Carte de la Mer ISaltique Carte du theatre de la Guerre, HUIS (N.° 1505.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 19 Augusty Zaterdag DER STAD VEURNE. Huizen met Erven VETTE WEIDE EXTRAKT. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER ENTRE LES TURCS I.T.LES RUSSES, 9 TIIÉATRE DE LA GE EBBE Op grond van anderen te Bulscamp Dressée par l'ingénieur Bbeugnot. PRIX 1 FRANC. PRIX 3 FRANCS. phie Sesier 75 fracs by jare boven IN STEENKEIIKE, Openbaer te Perkoopen. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-m vel gratis in ons Blad versehynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischl is. Menbetaeld 12centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt SO centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Het Advertentie-Blad verschynd wekelyks by P Rvckeboehcu Zoon, Boek- en Steen-druk- kers in de Oost-straet, n.° 34, te Veurne. De prys tan inscht yting is 6 francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Dynsdag 12 September 18S4, twee uren na middag, ter herberg bewoond door sieur Charles Derickxop de dorpplaets van het gemeente van Bulscamp, Zal gebeuren de openbare verkdbping in eenezitting, zonder uitstel, van de volgende- immubele goederen. IVulceringhen (dorpplaets.) 1 Koop. Een schoon Huis, ten dienste van Winkel, met houtstal en verdere af- hangelykhedenmitsgaders de Erf daer medegaende, groot volgens titel 3 aren 3 centiarenbekend per kadaster sectio IJ, n.*‘ 543 en 544 voor eene inhouds grootte van 2 aren 99 centiaren, staendeen gelegen ter zuidzyde van dc dorpplaets van het ge meente van Wulveringhemvoorhoofdende van noorden op de gezeide dorpplaetspa lende van oosten huis en erf aen de weduwe en kinderen sieur Rcginaldus Provoost, van zuiden het hovenicrhol van sieur Josephus Vandenberghevan westen huis en erf aen den zelven sicur Vandenberghe. Gebruikt door dc kinderen sieur Pieter Derickx, met pachtregt tot den eersten mei 1857, ten pryze van 75 fracs by jare boven debelastingen. Vynchem, (gehugte gouden Hoofd.) 2 KoopEen onlangs nieuw gebouwd Huis, ten dienste van Ketelary, met zyno afhangelykheden en de daer medegaendo Erfgroot volgens titel 2 aren 4 centiaren bekend by kadaster sectie B, n.“' 164 en 165, voor eene inhouds grootte van 1 are 80 cent., staende en gelegen binnen de gemeente van Vynchem, gehugte het gouden Hoofd, voor- Schoone Te IVulveringhem en Vynchem, en noemdden 29 April 1854 ten zelve dage te Veurne geregistreert. 2* De grosse in behoorlyke vorm ge registreerd van oen vonnis verleend by verstek door dc reglbank van eersten aen- leg te Veurne, den 29 April 1854,iegens bovengenoemde Louis en Monica Baden en andere bevoelende de verkooping der im- meubele goederen, lusschen hun alle ge meen, gelegen te VVerokenten overstaen van den heer Vredcregler van het kanton Dixmude door hel ambt van M.*" HUY- GllLlJAERT, Notaris te Merckhem. 3° Eene rekwest aen mynheer den Vre- deregler van het kanton Dixmude en van het door hem daer op verleende bevel schrift geregistreerd, dragende dag, uer en plads lot doen de bevooïene verkooping. Verders is er by het zelve exploit van den dcurwaerder MARQUETTE bevel gedaen aen gcnacmde Louis en Monica Baeten in den persoon van mynheer den Prokureur des Konings, om te versehynen ter gehoorzael van den heer Vrcderegter van het kanton Dixmude ten stadhuizo aldacr, den maendag 28 Augusly 1854 om vier neren na middag, ten eyndc tot dc bevooïene Verkooping over te gacnmet verklaring dat tot de zelve zal zyn voort gevaren zoo in afwezen als in bywezen. Veurne, den 19 Augusty 1854. DRIL. By exploit van Edouard MARQUETTE, deurwaerder le Veurne, van 18 augusty 1854 geregistreert, is er ten verzoeke van 1’ Emanuel Baeten, schipper te Yper2* Kar.I Delie en zyne vrouw Victoria Slem- brouck 3” Philippe Sesier 4° Edouard Van Ryckeghem 5“ Machard Van Ryckeghem 6’ Hendrik Aelbrecht 7° Marie Aelbrecht, alle te Keyein 8’ Philippe Aelbrecht 9’ Leonard Maes 10" Pieter Vanden Bussche en vrouw Eugenia Sesier 11’ Severin Se sier 12 Louis Vanhille en vrouw Eugenia Van Ryckcgh. ui, alle tc Vladsloo 13° So phie Sesicr le Bovckerke 14° Eugenia Aclbricht, le VVercken 15° Philippe De man en zyne vrouw Joanne Sesier, te Zarrcnvoor alle welke blyft acngcsteld meester DBsiré BRILadvokact-avoué by dc reglbank tc Veurne. Betcekening gedaen en afschrift gelaten onder andere aen Louis Baeten en Monica Baeten, van welke beyde het beroep, de huisvesting en de woonplaets onbekend zyn in den persoon van mynhccr den Prokureur des Konings by de regtbank te Veurne die het exploit heeft geviseert. Van 1° Een kohier van lasten en voor- wacrden om te geraken tot de verkooping ingevolge de wet van 12 Juny 1816 der immenbele goederen in het zelve beschre ven opgemaekt door meester BRIL voor-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1