KOOPDAG HUIS (N.° 1501.) WEST - VLAENDEREN. 22 eJuly DER STAD VEURNE. HUIZEN EN ERVEN, VELDVRVGTEN, Zaterdag V E N I) ITI E N 1854. Sclioonc BIASES DE STAD VEURNE, Openbaer te vc> koopen. van Te Loo. Schoon onlangs nieuw gebouwd. Hinnen de stad Feurne, OPENBAER T E VER KOOPEN. GEMEENTE STAVEI.E. Vrydag 28 July 1854, om twee uren na middag, op het hofstedeken gebruikt door GEMEENTE WEST VLETEREN. Zaterdag 29 July 1834, ten drie uren na middag, op het hofstedeken gebruikt door Franciscus Peperstraete te Weslvleteren langst de Pottestraet Koopdag van 1 hectare tarwe, 70 aren peerdeboonen20 aren comiucine en deel aerdappels. de bovengemelde venditien zullen gehou den zyn op tyd van betaling tot den eersten January 1855. voor de koopen van 20 francs en daer boven, mits borgc te stellen, de an dere koopen benevens den 10 penning zullen moeten comptant voldaen zyn. Donderdag 27 Julius 1854, ten twee uren na middag, op de landen gebruikt door het sterfhuis van Carolus-Ludovicus Desaver op Loo, in het Zavel Koopdag van de volgende vcldvrugtcn 2 hectaren tarwe. 90 aren suerioen. 1 hectare 50 aren Peerdeboonen. 40 aren erweten. 55 aren haver. 00 aren aerdappels. de tweede snede van 70 aren klavers met het hooi van de eerste snede. En de fruiten van den boomgaerd. de koopen boven de 20 francs op tyd van betaling tot eersten January 1855, die be neden de 20 francs met gereed geld. Corolus Gheldof, te Stavele, langst den Oever, leidende van Eversam naer Crombeke, Koopdag van een deel menagie-goederen kuip- en kern-allaem, windmolen, 1 wagen, 1 karre, 1 ploeg, 3 eggen, toile met kaken 1 melkkoei, 1 jong kalf, 2 hectaren tarwe, 30 aren peerdeboonen, deel ongeroot vlas, parti ken beeten en veld wortelsde tweede snede van 22 aren klavers, 270 bonden kla- verhooi van de eerste snede de diltperssen, het mest liggende ter hofplaetsimmers alles wat er er op het zelve hofstedeken zal bevonden zyn. Woensdag 20 Julius 1854, vier uren na middag in d'bcrberg den Os, bewoond door de weduwe sieur Vanderstraete, op de groote Markt, binnen de stad Veurne, Zal gebueren de openbare Verkooping in cene zitting zonder uitstel van Een schoon onlangs nieuw gebouwd HUIS met de Erf er medegaende, gestaen en ge legen binnen de stad Veurne, aen de zuid- zyde van de Vleeschhouwer-straet, palende van oosten aen hel huis en erf van den heer Ryekeboer, van zuiden met de agter-erf als ook van westen aen het buis van den heer Cracco van noorden voorhoofdendc op de gezeide straet. Gebruikt door den verkooper den heer Sadonesdie hetzelve ter beschikking van den kooperzal stellen den 15 augustus 1854. de vei lings-voorwaerden en decigcndoms- tilelen berusten ten kantoorevan den nota ris FLOORte Veurne. Fan menagie-goederen, kuip- en kernallaem-, boeregetuig, becstialen en veldvrugten. Woensdag 16 Augusty 1854, vier uren namiddag, in d’herberg het Stadhuis, be woond door sieur Subryop de groote Markt, binnen de stad Veurne, Zal gebeuren de openbare verkooping in cene zitting, zonder uitstel, Van de volgende Huizen en Erven, staendc cn gelegen binnen de stad Veurne. 1 Koop. Een zeer wel ter neiring staendc Huis, aen de noordzyde van de groote Harkt, geteekend n." 2, met zyne afhangelykheden cn medegaende Erf, voorhoofdendc van zuiden op de gizeide Markt, palende van oosten het buis van vrouw de weduwe en kin.leren vandeii heer La franco, van westen hetgeen v an jou If Julie Deraedt, van noorden de dochters Dclalceuwe. Gebruikt door sieur Theodore Rousemet pachtre; t tot den 23 april 1855, ten pryze van 250 f .byjarc, boven de belastingen. 2 Koop.Van zuiden aen de Abdy-straet, ecu Huis, wezende het ooslerste van eene drie-woonstesamengesteld uit woonkamer, slaepkamerken west daer aen metgewelfden kelder daer onder, bakoven en privaet oost aen den woonkamer, met do erf waerop het gesticht is, bekend per kadaster sectie A n.’ 631 b, palende van oosten aen do Veslcn- strael of Stadswandeling, van zuiden de erf van joiifl’. Marrannes, van westen den volgenden koop, voorhoofdendc van noor den op de gezeide Abdy-straet. Gebruikt door de weduwe Vandcwoude met paehlregl tot 23 april 1855, ten pryzc van 72 francs by ja re. 3 Koop. West aen den voorgacnden koop, een ander Huis, wezende het mid delste van de drie-woonsle, zamengcsteld uit woonplaets, gewelfd kelderden en zolder, met de erf waerop het gesticht is, bekend by kadaster sectie A, n.“ 631 c. Gebruikt door Balthazar Devoghelmet pachlregt tot 23 april 1855, ten pryzc van 73 francs by jare. 4 en lesten Koop. West aen den voor- gacnden koop, een Huis, wezende het Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zuilen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischt is. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de luplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Het Advkktestie-Blad verschynd wekelyks by 1’. Ryckeboercu Zoon, Boek- en Steen-druk- kers in de Oost-straet, n.° 34, te Veibse. De prijs tan inschrijving is 6 francs ’s jaers stoor de stad cn omliggende plaelzen, en 7 francs ‘s jaers franco met de post. westerste van de dric-woonste, ook zaïncn- gesleld uil woonplaets, gewelfd kcldcrken en zolder, met de erf waerop het gesticht is, bekend by kadaster sectie A,n.*631 d. Gebruikt door Louis Kessaert,mct paclit- regt tot 23 april 1855, ten pryzc van 72 francs by jare. De drie lest-bovenstaende koopen zullen ook by zamenvoeging worden opgeropen. De (ciiings-voorwaerden en eigendoms- titeleu berusten ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1