Carte de Ia Hier Baltique Carte du théütre de la Guerre, 1 (N.° 1489.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 29 April Zaterdag DER STAD VEURNE. ERF, HOFSTEDEKE, HUIS MET TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER ENTRE LES TURCS ET LES RUSSES PRIX 1 FRANC. Brecgrot. THÉATRE DE LA GUERRE PRIX 3 FRANCS. l!L Dressée par l'infftnieur en gelegen ter gemeente If' ULPEN OPENBAER TE VERKOOPEN. Menbetaeld 12ccntimcn per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. 320 fct»tot en begrepen 323, palende oost zaeiland van sieur Dennequin,zuid mynheer Desmedt, west boomgaerd en zaeiland van mynheer den baron Mazeman-de Couthove, en noord zaeiland van mev. Demante Brtigge. Het voorenstaende Hofstedeke is gebruikt door de nalatenschap van de weduwe Pieter Debyserom door de koopers daeraen hand te slaen, te weten aen de huizingen met het houden de meubilaire venditie die zal plaets hebben in de maend Julius naest, aen de zaeilanden met de ophove van den aen- staenden ougst, en aen het Gras met 11 Novemberdezen jare. de verkoopvoorwaerdrnbewyzen van eigendom en schetskaerten berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. Alle inlichtingen wegens dezelve verkno ping zyn ook te bekomen, ten kantoore van den notaris BOSSAERT, te Gyvcrinchove. Woensdag 3 Mei 1854twee uren na middag, in de herberg de dry Koningen Vleeschouwerstraetbinnen de stad Veurne, Zal gebueren de openbare Verkooping in cenczitting zonder uitstel, van Een HUIS met zyne Af- hanglykheden, mitsgaders Sap de erf daermedegaende groot volgens kadaster iïisectie C, n."‘ 353 en 354, 13 aren 66 centiaren, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Wulpen, west van de kerk, van zuiden langs den dyk der vaerd, tussehen Veurne en Wulpen, palende van noorden den gezeiden dyk, van westen vrouw de weduwe Vanwilder, van oosten en zuiden vrouw de weduwe Duclos te Veurne. Gebruikt door de weduwe van Joanne Louwyeom door den kooper aenslag te hebben met de toewyzing. De voorwaerden en cigendoms-titelen ten kantoore van den notaris FLOOR, te Veurne. Schoon Openbaar te Ferkoopen TE POLL INC HOVE. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-m .el gratis in ons Blad versehynen, uilgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. den notaris Floor te Loo, noord den zelven boomgaerd, de Loo-straet en zaeiland van Melanie Samper. den kooper zal betalen over de weerde der fruitboomen, de som van 200 francs. 2 koop. Zuid aen den voorgacnden koop, een perceél Zaeiland, strekkende zuidwaerl tot op de Icpkenbeke, groot 97 aren gebragt op den kadastralen legger sectie B, n.’ 400, palende oost koop 4, en west het zaeiland van sieur Didier. 3 koop. Oost aen koop 1, een perceél Zaeiland, groot 1 heet. 30 aren 30 cent.,op den kadastralen legger gebragt sectie B, n.’ 410, palende oost zaeilanden van de weduwe en kinderen marchand. den heer Reyphins en de kinderen Judocus Blanckaert, zuid koop 4, noord [zaeiland van Melanie Samper, en van de weduwe en kinderen Harchand. 4 koop. Zuid aen den voorgacnden koop, dry pcrceélcn Zaeiland, te samen groot 1 heet. 41 aren 90 cent., op den ka dastralen legger gebragt sectie B, n." 401, 407 cn 408, palende oost de zaeilanden van sieur Neré Verlende, sieur Comeyne-Maes, den heer Deruysscher, het armbestuer van noorden, Loo, en den heer Clep, zuid de lepkcn-Bekc, cn west koop 2. 5 en lesten koop. Eenc grootc party Zaeiland met vrijen uitweg tot in de Loo- straet, op het land van sicur Dennequin, te Weslvletercn, groot 2 heet. 4 aren 90 cent., op den kadastralen legger sectie B, n.” 320, Vrydag 26 Mei 1854 twee uren na mid dag, in de herberg den Gaspaerdgemeente Pollinchove, langst den steenweg van Veurne naer Yperen, zal gebueren de openbare Ver kooping in eenc zitting, van het nacr- •chreven Goed. Gemeente Pollinchove. Een wel - betimmerd HOFSTEDEKEgelegen by de herberg den Gae- paerd,zuid aen de Loo- straet, groot by titel 7 heet. 76 aren I cent., en by kadaster 7 heet. 70 aren 20 cent., ver deeld in de vyf volgende koopen, met reserve van geheelc of gcdcelteiyke ver zameling. 1 koop. De hofplaets met alle de gebou wen boomgaerden van oosten en van Westen, en een perceél weide van i groot 1 heet, 96 aren 10 cent, op den kadas- tralcn legger gebragt sectie B, n.° 411 tot cn begrepen 416, palende oost zaeiland van Melanic Samper, te Loo, cn koop 3, zuid koopen 2 cn 4, west zaeiland van Pieter Didier te Hoogstaede, en boomgaerd van staende Het Advertestie-Blad verschynd wekclyks by P. Ryckeboercu Zoon, Boek- cn Steen-druk- kers in de Oost-straet, n.° 34, te Velrse. De prys tan inschi yring is 6 francs 's jaers toornde stad en omliggende plaelzen, en 7 francs ’s jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1