(N.° 1484.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 25 Macrt DER STAD VEURNE. Onroerende Goederen, TE POLLINCHOVE. Zaterdag OPENBARE VERKOOPING ran schoonc Oin uit geinecnzacmheid te scheiden. zitting, Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingon. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezoudcn aen den Uitgever dezer. ■Ui» liet Advertentie-Blad vcrscliynd wekelyks by P.Rtckeboer en Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-stract, n.° 34', te Velrne. De prys Tan inschrijving is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaatsen, en 7 /rancs 's jaers franco met de post. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezonden die welkers insertie door de wel verëisehl is. Vrydag 2(1 April 1854, ten twee uren na middag in de herberg den Buurgond- aehen Schild, bewoond door sieur Debruyne, ter gemeente van Pollinchove, in de dorp- plaets, zal grimeren de openbare Verkoo- ping in eene zitting, van de naersebreven Goederen. Gemeente Pollinchove. ilelfd BoFSTEDR. 1 koop. dehelfd waervan de wederhelfd toebehoord aen de erfgenamen van den heer IvoDesodl, overleden te Poperinghe, van eene wel-belinimeide en ten decle beplante Hofstede, groot volgens de bewyzen van eigendom l-l hectaren 25 aren 19 centiaren, en volgens de kadastrale opmeting 14 heet. 41 aren 90 cent op het plan bekend sectio C, n." 656, 657, 664, 668 en 669, sectie 1) ii.- 97 tot 99, 117 tot 120, 125, 127 tot 131 en 133, palende namelyk aen deZandvoord- straet, dezaeilanden van Carolus-Ludovicus Verroeste, vrouw du weduwe Van Vossem, het bureel van weldaed van Pollinchovede familie Beke-Beke te Ypcrsieur I’root te Langhcinarck, den Vcurnambachtsehen dyk, d’heer Vanderhille te llyssel, de kinderen De Clerck te Atreclit, sieur Delanotc te Haringhe, Anna Vianc te Ilousbruggc, do weduwe Desmadryl te Briclcn, de Beverdyk- vacrd, en sieur Neuvillo te Proven. Zaailand. 2 koop. Twee perccélen Zaciland met wal Weide op het westeinde, liggende west oen den boontgaerd onder den eersten koop, groot 1 hei t. 27 aren 10 cent., by kadaster bekend sectie I), n.°' 121 en 122, palendo zuid zaciland van vrouw de wed. Van Vossem, vrëit aen de wei-en zaailanden van de hof steden hier vooren, cn noord weiland van ’t bureel van weldadigheid van Pollinchove. Weiland. 3 koop. Twee perccélen Weiland wacr van het eerste gebragt op den kadastcr- leggcr sectie D, n.* 124, op de grootte van 1 hectare 38 aren 60 cent,, liggende noord van den voorgaenden koop hel weiland van het bureel van weldaed van Pollinchove daer tusschcn, palende oost den volgenden koop, west de wei-en zaeilanden van de hofstede hier vooren, nog west het tweede perceel, noord zaciland van dezelve hofstedecn het tweede perceel ligt west daer aen, gebragt op den kadastralen legger zelve sectie, n.' 126, op de grootte van 15 aren 80 cent., palende zuid en noord aen de landen der zelve hofstede en west de weide van de kin deren De Clerck, te Alrecbt. Boohgaerd en Weiland. 4 koop. Een perceel Boontgaerd en een perceel Weiland west daer aéh, gebragt op den kadastralen legger sectie n.u’ 101, 101 a en deel van 106, groot 1 heet. 18 aren 91 cent., palende oost den zesden koop, zuid hofplaels cn hovenierhof van de hofstede onder den eersten koop, west den derden koop, nog west zaciland van de zelve hof stede en noord den vyfden koop. Boomprys 100 francs. Zaeilanden. 5 koop. Twee perccélen Zaciland nevens clkanderen op den kadastralen legger sectie D, n.-104 en 105, op dc grootte van een beet. 22 aren 60 cent., palende oost naer den noorden boontgaerd van de familie Beke- Bekc, nog oost den zesden koop, zuid den vierden koop, west zaciland deel van dc hofstede onder den eersten koop, noord zaeilanden van Anna Vianc, te Ilousbruggc, cn van den heer Vanderhille tellyssel. 6 koop. Oost aen de koopen 4 cn 5 een pcrccél Zaciland, deel van n.’ 106, sectie 1) van het plan kadastraelgroot 1 hectare 37 aren 35 cent., palende noord cn oost boontgaerd en zaciland van de familie Beke-Beku, zuid do Zandvoord-stract, met den zuidwesthoek dc hofplaets van de hof stede onder den eersten koop, cn west do koopen 4 cn 5. 7 koop. Een pcrccél Zaciland, groot by titel 1 heet. 30 aren 9 cent., op den kadastralen legger gebragt sectie D, n.° 164 voor eene grootte van een heet. 17 aren, palende oost west cn noord aen dezaeilanden van de familie Beke-Beke en zuid den Grocnen-dyk. Boomprys 300 francs. Vette Weide. 8 koop. Eene Vette Weide, op den BYGEVOEGDEN ARTIKEL. Ao<7 gemeente Pollinchove. Een Huis, bestaende in winkel, woon kamer, kelder, voute, twee keukens, remiseu en andere genellykhedén, stacnde ter dorp- plaets, op een are 66 centiaren grond, toe- behoorendede kerkfabriek van l’ollinchove, in erfpacht gehouden voor 50 jaren, ingang hebbende genomen den 1 October 1842, aen 3 frs 85 cent, by jarc, gebragt op het plan kadastral sectie C, n.° 14 a, voorhoofdende bet zelve huis van oosten op de dorpplaets Of steenweg, van zuiden het Maria-straelken, of uitgang van het kasteel, van westen het kadastralen legger gebragt sectie D, n." 19 cn 20, groot 3 heel. 6 aren 30 centiaren palende oost weide van Francis Godderis, zuid weide van dc familie Dujardein te Loo, met het scherp westeinde en van noorden dc Zandvoord-straet. IIooicras. 9 cn lesten koop. Eene schoone cn goede partie llooigras op den kadastralen legger gebragt sectie C, n.° 695, op do grootte van 2 heet. 47 aren 10 centiaren, palende oost de weide van Care! Vanexcm te Pollinchove, zuid de rivier den Ysar west maeigras van sieur Louis Vandenabechj te Alveringhetnen noord den Veurne- ambachtschen-dyk. Boomprys 400 francs. De goederen waervan de verkooping zal gebeuren, zyn gebruikt door den medelici- tant sieur Carol us-Bencd ictus Beassemaere, met regt aen de zaeilanden tot het scheeren van den Ougst in den jare 1855, aen dc boomgaarden cn weilanden tot 1 december zelve jaer, cn aen de gebouwen tot 1 Mei 1846, aen den prys van 1336 frs. 35 cent, by jarc boven de belastingen. dc voorênstaende goederen zullen vrye passagio hebben tot op de Zandvoord-straet. deze verkooping zal gebeuren ten opzigte der minderjarige medebelanghebbenden, kragtens octroy verleend door dc regtbank van eersten acnleg zitting houdende te Veurne, ten overstaan van den beer vrede- regter van het kanton van Haringhe, en door de ambtsverrigting van den notaris FLOOR, ter rcsidencie van Loo, daer toe gecommitteerden de penningen van de minderjarige zullen door de voogden ont vangen zyn.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1