WEST - VLAENDEREN. (N.° 1477.) HUIZEN HUIS, TE PACHTEN, KOOPDAG van mobilaire goederen BINNEN DE STAD VEUBNE. DER STAD VEURNE. Uit er hand te koopen, Zaterdag Te Pollinchove OPENBAER TE VERKOOPEIÏ. Van cn 26 volge MET MEDEGAENDE ERF, Binnen de gemeente Adinkeike, Openbaer te Verkoopen. Met gemak van betaling En om terstond in gebruik te komen. van bedryf. Het Advektentie-Blad verschynd wekelyks by 1’. llvcKtBOEKCn Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-straet, n.° 34, te Veurne. prijs van inschryting is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 panes 's jaers franco met de post. gleis, koper, tin, veel poroelyn, kissen, kommoden, slaghorlogie, colisse-tafel in acajou, veol andere tafels, stoelen, zetels, veuster-gordynen venster-sloors, dwalen, servielten, handdoeken, beddelakens, wollen matrassen en hoofdeinden, pluimen bedden, hoofdeinden en oorkussens, onderbedden, wollen en katoenen sargien, spreijen, senten, standen, cn meer andere voo rwerpen aldaer te bevinden. Op drie maenden tyd van betaling voor de koopen boven do 20 francs, mits stel lende borgc. Door ophouding Woensdag 15 February 1854een ucr na middag, ten huize waer Coleta-Constantia Boels, weduwe van sieur Carolus Coolaert overleden is, acn de weslzyde van de Citcrne- plaets, binnen de stad Veurne, Koopdag van den geheelen buisracd, be- taende namcntlyk in aardewerk, yzerwerk, I Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uilcrlyk eiken vrydag avond toelezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen ees-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëiseht is. Menbctaeld 12ccntiinen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaalt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden acn den Uitgever dezer. 52 centiaren erf daer inedegaende, staende in de dorpplaetster noordz.yde van de Cut lioekstraetgebragt op den kadastraieu legger sectie B, n. 167, palende van westen ecu huis ca erf toebehoorende sieur Joannes Beschuytvan oosten het huis en erf van sieur Pieter Beschuit, van noorden het hove- nierhof van den zelvenen van zuiden op den steenweg. Bewoond door den medelicilant sieur Joannes Beschuyt, zonder regtvan pacht. 2 en laelsten koop. Een Buis, bestaende in winkel, woonkamer, kelder, voute, twee keukens, remisen en verder gcrieflykheden, ook staende ter dorpplaets, op 1 are 66 cent, grond, toebehoorende de kerkfabriek van Potlinehove, in erlp.clit gehouden voor 50 j.iren, ingang genomen hebbende den 1 October 1842, acn 3 i'rs. 85 c. by jare, by kadaster bekend sectie C, n.‘ 14 a, voorhooi- dende hetzelve hu>s van oosten op de dorp plaets, ol steenweg, van zuiden den uitgang van het kasteel of Maria-straelkenvan westen het aeive straetken, en van noorden bet huis van sieur Amandus Hocnract. Gebruikt door den verkooper Elias-Fran- ciscus Dclacauwdie het zal verlaten den 1 Mei 1854. De verkooping van den 1 koop gebeurt ten opzigte der minde)jarige inedeëigeaaren, uit kragle van regtcrlykc autorisatie, ten overslaen van den heer vrederegter van het kanton van llaringheen d 'n ambt van den notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer- toe gecommileérd. De verkoopvoorwacrden met de bewyzen van eigendomzyn gedeponeerd ten kan- toore van den voornoemden notaris FLOOR. Om aanstonds in gebruik te treden. Een schoon en gerieflyk HUIS geteekend n.’ 11, staende in de Duinkerk-straet to Veurnehebbende eenen uitgang op do oudo Becste-merkt. Lest gebruikt geweest door den heer Louis Ollevier. Zich te adresseéren by M. BALCAEN ncgociant op do Houtmarkt, te Veurne. Woensdag 15 February 1854, ten 2 uren na middag, in de herberg bewoond door sieur Beschuyt, te Pollinchove in de dorp plaets, zal gebueren de openbare verkoo ping in cene zitting, van de nacrschrevcn Huizen. Gemeente Pollinchove. 1 koop. Een Huis met stagic ten gc- bruikevan winkel, aglergcbouwen en 3 aren Eenc sterke cn welgebouwde HERBERG, genaemd Ma Campagne met of zonder herberg- en winkel-goederenook zeer dienstig voor winkel en kuipery; staende op drie honderd cn cene roede erve, gestaen en gelegen in de Panne (Adinkerke), bestaende namentlyk in Twee groote voorplaetseneenc bezon-, dcre schoone kamer met hacrdstedo, bier kelder, drie slapkamers, winkel, kok- keuken, bakoven met fouruoeisdry bo- venplaetsenpeerdeustalverkenskot, ael- pulhoudende veertig lot vyf-en-veerlig tonnen steenput met pomp en meerandere gcrieflykheden. Zich te adresseéren voor de conditiën cn prys in de Panne (Adinkerke), by Eduardus Torneyeigenaer en bewooner der gemelde Herberg, alwaer men alles kan bezigtigen. Woensdag 22 February 1854, dry uren na middag, in de herberg den Kcyzer Panne-straet, binnen de stad Veurne, Zal gebueren do openbare verkooping in cene zitting, zonder uitstel een HUIS met zyne afhanglykhcden aren 30 centiaren inedegaende Erf, volgens kadaster sectie C, n.* 310 en 310 bis, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Adinkerke, verre noordwest van de kerk palende van westen weide aen Mr. Deserrel- Vancaloen, zuid land aen sieur Joannes Cordier, van oosten land aen Sophie Eaict met hare kinderen uit haer eerste huwelyk met sieur Warmoes, van noorden naer den oosten de duinen, en naer den westen land waerop gebouwd is het huis van Joannes Lambrechtzoon. Gebruikt door de weduwe van Joannes Lambrecht vader; om door den kooper aen- slag te hebben van de erf, met de loewyzing, en van het huis, met 1 Mei 1854. De verkooping geschied kragtens regter- lyke toelating, ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van Veurne, door hel ambt van den Notaris FLOOR, aldaer resideérendo. De veilings-voorwaerden en eigendoms- titelen berusten ten Kantooro van den ge leiden Notaris FLOOR. o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1854 | | pagina 1