HUIS (N.° 1504.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 12 Augusty Zaterdag DER STAD VEURNE. Huizen met Erven VETTE WEIDE, HOFSTEDEKE te STAVELEopenbaer te Verkoopen. Openbaer te Kerkvopen. Op grond van anderen te Bulscamp en hel IN STEENKEXKE, aen sieur Charles Borgonie, van westen naer den zuiden land aen sier Charles Feysto Steenkerke, van westen naer den noorden weide aen den heer de Drubbele te Brugge. Gebruikt door sieur Charles Derickx, met pachtregt tot den 11 november 1854. De veilings-voorwaerden en de eigendoms- titelen berusten ten kantoore van den Notaris FLOORte Veurne. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezendeu. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-juel gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt SO centimes. Geld en brieven franco toetezendeu aen den Uitgever dezer. Schoone Te Wulveringhein en Vynchem Maendag 28 Augusty 1854ten twee uren namiddag, in de herberg bewoond door Carolus De Bergh, te Westvleteren in de dorpplaets zal gebeuren de openbare Ver knoping, in eene zitting, van het Hofstedeke waervan de aenwyzing volgd. Gemeente Stavele. Eenigenkoop. Een wel betimmerd en beplant HOFSTEDEKE, gelegen wat oost van het gehugte den Waeijenburg, langst de stract leidende van Rousbrugge naer Crom- beke, bestaende in hofplaets, hovenierhof, booingaerd vloge, wei- en zaeilandcn, groot by titel 5 hectaren 23 centiaren, op den ka- dastralen legger bekend sectie B, n.° 469, 470 a471 a,,471 a bis472473477485, 487 en 487 bis, op de grootte van 4 hectaren 98 aren 24 centiaren, palende namelyk van noorden de zaeilandcn van do kerkfabriek van Stavele, sieur Engelbert Lowagie, te Noordschoote, vloge en boomgaerd van do familie Coene,zuid zaeiland van sieur Bos- suwe, te Watou en de Rousbrugge-stract west zaeiland van de kerkfabriek te Stavele, vrouw de weduwe Zylofte Bergen en den heer Louis Van den Peereboom te Ypre, noord de zaeilanden van den zelven heer Van den Peereboom, van Ignatius Degrave en van de kerkfabriek van Stavele. Dit Hofstedeke is thans nog gebruikt door sieur Ignatius Degraveen is verpacht acn Carolus Ludovicus Degravevoor negen ja- ren, die zullen aenvang nemen met 1 Octo ber 1854aen den prys van 343 frs. by jare, boven de contribution en het verleggen van 100 gleisehoven, by jare op de daken der gebouwen. Schoon patrimonieel Dynsdag 12 September 1854, twee uren na middag, ter herberg bewoond door sieur Karles Derickx op de dorpplaets van hel gemeente van Bulscamp, Zal gebeuren de openbare verkooping in erin*zitting zonder uitstel, van de volgende iinmubele goederen. fVulreringhen(dorpplaets.') 1 Koop. Een schoon Huis, ten dienste 'au Winkel, met houtstal en verdere af- hangelykhedenmitsgaders de Erf daer tuedegaendc, groot volgens titel 3 aren 3 Centiarenbekend per kadaster sectie B, 543 en 514 voor eenc inhouds grootte van 2 aren 99 centiaren staendc en gelegen kr zuidzyde van de dorpplaets van bet ge meente van Wulveringhein voorhoofdende 'an noorden op de gezeide dorpplaetspa lende van oosten huis en erf aen de weduwe cn kinderen sieur Rcginaldus Provoost, van ruiden het hovenierhof van sieur Josephus andenberghevan westen huisen^rf pen den zelven sieur Vandenberghe. Gebruikt door de kinderen sieur Pieter Derickx met pachtregt tot den eersten mei *K!,7, len pryze van 75 fracs by jare boven <>cbeiastin gen. I ynchom, (gehugte gouden Hoofd.) 2 Koopgen onlangs nieuw gebouwd Hu>s, ten dienste van Kctelary, met zyne ai hangclykheden cn do daer medegaende J-ffgroot volgens titel 2 aren 4 centiaren bekend by kadaster sectie D, n.*” 164 en 165, voor eene inhouds grootte van 1 are 80 cent., staende cn gelegen binnen de gemeente van yttehem, gehugte het gouden Hoofd, voor hoofdende van noorden op de Reningheers- dykstraet nu steenweg, palende van westen de herberg de Kroone, behoorendc aen Franciscus Ceulenaere, van zuiden de erf van den zelven sieur Ceulenaerevan oosten den eerslvolgenden koop. Gebruikt door sieur Pieter-Franciscus Derickx inel pachtregt tot den eersten mei 1857, ten pryze van 75 francs by jare boven de belastingen. Trog Vynchem (gehugte gouden Hoofd.) 3 Koop. Dost aen den lestvoorgaenden koop, een Huis ten dienste van Wagenma- kery met zyne afhangelykheden en de Erf daer medegaende, grootvolgens titel ontrent 88 centiaren, bekend by kadaster sectie B, n.° 163, voor eene inhouds grootte van 95 centiarenvoorhoofdende van noorden op de Reningheersdyk - straet, palende van oosten luns en erf aen den heer notaris Guiltier niet zyne kinderen, van zuiden de erf van sieur Ceulenaerevan westen den lestvoorgaenden koop. Gebruikt door de wed. Eloy, met pacht regt tot den eersten mei 1855 ten pryze van 70 francs by jare boven de belastingen. Bulscamp(dorpplaets.) 4 Koop. Een Huis mei zyne afhanglyk- heden staeiido ter dorpplaets van het ge meente van Bulscamp, van westen den vier- voet-weg, gesticht op eenen grond behoo- rendeaen helarmbestuer der zelve gemeente, palende van zuiden het huis van Bernardus Morysse, van noorden het geen van sieur Van Beveren, voorhoofdende van oosten den gezeiden viervoet-weg. Thans onbewoondom door den kooper acnslag te hebben met den dag der betaling van den koopprys. Steenkerke. 5 en lesten Koop. Eene Vette Weide, groot volgens titel 1 hectare 75 aren 10 centiaren en volgens kadaster sectie B n.’ 355, 1 hectare 80 aren 75 centiaren, ge legen binnen de gemeente van Stcenkcrke verre oost van de kerk wezende eene party strekkende zuid cn noord hebbende hap pen aen de oost cn westzydcnpalende van noorden weide aen Mr. Cuvelier te Veurne, van oosten naer den noorden zaeiland en darinkstuk aen Sr. Charles-Louis Thomaere, van oosten naer den zuiden weide aen sieur Hcndryk Van Eecke, van zuiden hooigras Het AnvEETENTiE-Btnn verschynd wekelyks by P Byckevoekcii Zoon, Bock - en Steen-druk- kersin de Oost-straet, n.° 34, te Veirne. De prys van inschryving is 6 francs ’s jaers voor de stad cn omliggende plaetzen, en 7 francs 's jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1