Carte de la filer ISaltiqwe Curie du théutre de la Guerre (N.° 1488.) WEST - VLAENDEREN. Zalcrda DER STAD VEURNE. HOOI GR AS, 1854. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER ENTRE LES TURCS ET LES RUSSES TIIÉATRE DE LA GUERRE PRIX 1 FRANC. Dressée par I'ingénieur Bkecgsot. PRIX 3 FRANCS. Om nit gcmcenzaemheid te scheiden. Schoon patrimonieel HOFSTEDEKE Gelegen te Crombeke, BN BOSCH Gelegen te Wcstvleteren OPENBAER TF VERKOOPEN. Alle Bekendmaking, ctc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verknopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eek-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. Macndag 24 April 1854, vier uren na middag, ter herberg bewoond door sieur Derave, op de dorpplacts van Houthem 'Zal gebueren de openbare Verknoping in eene zitting zonder uitstel Van eene schoons party llooigras, gelegen binnen de gezeide gemeente van Houthem verre zuidwest van de kerk, groot volgens titel 70 aren 63 cent, en volgens kadaster sectie A, n.° 10,82 aren 40 cent., strekkende zuid en noordverhappende aen de west- zyde, aldaer palende aen den houtgracht die is de grensscheiding tusschen Houthem en Hondschoolc, van oosten mad.c de weduwe Cornyn tc Ypren, van noorden het Ringslot der Moeren, van zuiden de kinderen Roels- Bertram, Rosa d’hondt met andere, en de familie Dewittc te Loo. liet Advektestie-Blad verschynd wckelyks by P. Rvckebokh en 'Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-straet, n.° 34, tc Veibse. De prijs ran iiischi ijting is 6 francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs ’■sjaers franco met de post. Menbetaeld 12 centimcn per drukregel voor de Inplactzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Boomprysfr. 208. 4 koop. Eene party Zaeiland, groot 82 aren 50 cent, by kadaster sectie A n.° 267, palende oost do Leeuwcrkstract, zuid zacilanden van dito Eeuwaert en sieur De block, west zaeiland van tien zelven Eeuwaert, noord koop dry en zaeiland van Carolus De Backer. 'ókoop. Een andere party Zaeiland, groot 1 hectare 18 aren 00 centiaren by kadaster zelve sectie, n.° 238 en 239, pa lende west du Lecuwerkstraet, oost de beke hovenierhof van Seraphin De Schryvcr, en noord de voorzeide straet. 2 koop, Eene Hofplaets met schuer, koei, zwynstalleti en wagenhuis al onder een dak, mitsgaders grooten haclput daer onder, en 18 aren 90 cent, grond waer op de zelve gebouwen stacn, by kadaster sectie A, n." 303, palende oost hovenierhof van Carolus Dcbacker, zuid koop 3, west hove nierhof en gras van dito Eeuwaert, noord koop een en hovenierhoven van Pieter Bot- teca en andere. Pryzie Gebouwen fr. 384. .Boomgewas 14. 3 koop. Eene partie boomgaardgroot een hectare 1 are 10 centiaren, by kadaster sectie A, n.' 269, palende oost zaeiland van Carolus De Backer, zuid nacr den oosten koop vier zuid nacr den westen zaeiland van sieur Eeuwaert, en west gras van den zelven. Boomprys Schoone party Gelegen in HOUTHEM, OPENBAER TE VERKOOPEN. makende de limiet met Wcstvleteren, zuid zaeiland van de kinderen De Florisoone, tc Ypren, en noord dalvan de wed. Jan- Francis Dcbacker. Boomprysfr. 25. De zelve vyf koopen zullen in vcrscheide massen wezen aengeboden en zyn gebruikt door liet sterfhuis van Louis Deprez; om do koopers daer aen hand te slaen, te weten: het huis, stallingen en gras, den 1 Ougst 1854, en aen de zaeilanden met het schecrcn de vrugten van den zelven jarc. Gemeente Wcstvleteren. 6 en lesten koop. Een perceélken Plant- soen-bosch met de taillie geschoten van vier jaren, groot volgens titel 24 aren 8 cent., en volgens kadaster 18 aren 70 cent., bekend sectie B, n.“ 269 van het plan, palende noord de Calle-straet, en grond in cyns gehouden door Benjamin Lalceuwe, oost zaciïand van Mr. Bril, te Veurne, zuid dc Zwynlandstraet, en noord de Calle-straet. Titelen, conditiën en schetskaertcn van de te verkoopen goederen, ten kantooro van den notaris FLOOR, tc Loo. Inlichtingen te bekomen ten kantoorevau M.,er CAPELLE, notaris tc Watou. Woensdag 21 Junius 1854, tentwccuren na middag te beginnen, in do herberg St. Jacob, bewoond door sieur Eeuwaert, ter dorpplacts van Crombeke, Zal gebueren dc openbare verknoping in eene zitting van dc onroerende Goederen, waer van het verhad volgd. Gemeente Crombeke (dorpplaels.) Een wel-betiminerd en beplant Hofstedeke, groot volgens titel 2 heet. 42 aren 32 cent, en volgens kadaster 3 heel 27 ayen 22 cent, voorhoofdende van noorden op de Provcn- straetverdeeld in dc vyf volgende koopen. 1 koop. Het Woonhuis met houtstal cn 5 aren 82 cent, erf cn hovenierhof daer medogaende, bekend by kadaster sectie A n." 304 en 305, palende van oosten bet huis en hovenierhof van sieur Benoit Eeuwaert, zuid den volgenden koop, west huis cn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1