VERVALSCIIINGEN Vereenigde Belgen (les bulges béu.iis), VER LENIGDE EIGÈXAERS VERHANDELING over de P. R. BELANGRYKE NIEUWIGHEDEN. TYD1NGEN VAN DEN OORLOG. andre byzondere kor- MA- {Te vervolgen.) MAET3CHAPPY der VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, Agentschap te Veurne, by CharlesBctaete. DER LEVEN Hl ID DE L s EN MANIER OM DEZELVE TE ONTDEKKEN door J.-B. Sorry, Apotheker Prys 60 centiinen. By denzelfden zy sommen van 1C2C goed bezet. Dictionnairc de poche, fran§.- flam et flam-franf. par Vandevelde. 2 vol. Journal des Connaissances utiles, 2.’ annéc. Oraisons choisies de Cicéron par l’abbé Lallemand. 1 vol. haest dat hy het alleen doet uit zucht voor gevaerlyke wacgslukken. Uw riem zal hem geen goed doenzegde de zuster zachtjes. Maer wat dan Geduld goedheidonderrigt en tyd. Wel, weel hy nietdat ik zyn oom den Mnid zoo goed als betael om hem maer naer school te laten komen dat ik hem telkens groente.; uit mynen hof zend, om hem maer in goed humeur te houden Harry weet dat gy zyn cenige ware t vriend zyten hy geeft meer om een enkel zacht woord van udan om al uwe slagen met den riem. Hy krygt te huis al reed» te veel singen. Dal is waer. Gy hebtgelyk. Op eenen morgen wierp Harry Bonner zynen boek opzyde, ging van zync plaet» naer hel venster dat op de zee uitzag, en slaerdc naer een oorlogschipdat de kust was genaderd, om gelyk Harry by gerucht had gehoord, de bemanning aan te vullen, door in do dorpen zeelieden te pressen waul men was toen nog in den franschen oorlog. Harry stond op zyn gemak te zien toen de meester oplettehoe hy zynen tyd doorbragt. Wal doel gy daerHarry Bonner waer >s uw boek Hebt gy uwe les geloerd Neen jaren oud en zal gauw een man wordenen ik moet voor my zelven gaen zorgen, want meester zegt dat ik knap ben, en talenten heb en dat is ook zoo ik voel het. Hy ging verder, nog by zich zelven spre kende, en barsste eindelyk uit. Wacrom heeft oom eenen haet op my Dat zou ik wel cens willen weten. Wal kwaed heb ik hem gedaen Waerom slaet hy my altyd Waerom laet hy my niet met vrede Wederom ging hy verder; maer bleef telkens stilstaen, om te denken. Ik wenschtte maer, zegde hy, terwyl hy zyne zakken ten binnenstebuiten keerde, dat ik daer wat geld in had. Met dien wensch nog op de lippen stapte hy heihuisje van zynen oom binnen. Dit was eene wooning, die hare bewooners alles behalve eer aendeed De vloer word byna nooit gevaegd by den haerd lagen sintels en aerdapschillen hoopjes eten stonden ongeregeld op de tafel. De knaep walgde, toen hy dit morsige hol met de zindelyke hoewel even armoedige wooning vergeleek die hy pas verlaten had. Hy zag naer zyne tante, die met een smerige jak en met een zwarte berookte muts by den haerd zat, en vergeleek die met de ziekefyke zuster des schoolmeesters die altyd zoo net on zuiver was. Men schryft uit Weenen, van vrydag Het antwoord van Rusland op de nota waermede Oostenryk de vier vredesvoor- waerden van de westermogendheden heeft medegedeeld is eergisteren avond toegeko men en aen den heer von Baol medegedeeld. Liet is alwyzend. Rusland blyft in zyne verdedigende houding volherden. Men leest in eene byzondere briefwis seling uit Parys De tytingder samenkomst van den keizer der Franschen met den koning der Belgien en prins Albert heeft in Engeland en in Duitschland diepe ontroering verwekt. Ko ning Leopold was dikwyls door de Noorder- diplomalie gekozen geweest om de moeije- lykste onderhandelingen te beslechten; men veronderstelt dal er in die samenkomst iets meer dan een gewoon bezoek moet zyn en hoewel keizer Nikolaes veinst niets te willen toegeven is de tegenwoordige toestand zoo akelig dat men te regt mag denken dat hy de middelen voorbereid om zich zoo eervol mogelyk uil den slag Ie trekken. Wat er ook van zy noch Frankryk noch Engeland schy- nen de minste concessie te willen doen op de vier punten die in de nota van den heer Druin de Lhuys aengewezen zyn, als tot grondslag voor de herstelling der vrede te moeten dienen. Men leest in eene andre byzondere kor- respondencie uit Parys Het fransch gouvernement verwacht zich aen eene verslimming der zaken van Europa en mogelyks zal het initiatief van Frankryk komen. Veranderen de zaken niet langs den kant van Duiischlanddan zou het aenstaende jaer de oorlog van den Oosten wel een anderen naein kunneh aennemen. Men verbergt zulks niet in het ministerie van oorlog, en het kamp van Boulogne, dat bestendig gaet gemaekt wor den en waerin dry legerkorpsen zullen over winteren, levert een bewys der inzichten van het fransch gouvernement.» De inneming der Alands-eilanden door de geallieerde magten heeft diepen indr.ik op het publiek gemaekt. Men bcgrypl moeije- lyk de snelheid waermede die ontzachelyke graniet-muren, waervan men in Duitschland zulke hooge verwachting had, onder den BRUSSELSCHE MAETSCHAPPÏ de Van onderlinge vei zekeringen tusschen de m- wooners tan Belgiëtot waeiborg tan onroerende goederen en huerders veiant- icoordelykheid, meubelen, koopwaren en h iet mans veihael, tegen brand, en s -inentr, gemagtigd door koninglyk besluit. Voor alle inlichtingen zich te vervoegen by den Agenl-principael Locis-Jozzr ABEELE, römmis-grellier by hel vredegeregt en zaek- wa.Tiieiner oude Becstemarkt, Bleekery n 10, te Veurne. yn er te bekomen kapitale 1000 tot 15000 francs mits Dan zult gy eene dubbele les loeren, eer gy mogt gat-n eten. Ik houd veel van dubbele lessen zegde Harry zette zich weder op zyne plaets, en leerde met allen spoed eene lange lyst van inoeijelyke woorden met hunne beteekenis van builen. Eer het tyd was om te eten had hy zyne dubbele tack vast in het hoofd en nog cenige moeijelyke sommen gemaekt; want sommen en lessen waren allen maer spel voor Harry De meester zag hem aen, met eene men geling van medelyden spyt en bewondering. Arme jongen zegde hy hoe kunt gy zulke talenten aen ondeugendheid en slecht heid verspillen Harry kreeg een kleur tot op het voor hoofdzyne oogen flikkerden en werden vochtig te gelyk. Hy was op het punt om een brulael antwoord te geven maer hy keerde zich om en ging de school uit, fluitende en met zyne handen tusschen de knikkers en de zweepkoord in de zakken van zyne ge scheurde brock. By den vy ver in het midden van het dorp bleef hy staan, zag oplettend rond, en toen hy zag dat niemand op hem lette, haelde hy zyne knikkers en zyne koord uit en wierp zo in het water. Daer zegde hynu zal ik alle dwaesheid laten varen, en den meester en iedereen laten zien wat ik doeu kan. ik beu veertien BELGIEN Vecrke 9 september. De heer B. Client, ontvanger der regis tratie en domeinen te Chruishautemis in de zelfde hoedanigheid benoemd te Veurne. Een berigt van den gouverneur van West-Vlaenderen meldt dal het gedeelte van zyn besluit van den 14 augusty, bevelende de stremming van passagie, van den 14 en den 15 september aenstaende tot den 3 October volgende, op de bruggen gezegd van de Panne, ten uitgaen van Veurne en Krommebrugge(wegen van Veurne naer de Panne en van Veurne naer Elsendainme) wordt ingetrokken. Het tydstip dier strem ming zal nader bepaeld worden. Men schryft uit Oostende, 30 augustus HU. KK. Ufl. de hertog en de hertogin van Brabant, de graef van Vlaenderen en prinses Charlottezyn dezen morgend. ten 7 tier, vertrokken om eene lange omvaert op zee te doen. Die omvaert geschiedt aen boord van den stoomboot van den staet Chemin de fer onder het kommando van de zee-kapileins Hoeden Claeysen van den ingenieur Sadoine. HU. KK. HU. zyn voornemens te Calais te varen; na digt by die haven gepasseerd te zyn, moet hun stoomboot het kanael door varen, in zicht van Dover komen, terug- keeren en omtrent 5 uer weder te Oostende zyn. Het is zonderling, zegt de Emancipation, dat de eerste byeenkomst der souvereinen van Frankryk en Engeland in de stad Calais zal geschieden welke gedurende twee eeu wen de oorzaek van den twist tusschen die beide natiën geweest is. Calais werd in de 13.* eeuw door eenen hertog van Bourgogne versterkt, en in augustus 1347 ingenomen door den engelschen koning Eduard, lil, met de hulp der Vlaemsche Gemeenten, zyne oude bondgenooten. Die belaugryke plaets, het Partus Ilias van Julius-Cesarde sleutel van Frankryk langs den kant van Engeland bleef 211 jaren in het bezit der Engelschen. Francois de Guise nam ze in 1558 terug, liet beleg van Calais door de Vlamingen onder het geleide van Philips- den-Goedeis in de Communes Beiges door den heer Coomans breedvoerig beschreven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 3