II OF 1‘ L E K, Openbare Vcrpacliling van eene VETTE WEIDE, GELEGEN IN J.AMPEHNESSE. Beliiiisden et» beplanten TE LEYS El, E, Aldoor openbaerlyk te koopen. bedryfgras aen gras aen Schoon HOFSTEDEKE, Gelegen in^Uulscamp OPENBAER TH VEHKOOPEN. dynsdag 11 April 1854, dry uren namnl2 dag, in d'tiurbtorg bewoond door sieur I «n- datnmo, op do dorpplaets van La lil per néss* Zal gebeuren de openbare Verpachting voor een termynvan Ojarcn, aenzien ingang genomen te hebben den 1 October 1853', Van eene Veile Weide, gelegen binnen do gemeente van l.ampcrnesso, zuid van du kerk en mid van het VVisschers- of H'aentld- stractje, bekend bv kadaster sectie C, n ”3151’ voor ecue inhoudsgroolte 2 hectaren 22 aren 80 eent.y p dunde van oosten vellegras ge bruikt door sieur I).'grauwe, van Pcrvyse',' door hel welk doze weide vrije passagio1' heelt lol op hel getuide straetje; Lesl gebruikt door sienr Kalhiïvaar Veurne, seelie Bewosterpoort, cn sienr \util-r die er by wound tal de aontoouing acn do liefhebbers doen. de voorwaerden der verpachting berust'*n' ten kantooro van den notaris' FLOOR te Veurne. Zaterdag 1 April 1854, om 3 uren na middag tal deti notaris PLAN l'El'EVE, ter herbt'rg en brouwery van sienr Louis l’ioot, ter dorpplaets van l.dyselein eene enkele zittingyoortvaren tol do openbare Ver- kooping van Eohigen koop.Eenen wel betimmerden llofplek, grooi volgens titel 30 aren 35cent, bekend by kadaster sectie A n.’ 420, dies do gehouwen namentlyk bestaen in Een woonhuis zeergeschikt om er tweo van to maken, eene ruime scheur met acnklad en Bygevoegden aitikel. Een Huis, wrzende bet zindeindo van eelto twee-woonstc, dies hel woordeinde behoord aen den heer advokaet lh>s|><>l, te Veurne, ilen gevel lusschen beide de huizen gemcene, mitsgaders 1)8 aren 01) cent, medegaendo erf, onder bebouwden grond en hoveuier- landgestacn en gelegen binnen tie ge meente van Bulscamp, noordoost van do kerk, zuid by dc plaets genaemd hel oude Slampkot. Gebruikt door do weduwe van sieur Joaiines-Ludovieus Lepinuis; om d’.ütr dén konper aenslag le hebben den 1 .Mei 1834. dc bovenstaende goederen, ter uitznii-' dering van do knopen (I, 7 en 8 worden verkochluil k lachte van reglerlykc loelli1- lingen ten overstaen van den heer vredb- regter van liet kanton van Veurne. dc veilings-voorwaerden en eigendoms- titclcn berusten ten Kantooro van den Notaris FLOOR tol hel gezeide Veurne. t sieur Pieter Bruloot en hooi den notaris Dè Cao van noorden door den rauwen lande de hofplaats dool van den voorgaeuden koop, met de wcsUyde van d’happo ook den vontgaimden koop scheidende in hel gebouw op den oostkant van den meur tussehen den kamer en den keuken, en builen hel gebouw door den rauwen lande op regte streko van den oost kant van den gezeiden meur noordwacrt tol half gracht aen het bedryfgras van sieur Godderis, en zuidwaert tol op dcslakconder den voorgaeuden koop bekend. Dc ge bouwen gaende met dezen koop, bestaen in groülen keuken met haerjstedo ten oost- cinde, makende het oosteinde van een meerder huis, dies het wesleinde onder den voorgaeuden koop is gebragt. Noord, aen dezen keuken eenen apdere» kleinen keukenwaer in zich ook eene haerdslede bevind. Eindclinge zuidoost daer by, een gebouw dies hel noordeinde is graanschuur en het zuideindc wagenhuis. 3 Koop.Oost apn den leslvoorgaenden koop, eene parlie Zaeiland, strekkende zuid en noord, met eene happe aen de westzyde den zuiden, groot 44 aren 83 cent., van noorden en oosten op half gracht bedryfgras aen Sr. Joannes Godderis, van zuiden ook op half gracht den ecrst volgenden koop van westen den leslvoor gaenden koop. 4 Koop. Zuid aen de twee voorgacnde koopen, eene parlie Bedryfgras strekkende oost en west, groot volgens kadaster sectie C, n.* 334, 75 aren 30 centiaren, palende van westen hooigras cn bedryfgras aen sieur Pieter Bruloot, van oosten bedryfgras aen sieur Joannes Godderis, te Veurne, van noorden de twee lestvoorgaende koopen van zuiden den ecrstvolgenden koop, schei dende rondom half gracht. 5 Koop.Zuiibacn den leslvoorgaenden koop,eeile andere parlie Bedryfgras, strek kende oost en west, groot 55 aren 20 cent., volgens kadaster sectie C,- n." 333, palende van westen nqcr dqn zuiden bedryfgras aen den heer Iwein.s-Decodt, le Ypryn, van westen nacr den noorden hooigras aen sieur Pieter Brulootvan oosten naer don noor den bedryfgras aen sieur Joannes Godderis, w van oosten naer den zuiden den achtsten koop, en van zuiden den ccrslvolgeudcii koop. 0 Koop. Zuid aen den leslvoorgaenden koop, eene parlie Bedryfgras, groot volgens kadaster sectie C, n.“ 332 52 are» 20 cent.,, strekkende oost cn west, palende van westen bedryfgras aen Mr. Iweins-Decodt, van oosten den achtsten kpop, van zuiden den eerst volgenden koop. 7 Koop'. Zuid aen den leslvqorgaenden koop, eené'andere partic Bedryfgras, groot volgens kadaster sectie C, n.’ 331, 53 aren, 10 Centiaren strekkende oost en west, pa lende van westen bedryfgras aen Mr. Iweins- Decodt, van oosten den ecrstvolgenden koop, ten zuidoosthoek^ den negensten koop, van zuiden hooigras acn sieur Carolus Quaegliebeu r. 8 Koop. Oost acn de drie leSlvoor- gaende kofopen, eene parlie Honigras, groot volgens kaddster sectie C, n.- 321, 325 cn 320, 94 aren 50 centiaren ten drie pereeélcn, strekkende zuid cn noord palende van noorden bedryfgras aen sieur Godderis, le Veurne, van oosten bedryfgras en hooigras aen den heer Vanderfossoten zuidonsl- hoekc land aen den disch van Bqlseamp, van zuiden naer den oosten bedryfgras aen den heer Vandermarliere to Yperen, van zuiden nacr den westen den ecrstvolgenden koop. 9 en lesten Koop. Zuid nacr den westen aen den leslvoorgaenden koop, ccnc partio Zaeiland groot volgens kadaster sectie C, u.’ 327, 55 areu 10 centiaren, strekkende zelve straetken,en van noorden het huis van Amandus Hocnract. Gebruikt door den verkooper Elias-Franciscus Delaeauw, die het zal verlaten den 1 Mei 1854. Ingesleld 800 francs. dc voorwaerden van deze verkoopingen bewyzen van eigendom cn schctskacrtcn berusten ter inzage der gegadigde ten kan- toore van dep notaris FLOOR te Loo. Dynsdag 18 April 1854, tweo uren na middag,-in de herberg bewoond door sieur Franciseus Maertenop do dorpplaets van Bulscamp, Zal gebeuren dc openbare Verkooping in eene zitting zonder uitstel Van een wel bebouwd Hofstedeke, gestacn cn gelegen binnen de gemeente van Buls camp, zuidoost van de kurk, van oosten de naer de Vrouw- of Boonakkcr-slraet, groot onder palende bebouwden grond, bedryfgras, hooigras, hovenier- en zaeiland, tol 4 hectaren 89 aren 30 centiaren, gebruikt door denmede- verkooper sieur Chat les Uietveltdie het zelve zal verlaten te weten de zaeilanden met hel scheircnde vruglen van den Oogst, de gebouwen met den 1 Octoberde be- dryf-en hooigrazen met den 11 November, en het hovenierlaiid met den L December wcdcrzydig iu den jare 1854. Voorloopig verdeeld in 9 koopen. 1 Koop. ‘2.1 aren97centiaren bebouwden grond, hofplaets en dreeij zyndo.den be bouwden grond en de hofplaets groot vol gens gedane maté 1 l aren 67 cent., palende van westen op halfgiacht hooigras aen den notaris Dc Cae, ie Afverihgliem, en bcdryl- gras aen sienr Franciseus Swertvagher, ten noordwesthocke de'dreef deel van dézen koop, voorts van noorden ook op half gracht bedryfgras aen' sienr Joaiines Godderis, te Veurne, van oosten deii ecrstvolgenden koop, seheid'éhdc* in liet gebouw op den oostkant van dén‘meur lussclién den kamér en den keuken cn 'buiten het gebouw door den rauwen lande op rêglq' sirekc vaii den oostkant van den gczeidch incur, ndord- waerls gacnile tol half gracht aen het be dryfgras van sleur Godderis j cn zuidwïst- gaende tol op eene stake, van zuiden ook den eerstvolgende!! koop door den rauwen lande, van de stake hier VQoren bekend op regio linie westwaerl tot half gracht aen hel honigras van den notaris De Cae.Tcrwyl de dreve zynde het n." $40 sectie C van hyl kadaster, groot 1(5 aren 30 ceiilia'ren, strekt van den noordwesllióek van de hof- placls noordwacrt tot aen do l’rescnde- straet. Dc gebouwen gaende met de^eii koop, bestaendc in kelder met kamer dacr bovenmitsgaders oost <l;ier aen kamer gc- lykvlocrs, makende te samen lui wcstcinde van een meerder huis scheidende legen hel oosteinde gebrngt onder den volgenden koop met eenen steenen meur hier geheel medegaendo. Ten zuidwestliockc by den kelder een gebouw dienende voor koei peerde, varkens en darink stallen. 2 Koop. Oost cn zuid aen den voor- gacnden koop, eene hoeveelheid van 31 aren 10 centiaren bebouwdeti grond, hove- nierhof cn hofplaets, wezende eene onregel matige partic, palende van noorden op half gracht bedryfgras aen Sr. Joannes Godderis, van oosten met het hovenierhof aen den ecrstvolgenden koop, van oosten met dc holplaets op hall gracht ook den eerstvtd- genden koop, van zuiden op half gracht den vierden koop, vau weslcu op hall gracht zuid cn noord, palende van noorden be dryfgras aen den heer 5 nndermarlierc, van zuiden land acn jonff. Zrimble Vi'i'ineesch te Veurne, van westen naer den zuiden hooi gras aen Pieter Sainpers, te Sl. Ricquiers, voorts van westen hooigras aen Sr. Carolus Ouaegliebeiirten noordweslhoeko den zevciislcn koop. Allo de goederen hebben vryo passagio tot aen de Presende-straet.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 2