Carte de la Mer Baltique HUIS Carte du theatre de la Guerre, (N.° 1494.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 5 Juny Zaterdag DER STAD VEURNE. HOFSTEDEKE, Openbare Verkooping van schoone HUIZEN, TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER ENTRE LES TUKCS ET LES RUSSES, THÉATRE DE LA GUERRE MET MEDEGAECSDE ERF, binnen de STAD VEURNE, Studie van den Notaki# FEYS, te Rousbrugge. die het allen PRIX 1 FRANC. Brecgsot. PRIX 3 FRANCS. Menbetaeld 12centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toelezenden aen den Uitgever dezer. ge- de voor- Zeer schoon OPENBAER TE FERKOOPE1V. Dressée par l'ingénieur Schoon ZAEILAND EN SCHULDVORDERINGEN, Openbaer te verkoopen binnen LOO. HOVENIER HOVEN, MAEIGRAS EN Z A EILANDEN, gcstaen en gelegen in de gemeenten Watou, Beteren en Rousbrugge-llaringhe. Het Advertevtie-Blad verschynd wekelyks by P. RvcKEBOERen Zoon, Boek-en Steen-druk- kers in de Oost-stract, n.° 34, te Velrns. De prys tan inschryting is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs ’s jaers franco met de post. Vrydag 30 Junius 1854, ten drie uren na middag, in het Stadhuis te Loozal gebueren de openbare verkooping, met het houden van cene enkele zitting, van do naerschrevcn goederen. Gemeente Loo. Eenc hofplaets bekleed met woonhuis scheur, poerde-, koei- en zwyn-stallen, wagenhuis en andere gebouwen hovenier- hof, booing erd en weide met een perceel zaeiland van zuiden aen de hofplaets, te samen groot 3 hectaren 31 aren G6 centiaren lestmael gebruikt door Carolus-Ludovicus Desaver; om handslag aen de gebouwen met de loewyzing, aen liet zaeiland met het schei ren de vrugten van den aenst.aenden Ougstaen den boomgaerd en weide met 11 November 1854 verdeeld in de twee vol gende koopen, die ook by verzameling zul len geveild zyn. 1 koop.De hofplaets met alle de ge bouwen, hovenierhof van noorden en zaei land van zuiden, ten noordeinde scherp uilloopcnde, scheidende ten noordoosthocke aen den volgenden koop, met een stakyt hier afgaende met 30 centimeters vrydom Wacraf den INSTEL, zal plaéts hebben op Dinsdag 6 Juny 1854 en den defini- tiven OVERSLAG op den Maendag 19 der ;elve inaendtelkens om drie uren na middag, in d’afspanning dc Postery tan Veerden, bewoond by Mr. Delanotebinnen t dorp van Rousbrugge-llaringhe, by dakbrieven verdeeld in 8 koopen. Dc veilingsvoorwaerden en eigendoms- itelen berusten ter studie van voormol len Notaris FEYS; en alle vcreischlo dichtingen te bekomen ter studie van en Notaris CAPELLE, te Watou. Woensdag 14 Juny 1854 drie urenna middag, in d’herberg het wit Peerd Duinkerk-straet, binnen de stad Veurne, bewoond door sicur Bulseraen Zal gebeuren de openbare verkooping zonder uitstel, Van een schoon HUIS, geteekend n.° 25, onlangs groeten deels nieuw gebouwd met afhanglykhedcn en medegaendc Erf, groot 4 aren 30 centiaren, gestaen en legen binnen de stad Veurne, aen zuidzyde van do Duinkerk-straet, hoofdende van noorden op de gezeide straetpalende van westen huis en erf aen mynheer den commissaris Deprey van oosten huis aen de godshuizen te Veurne, nog van oosten de gebouwen der weduwe en kinderen Vanhoutte, van zui den erf van d’heer Bougard-De Moucheron. dit Huis is het geen waer Mr. Maes onlangs overleden is, het zelve is than» Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toelezenden. Alle Verkoopingeu en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-maei gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. bewoond door jonir.’ Vermeesch, zal verlaten den 23 april 1855. de gegadigde kunnen het ten dage bezigtigen. Staet maer op 6725 francs. de verkooping geschied kragtens rech- terlyke toelating, ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van Veurne, door het ambt van den Notaris FLOOR, aldaer resideérende. de veilingsvoorwaerden en eigendoms- titelen berusten ten kantoore vau den ge- zeigen notaris FLOOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1