NOUVEAUTÉS. Een Letterzetter, Uit er hand le knopen, eene schoone, wel bebouwde cn beplante HOFSTEDE Delbove - Moes 9 du gunst bel assortiment gilets et tons van katoenen bedden in de groote steden ingevoerd, onder den BELANGRYKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Parts, 22 maert. Men verzekert ons, zegt dc Salut Public, van Lyon dut de heer Felix B., grondeigc- luer te Busancy, aenkondigtdat by twee Konnciido al wat zynen styl betreft, begeert eeno plants te hebben in ceno Drukkery. Zieh to adresseércn ten Bureele van dit Blad. Nota. Do dag- en weekbladen worden verzogt bet bovenslaendo berigt to willen overnemen. VERNOUI’-DEETENS, marchand deDraps, rue du Suda Eu rues, A l’honneur d'iuforiner le public qu’il vient do recevoir uu tres grand choix de Nouveautés pour robes. On trouve chcz lui un d’Etoiles pour pantalons, les articles d’été. La bonne «pialité do scs marchandises et la modicité doses prix lui font espérer la confiancc du public. beurzen, elk van 1000 francs, ter beschik king stelt van de twee eerste franschc soldaten of ondcr-oBieicren welke, lydcns het eerste gevecht met de Russen, hetzy met het Éere-Legioeri, hetzy met de militaire medalie, zullen gedecoreerd worden. Men heeft in het ministerie van oorlog besloten een regement vuurwerk makers in to rigten. Men weel, dat do vuerpylen voortaen in de oorlogen eene groote rol zullen spelen. de opvorming cener keizcrlykc garde is eene besloten zack. Zy zou uit 40,000 mannen bestaen, en het dekreet zou eerlang afgekondigd worden. Men zegt dat zy onder bevel van eenen gcnerael zal staen, die eene schitterende faem in Algerien ver worven heeft. Men heeft dikwyls reeds over de stik- bommen gesproken. Een blad gewaegt van de volgende proefte Brest in tegenwoor digheid van verscheidene zeo-offieieren ge nomen Men had op een schip, dat op eene gewoone kanondragt afgewydcrd was, een groot getal honden, kattenen andere dieren geplaetst. Men schoot eenige kogels in het vaertuig. Men ging op hel schip, na dal de uitwerksels der ontploffing verzwonden waren, en men vond al de (Heren dood. Maer een ander uitwerksel hetwelk meer verbazing wekte, is het volgende De wind blies van den tcgcnovcrgestelden kant van waer men schoot. De rook der gebarsten bommen vloog uit het schip op de kanonniers en in weerwil van den afstand, was hy zwacr en kwaeddoende genoeg, om verscheidene van hen in bedwelming le doen nedervallen. Wat aengact de l’aixhans-kogels, men weel dat een gewoone kanonbal door den inner van een schip dringende, een gat' maekt, dat, oogenblikkelyk de grootte van den omvang des kogels hebbende, later sterk inkrimpt, zoodra hel hout van de drukking bevryd is. Het schynt dat voorleden jaer in Engeland proeven genomen zynen dat hierby in de muren van een oud schip, wacrop men proefnemingen deed met l’aix- bans-kanons door eenen enkelen kogel galen gemaekt werden, waerdoor vier man nen, rcgtslaendc en nevens elkander, in het schip traden. Men kan denken wat vernie ling dit middel in een zeegevecht zal tc weeg brengen. In den grooten kcizerlyken schouwburg der Renbaen voert men thans ceno dramas op Konstantinopel getiteld. De decoration zullen gezichten van Konstantinopel, van de oevers van den Bosphorusde Darda- ncllen enz. voorstellenen de Paryzenaers zullen die omstreken kunnen zien, even als of zy van de expeditie deel maekten. In den Elzatz heerseht eene wczcnlyke placg ganscho zwermen muizen vernielen de akkers. De prefekt van den Rhyn heeft het gebruik van eene goedkoopc en zekere muizenval acnbevolen. By middel dier vallen heeft men op eene oppervlakte van 20 hek- taren, in dertig dagen tyds, 15315 muizen gevangen. Tc Lyoncn in heel liet Zuiden geniet men een buitengewoon schoon weder voor hetsaisoen.In weerwil de koelte der nachten, is de amandelboom reeds uitgebloeid en laet reeds vruchten van de grootte éencr erwt ontwaren. Binnen eene inacnd hoopt men groene amandels tc eten cn men verwacht eenen oogst, overvloediger dan men er ooit zag. In de omstreken van Parys staen de ker selaren in bloei. BELGIEN. Veurxe, 25 maert. Dynsdag lest heeft to Ramscappello do plegtige inhulding van den ccrweerden heer De Rooals pastoor aldaerplaets gehad. Zeggen dat ter dier gclcgcntheid eenen prachtigen stoet geschikt was, waerin alle GELEGEN TE 1.00, op weinig afstand der stad, inhoudende omtrent 22 hectaren, onder Zacilanden Vcttegrasenz. Om in liet gebruik dcr- zelve te komen met het scheren van den aenstaenden oogst. Om alle inlichtingen desaengaendo tc bekomen men adresseérc zich by den gebruiker, medeverkooper derzclve, sieur Engelbet Ids' Noterdcième. PLAFONNEUR rm ORNEMENTMAKER, '/.uidshaetn* 37, tc Veurne, Heeft d'eer het publiek kenbaer tc maken dal hy zich by voortduring gelast met het plafonneren en het maken van ornementen cn met al hel geen die zynen styl betreft zoo als Ornementen in plaester* en steen karton, voor ramen en pancelen van deuren. Hy verhoopt door zyn goedkoope pryzcn alsook door de werken die hy alhier reeds gedaen heeft, de gunst van het publiek tc verdienen. een koei- cn peerdestal aen elkandcrcn, van welke gebouwen de materialen ten meerde ren deele nog herbruikbaar zyn staende en gelegen ter gemeente van Leysele, weinig noordwest van de kerk aldaer, palende van oosten eenen boomgaard van mevr. Dcinan tc Brugge van zuiden en westen ten grooten deele van noorden de eigendommen van den zeer cerweerdigen heer Becqué, pastor te Houthcm, en overigens met de uitdreve hier medegaende de Renyngheersdyk-straet. Met voorbehoudenis van gebruik door de verkoopers echtgenootcn Desant-Bruynoghc, tot 1 October 1854. den kooper zal de helft van den ovcrslag- prys in handen mogen behouden voor tien jaren, aen 4 per cent. Allo nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van tien boveiigcnacmden notaris ten verblyve van Alveringhcm. de ingezetenen van het dorp deel namen, dat alle de. straten van hel dorp met builcu- gewoonen luister versierd waren is geiioeg- zaein bewyzén met wat vreugd den herder aldaer qnlvangen'is geworden. Als iéts, wonders meldt men, dat do Oostende pen tand van ecu olifantwegende 53 ponden, verkocht is. Men sciiryft uit Dendermonde Ons sledclyk besluer heeft peoen maatregel genomen, die allerlolïelyksl is en gewis de algemeehe goedkeuring zal verwerven, liet geldt namely k de vervalscliing van boter. Op de merkt van maandag is een berigt aen- geplakt, waerby de si j Iers van boter ver wittigtworden, dat er krachtige middelen worden ingespannen, om de vcrvalsphing dezer thans zoo kosteiykc netware voor te komen cn.de overtreders eene strenge straf zullen verbeuren. Dp landbouwers uit de omstreken van Leuven hadden sints lang aardappelen ge plant. Een hovenier dier stad, die er voor den winter geplant had, heeft er 225, kilos nieuwe op de merkt van vrydag geplaatst. Zy werden v< rkocht tegen fr. 2-25 c. den kilo, ’t is te zeggen, 225 franks den zak. Ecu landbouwkundig blad gewaegt van eene gówigtigc ontdekking, namelyk eene nieuwe en zeer eenvoudige manier om de Ir uithoornen voort te zetten, zonder de enting te gebruiken. Men neemt een franc tak van eenen appel-, peer-óf anderen boom, dien men in eenen aardappel plant. Men steekt beide in den grond, zoodanig dat enkel 5 of 6 centimeters van den tak zichtbaar blyven. Weldra schiet deze wortelgroeit op tot eenen kloeken boom die de fraaiste vruchten draegt. Eene merkweerdige waarneming is in den kruidtuin van Cambridge, in Engeland gedaen. Eenige graenkorrels werden injuny gezaeid een der stammen die er van voort kwam, scheen takken te willen schieten. Men trok dien in augustus uit, cn men verdeelde hem in achttien deden waervan elk afzon- derlyk geplant werd. Die nieuwe planten, nieuwe zydescheuten opleverende werden ’t einden september uitgerukt en verdeeld om herplant tc worden. Zeveii-en-zcstig aldus gewonnen planten bleven den gan- schen winter staen. Eeno lactste maal, in april daerop volgende, werden die 67 stam men op nieuw gesplitst; zy bragten toen 500 stammen voort die voor definitive!) oogst, 21,000 airen oplcverden waaruit men 21 kilogrammen graen trok. Volgens de gemiddelde hoeveelheid graantjes in eenen kilogram bevat, mag men rekenen dal die enkelestam verscheidene malen ge splitst cn herplant, een totaal van 576,840 graenkorrels voor ëénen opleverde. Er is in de Vereenigde-Staten eeno uitvinding gedaenwelke aen het katoen eene nieuwe uitgebreidheid van handel geven zal. Men maekt matrassen en bedden van katoen. Hetkatoeu kost van 6 tot 10 cents het pond de pluimen van 40 a 60 c. Hoewel de hairen en wollen matrassen in zeer groot verbruik zyn in liet land, is het niet minder waer dal de grootste menigte der bewooners van Noord-Ainerika op pluimen of stroot- bedden slapen. De zuiverheid van het katoen, de afwezigheid van reuk, het gemakkelyk verbruik de groote ckonomie welke er aen vast is, beloven eene volkomene omwente ling in dit soort van huisgebruik. Eene kom- pagnie heeft zich ingerigt voor defabrikatie van katoenen bedden, cn deze worden reeds in de groote steden ingevoerdonder den naem van felt-maltrezzes. Men leest in de Independence Niemand zal denken wyverwonderd zyn, als wv zeggen, dat er ons lieden, niets dan geruchten van kanongedommel toe komt. De lactste hoop op vrede schynt tc verdwvnen, zelfs in den geest van diegenen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 3