r Carte de Ia Mer Baltique (N.° 4490.) WEST - VLAENDEREN. 1854. Zaterdag 6 Mei DER STAD VEURNE. 3 THÉATRE DE LA GUERRE PRIX 3 FRANCS. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER Carte du theatre de la Guerre, ENTRE LES TURCS ET LES RUSSES, PRIX 1 FRANC. ÏL’pTa Brevgsot. Men betacld 12 centimen per drukregel voor de Inplaelzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer. Schoonc patrimoniéele HOFSTEDE, TE 1.00. Opcnbaer te Verkoopen. Drcssie par 1’ingênieur Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezendcu. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen eex-mvel gratis in ons Blad verschynen, uitge/ondert die welkers insertie door de wet vcrëischtis. Het Advertzstik-Bhd verschynd wekelyks by 1’. IlvcKEBotnen Zoon, Boek- en Stecn-druk- kers in de Oost-straet, n.° 34, te Vïirse. De prys ran inschryving is 0 francs 's jaers voor ae stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. den en westen, met vyf pi-rceélen zaeiland van westen aen den booingaerd, die west- wacrt strekken tol aen de straet, leidende van Loo naer den Peereboom, en alwaer den 2 koop ingesloten ligt; te samen groot 4 heet. 14 aren 20 cent., bekend by kadaster sectie C, n." 757 tot en begrepen ,760. 764 tot en begrepen 768, palende oost de vette weide van de kinderen d’lieer Moeneclaey te Veurne, zuid de koopen 8, 10 en 11, west zaeiland van mejuffrouw Roels te Bruggeen de voornoemde straetnoord zaeiland van het bureel van Weldaed van Loo en de koopen 5 en 6. 2 koop. Een kortgezeten Huizeken gebruikt door Francis llemortier, met 4 aren 4 cent, grond en hovenierhof dacr medegaende, by cadaster bekend sectie C, n." 762 en 763, palende oost aen den booingaerd, zuid, west en noord aen de zaai landen begrepen onder den eersten koop. 3 koopEen perceel Weide, groot 1 heet. 17 aren 80 cent, by kadaster sectieC, n.’ 755, palende oost de straet leidende naer do groote Kruisstraet, zuid vette weide van do kinderen Moeneclaey en noord zaeiland van niynh. Lemaire. 4 koop. West dacr aen, eene Weide groot 1 heet. 5 aren 20 cent, by cadaster be kend zelve sectie n." 753 cn 754, palende zuid en noord gclyk den voorgaenden koop. 5 koop. West dacr aen, eene weide groot 1 heet. 31 aren 00 cent., by kadaster bekend Dynsdag 6 Junius 1854, ten twee uren na middag, te beginnen, in de herberg den Engel, binnen l.oozal gebeuren de open bare verkoopii.g van de naerschreven hofstede. Gemeente I.OO, zuidoost by de straet. Eene wel-betim- merdo en beplante HOFSTEDE, groot onder hofplaets hovenierhof, boom- gaerdzaeiland, bedryfgras cn vettegras 19 hectaren 71 aren 85 cent., gelegen zuid oost by de stad en weinig zuid van den steenweg van Dixinude, gebruikt door het sterfhuis van sieur Pieter Nodcrdaeme, om door den kooper in hel gebruik te komen te welen aen de zaeilanden met de ophove van den acnslaende oogst, aen de gebouwen met 1 October en aen het gras met 11 no vember in den jarc 1854, verdeeld in de 14 volgende koopenmet voorbehou- ding van gehecleofgcdeeltelyke verzameling. 1 koop. De hofplaets met alle de ge bouwen, hovenierhof, booingaerd van zui- zelve sectie, nummer 732, palende zuid do hofplaets onder den eersten koop noord de weilanden toebehoorende Sr. Philippus- Jacobus Noterdaeme. 6 koop. West daer aen, een perceel Zaeiland groot 42 aren 80 cent, by kadaster bekend zelve sectie n." 750, palende zuid de koopen 1 en 2 west de zaeilanden van het bureel van weldadigheid van Loo en noord de landen van dito Philippus-Jacobus Noterdaeme. 7 koop. Eene party Zaeiland, groot 1 heet. 43 aren 10 cent., by cadaster sectie C, n." 741 en 749, palende oost en noord naer den oosten de landen van sieur Noter- daeme, zuid de zaeilanden van het bureel van weldaed van Loo en van sieur Carolus Provoost west en noord naer den westen, booingaerd, hovenierhof en zaeiland van de familie Dugardein te Loo. 8 koop. Zuid aen den booingaerd be grepen onder den eersten koop ,en zuid aen de vette weide van de familie Moeneclaey eene Weide, groot 1 hectare 87 aren 70 cent., by kadaster bekend zelve sectie, n.” 773 774, 775 cn 776, palende oost de straet leidende naer de groote Kruis-straet, zuid koop 9, en west koop 10. 9 koop. Eene party Zaeiland, groot 1 hectare 70 aren 40 centiaren by kadaster bekend sectie C, n.0* 777 cn 778, palende oost de straet leidende naer de groote Kruis- straet, en zuid de straet leidende van Loo naer den Peereboom. 10 koop. West aen de koopen acht en negen, een perceel Zaeiland, groot een hectare 29 aren 90 centiaren, by kadaster bekend zelve sectie, n.° 772, palende zuid de lestgenaemde straet, en noord booingaerd en zaeiland onder den eersten koop. 11 koop. Eene driehoekige party Zaei land, groot 1 hectare 19 aren 60 centiaren bekend by kadaster zelve sectie, n.” 770 en 771 palende met de kromme zuidzyde de straet leidende van Loo naer den Peereboom, noord naer den westen zaeiland van mejouf- frouw Roels, en voorts van noorden den eersten koop. 12 koop. Een perceclkc Zaeiland, groot 30 aren 20 cent.by kadaster zelve sectie, n.’ 800, palende oost de straet leidende van Loo naer den Peereboomzuid zaeiland van mejouffrouw Roels, west cn noord de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1