Carte de la Her BSaltique Carte du theatre de la Guerre, HUIS B£* SSj (N.° 4508.) WEST - VLAENDEREN. 1854. 9 September DER STAD VEURNE. Zaterdag Huizen met Erven VETTE WEIDE, TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER I ENTRE LES TURCS l.T LES RUSSES, 9 TIIÉATRE DE LA GUERRE Op grond van anderen te Bulscamp en kWKmTRSUft PRIX 3 FRANCS. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alic Verknopingen en Bekendmakingen, by de Uitgever dezer gedruktzullen een-mvel gratis icons B';ad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. Menbetaeld 12centiinen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing belaell 150 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Scboonc Te Wulveringhem en Vynchem, IN STEENKERKE, Openbaar te Cerkoopen. Het Adverte>tie-Bl\i> verschynd wekelyks by 1’ R yckeboi.k en Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-stract, n.° 34, te Veurne. De prys tan inschi yving is 6 francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs ‘s jaers franco met de post. Nog Vynchem {gehugte gouden Hoofd.') 3 Koop. Oost aen den lestvoorgaenden koopeen Huis ten dienste van Wagenma- kery met zyne afhangelykheden en de Erf daer medegaende, groot volgens titel ontrent 88 centiaren bekend by kadaster sectie B, n." 103, voor eene inhouds grootte van 93 centiarenvoorhoofdende van noorden op de Reninghëersdyk - straetpalende van oosten huis en erf aen den heer notaris Guiltier met zyne kinderen, van zuiden de erf van sieur Ceulenaerevan westen den lestvoorgaenden koop. Gebruikt door de wed. Floy, met pacht- regt lot den eersten mei 1835ten pryze van 70 francs by jare boven de belastingen. Hiilscamp(dorpplaets.) 4 Koop. Een Huis met zyne afhanglyk- heden staende ter dorpplaets van hel ge meente van Bulscamp, van westen den vier voet-weg, gesticht op eenen grond behoo- rendeaen hetarmbestner der zelve gemeente, palende van zuiden het huis van Bernardus Morysse,van noorden het geen van sieur Van Beveren, voorhoofdende van oosten den gezeiden viervoet-weg. Thans onbewoondom door den koopcr aenslag te hebben met den dag der betaling van den koopprys. Steenkerke. 5 en lesten Koop. Eene Vette Weide, groot volgens titel 1 hectare 75 aren 10 centiaren en volgens kadaster sectie B n.* 335, 1 hectare 80 aren 75 centiaren, ge legen binnen de gemeente van Steenkerke, verre oost van de kerk wezende eene party strekkende zuid en noord, hebbende hap pen aen de oost en westzyden palende van noorden weide aen Mr. Cuvelier te Veurne, van oosten naer den noorden zaeiland en darinkstuk aen Sr. Charles-Louis Thomaere, van oosten naer den zuiden weide aen sieur Hendryk Van Eecke, van zuiden honigras aen sieur Charles Borgonie, van westen naer den zuiden land aen sier Charles Feyste Steenkerkevan westen naer den noorden weide aen den heer de Drubbele te Brugge. Gebruikt door sieur Charles Derickx, met pachtregt lot den 11 november 1834. De veilings-voorwaerden en deeigendoms- titelcn berusten ten kantoore van den Notaris FLOORte Vcurnc. Dvnsdag 12 September 1854, twee uren na middag, ter herberg bewoond door sieur Charles ll'iricka:op de dorpplaets van het gemeente van Bulscamp, Zal gebeuren de openbare verknoping in eenezitting, zonder uitstel, van de volgende iinmubelc goederen. uloeringhen{dorpplaets.) 1 Koop.Een schoon Huis, ten dienste van Winkel, met houlstal en verdere af- hangel) khedenmitsgaders de Erf daer medegaendegroot volgens titel 3 aren 3 centiarenbekend per kadaster sectie B, n." 343 en 544 voor eene inhouds grootte van 2 aren 99 centiaren staende en gelegen ter zuidzyde van de dorpplaets van hel ge meente van Wulveringheinvoorhoofdende van noorden op de gezeide dorpplaetspa lende van oosten huis en erf aen de weduwe en kinderen sieur Reginaldus Provoost, van zuiden het hovenierhól van sieur Josephus Vandenberghe, van westen huis en erf aen den zelven sieur Vandenberghe. Gebruikt door de kinderen sieur Pieter Derickx, mcf^iachlregt lol den eersten mei 1857, ten pryze van 75 fracs by jare boven debelaslingen. Vynchem, (gehugte gouden Hoofd.) 2 KoopEen onlangs nieuw gebouwd Huis, ten dienste van Kelelary, met zyne afhangelykheden en de daer medegaende Erf, groot volgens titel 2 aren 4 centiaren bekend by kadaster sectie B, n.°’ 164 en 163, voor eene inhouds grootte van 1 are 80 cent., staende en gelegen binnen de gemeente van Vynchem, gehugte het gouden Hoofd, voor hoofdende van noorden op de Reningheers- dykstraet nu steenweg, palende van westen de Jherberg de Kroone, behoorende aen Franciscus Ceulenaere, van zuiden de erf van den zelven sieur Ceulenaere, van oosten den eerslvolgenden koop. Gebruikt door sicur Pieter-Franciscus Derickx, met pachtregt tot den eersten mei 1857, ten pryze van 73 francs by jare boven de belastingen. Dressée par l’ingénieur Breugxot. PRIX 1 FRANC.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1