(N? 4478.) WEST - VLAENDEREN. <1 February 4854. DER STAD VEURNE. HUIS, HUIZEN KOOPDAG van mobilaire goederen BINNEN DE STAD VEUIINE. Zaterdag HUIS MET MEDEGAENDE ERF, Binnen de gemeente Adinkerke, Openbaer lo Verkoopen. Te Pollinchove OPENBAER TE VERKOOPEN. Gemeente Pollinchove. 1 koop. Een Huis met slagie ten ge- bruike van winkel, agtergebouwen en 3 aren 52 centiaren erf dacr medegaende, stacnde in de dorpplaets, ter noordzyde van de Caf hoekstraetgebragt op den kadastralen legger sectie B, n. 167, palende van westen een huis en erf toebehoorende sieur Joannes Beschuytvan oosten het huis en erf van sieur Pieter Beschuit, van noorden het hove- nierhof van den zelvenen van zuiden op den steenweg. Bewoond door den mcdclicitant sieur Joannes Beschuyt, zonder regt van pacht. 2 en laelsten koop. Een Huis, bestaende in winkel, woonkamer, kelder, voute, twee keukens, remisen en verder gerieflykheden, ook staende ter dorpplaets, op 1 are 66 cent, grond, toebehoorende de kerkfabriek yan Pollinchove, in erfpacht gehouden voor 50 jaren, ingang genomen hebbende den 1 October 1842,aen 3 frs. 85 c. by jare, by kadaster bekend sectie C, n." 14 a, voorhoof- dende hetzelve huis van oosten op de dorp plaets, ol steenweg, van zuiden den uitgang van het kasteel of Maria-straelkenvan westen het zelve straetken, en van noorden het huis van sieur Amandus Hoenraet. Gebruikt door den verkooper Elias-Frar- ciscus Delacauwdie het zal verlaten den 1 Mei 1854. De verkooping van den 1 koop gebeurt ten opzigte der minderjarige medeëigenaren uit kragte van regterlyke autorisatie, ten overslaen van den heer vrederegter van het kanton van Haringhccn den ambt van den notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer- toe gccominiteérd. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen van eigendom, zyn gedeponeerd ten kan- toorc van den vooruoemden notaris FLOOR. Menbetaeld 12centimen per drukregel voor de Inplactzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Woensdag 22 February 1854, drj uren na middag, in de herberg den Keyzer 1‘anne-stractbinnen de stad Veurne, Zal gebueren de openbare verkooping in ccnc zitting, zonder uitstel Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrjdag avond luelc/.eiiden Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen eea-m. el gratis in ons Blad verschynen, uitgezonden die welkers insertie door de wel verëischl is. Woensdag 15 February 1854, een uer na middag, ten huize waer Colcla-Coostantia Boels, weduwe van sieur Carolus Coolaert overleden is, aen de westzyde van de Cilerne- plaets, binnen de stad Veurne, Koopdag van den geheelen huisraed, be staende namentlyk in aerdewerk, yzerwerk, gleis, koper, tin, veel porcelynkassen, kommoden, slaghorlogie, colisse-lafel in acajou, veel andere tafels, stoelen, zetels, venster-gordynen venster-sloors dwalen, servietten, handdoeken, beddelakens, wollen matrassen en hoofdeinden,pluimen, bedden, hoofdeinden cn oorkussens, onderbedden, wollen en katoenen sargien, spreijen, seulen standen, cn meer andere voo rwerpen aldaer te bevinden. Op drie maenden tyd van betaling voor de koopen boven de 20 francs, mits stel lende borge. Het Adv ehtentie-Blad verschynd wekelyks by P. RvcKEBoenen Zoon, Boek- en Steen-druk- kers in de Oost-straet, u.u 34, te Vkurnk. De prys van inschiyving is 6 francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetzen, cn 7 panes 's jaers franco met de post. Ten dienste van Herberg met Stal en mede gaende Erven op het gehugte den Abeele gemeentens Leysele en Gyverinchove, OPENBAER TE VERKOOPEN. Woensdag 15 February 1854, ten 2 uren na middag, in de herberg bewoond door sieur Beschuyt, te Pollinchove in de dorp plaets zal gebueren de openbare verkoo ping in eene zitting, van de naerschreven Huizen. Maandag 6 Macrt 1854, 3 uren na mid dag, in het huis die het onderwerp der verkooping uitmaekt, binnen de gemeente van Leysele, gehugte den Abeele, Zal gebeuren de openbare verkooping in eene zitting zonder uitstelvan 1. * Een Huis ten dienste van Herberg, ge naamd Ste. Barbara, met 2 aren 21 cent, medegaende erf, bekend by kadaster sectie B, n." 613 cn 614, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Leysele, gehugte den Abeele, voorhoofdende het Buis van oosten de Groenc-straitpalende van zuiden het huis en grond van sieur Marchand, van westen den eigendom van den disch van Veurne, van noorden het huis cn erf van Eugenius Lehouck. 2. * Een Stal met de erf waer op het gesticht is bekend per kadaster sectie A, n.* 373 n, stacnde en gelegen ter gemeente van Gy- verinchove, op het zelve gehugte, genaemd den Abeele, in den hoek tusschcn de ge melde Grocne-straet en <le Loo-stractlei dende van den Abeele naer de Weegschcedc. Deze goederen zyn gebruikt doof den verkooper sieur Joannes-Baptiste Dcsomor die dezelve als pachter in gebruik tal houden tot den eersten mei 1855, mits acn den koopcr 1Ü0 francs en de contibulien tot het einde vau zyn gebruik te betalen. De veilingsvoorwaerden en eigendoms- titclan berusten ten kantoorc van den Notaris FLOOR te Veurne. Van een HUIS met zyne afhanglykheden cn 26 aren 30 centiaren medegaende Erf, volgens kadaster sectie C, n.‘ 310 en 310 bis, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Adinkerke, verre noordwest van de kerk palende van westen weide aen Mr. Deserret- Vancalocn, zuid land acn sieur Joannes Cordier, van oosten land aen Sophie Faict met hare kinderen uit hacr eerste huwelyk met sieur Warmoes, van noorden naer den oosten de duinen, en naer den westen land waerop gebouwd is het huis van Joannes Lambrecht, zoon. Gebruikt door de weduwe van Joannes Lambrecht vader; om door den kooper aen- slag te hebben van de erf, met de toewyzing, cn van het huis, met 1 Mei 1854. De verkooping geschied kragtens regter- lyke toelating, ten overslaen van den beer vrederegter van het kanton van Veurne, door het ambt van den Notaris FLOOR, aldaer resideérende. De veilings-voorwaerden cn eigendoms- titelen berusten ten Kantoore van den ge- zeiden Notaris FLOOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1