenlyking van den stavtsaenslag, die vroeger reeds zoo dikwyls werd aengekondigd. Men betaeld 12 centiincn per drukregel voor de Inplaetzingcu. De minste inplaetzing betaalt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Woensdag 15 February 1854, ten 2 uren namiddag, in de herberg bewoond door sieur Ueschuytte Pollinchove in dc dorp- placts, zal gebueren dc openbare verkoo- pingin eene zitting, van de naerschreven Huizen. Gemeente Pollinchove. 1 koop. Êen Huis met stagie ten ge- bruike van winkel, aglergebouwen en 3 aren 52 centiaren erf daer medegaende, staende in de dorpplaetster noordzyde van de Cafhoeksliael, gebragt op den kadastralen legger sectie B, n. 167, palende van westen een huis en erf toebehoorende sieur Joannes Beschuytvan oosten het buis en erf van sieur Pieter Beschuit, van noorden het hove- nierhof van den zclven en van zuiden op - den ste< nw< g. Bewoond door den medclicitant sieur Joannes Bescliuyt, zonder regt van pacht. 2cn laetsten koop. Een Huis, bestaende in winkel, woonkamer, kelder, voute, twee keukens, remisen en verder gerieflykheden, ook staende ter dorpplaets, op 1 are 66 cent, grond, toebehoorende de kerkfabriek van Pollinchove, in erfpacht gehouden voor 50 jaren, ingang genomen hebbende den 1 October 1842, aen 3 frs. 85 c. byjare, by kadaster bekend sectie C, n.’ 14 a, voorhoof- denda hetzelve buis van oosten op dc dorp plaets, ot steenweg, van zuiden den uitgang van het kasteel of Maria-straetkenvan westen het zelve straelken, cn van noorden het huis van sieur Amandus Ilocnraet. Gebruikt door den verkooper Elias-Fran- ciscus Delacauwdie het zal verlaten den 1 Mei 1854. De verkooping opzigte der mi uit kragte van i overstaen van den beer vrederegter van het kanton van Haringheen den ambt van don notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer- toe gecominiteérd. De verkoopvoorwaerden met dc bewyzen van eigendom zyn gedeponeerd ten kan- toorevan den voornoemden notaris FLOOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1