(N.° 1509.) WEST - VLAENDEREN. 16 September 1854. DER STAD VEURNE. Zaterdag Openbare Ver Looping Jd Studie van den Notaris FEYS, te Rousbrugge. *T STEBFGBVAL BW OM DIT GEMEENSCHAP TE TRÉDÏV Men bctaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den' Uitgever dezer. Alle Bekendmakingetc., behoord men ons diterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mael gratis in ons Blad versehynen, uitgezondcrt die welkers insertie door de wet vereischt is. Het Advertestie-Biai> vcrschynd wekclyks •Jy 1* HvcKEBOEHcn Zoon, Boek- en Steen-druk- kcrsin de Oost-straet, n.° 34, te Velbne. JJb prijs van inschi ycing is 6 francs ’sjaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. TE ROUSBRUGGE, van eene goede HOFSTEDE U oouhuizcn, Koornwindmolen, Weiden, Zaei- Gras- en Hooilanden Beueveus van eene Schuldvordering, staende en gelegen in de gemeenten •’AVEIE, DORP VAN BOGSBRl'GGE, HAR1NGHE, PBOVBIT) WLSTVLETERES EX WATOU. BESCIIRÏVING DER GOEDEREN. Do:p Rousbrugge-Ilaringhe. 1 Koop. Een schoon en gerieflyk Huis, be- ’taende uit voorplaets, cabinet cn verschelde beneden-en boven-kamers met keuken, ma- Cazynen en remise daer achter, en 4 aren k centiaren grond en hovenierhof daer me- degaeride, bekend by kadaster sectie A, n.’ 6'16 en 607. staende en gelegen binnen het dorp van Rousbrugge-llaringhe. Laetst bewoond en gebruikt geweest by *ylen vrouw Agnes De Laiiote, weduwe van I heer Josephus Bouery zeer geschikt om ■ildaer allerhande bedrj ven uit te oefenen, cn waervan de kooper, met de toewyzing, in het vrye gebruik en genot (reden zal. -knop. Eenen schoenen Windkoornmolen Bosmolen, Remise, en 10 aren 40 centiaren Grond, onder Molenwal en Erve daer mede- Raeude, bekend by kadaster sectie A, n.'840, ®^1 en 843, staende en gelegen ten zuideindc v<tn het dorp Rousbrugge op llaringhe. Thansgebruikt door sieur Francis Croigny, ’■o door den kooper daeracn vryen handslag le hebben een maend na de toewyzing. 3 koop. Eene sehoone Grasweide, gelegen '•s vooren van westen en ten dccle van "oorden den lestvoorgacnden koop, groot h 1-00-80 C, by kadaster sectie A, n.*839a. Gebruikt by Francis Croigny, om door ‘en kooper daer van in het vrye gebruik te J*cn niet den 1 december 1884. Be twee lestvoorschrevcn koopen zullen ’ok by samenvoeging te koop aengeboden *ordc n. koop. Eeuo alderbestc partio Zaeiland, 1.* klas, gelegen als vooren, van noorden den 3 koop, bekend op het kadaster sectie A, n.‘ 810 en 831te samen uitmakende eene byna vierkante partie, doorsneden met eene lane van den zuiden naer den noorden, groot 11. 2-14-70 C. Gebi uikt by Francis Croigny. verdeeld in de volgende 4 loten, met regt vangeheele of gedeeltelyke samenvoeging. 1 lol. Van westen den zeiven steenweg, een parceel Zaeiland, strekkende zuid en noord groot 30 aren 38 centiaren. 2 lot. Een perceel Zaeiland, groot 47 aren 43 centiaren. 3 Zot. Een ander perceel Zaeiland, groot 54 ar. 50 cent, strekkende als de voorgaende. 4 lol. nog een parceel Zaeiland-, strek kende als vooic'u, groot GG aren 02 cent. Hel 2." lot zal vrye en onvergelde passagio hebben op het noordeinde over het 1.* lot tot aen den steenweg; en In t 3.’lot zal vrye passagio hebben onyergeld, ten noordeinde over het 4.' lot, tot op de Watou-stract. Gemeente llaringhe. 5 koop. Weinig zuidwest van het gemelde dorp Rousbrugge, by d’herberg den Wyn- gaerd, eene sehoone partie Zaeiland, 1.* klas groot 84 aren 70 centiaren, by kadaster sec tie A, n.’ 039, alwaer er op het zuiden eenen voetweg is doorloopende, strekkende zuid en noord. Thans gebruikt by Joannes Gos. 6 koop. Zuid van den lestvoorgacnden koop, allèenelyks het Wolverstraetje daer tusschen, eene andere goede partie Zaeiland, 1.’ klas, groot 61 aren 20 centiaren, by kadaster sectie A, n.' 917, strekkende zuid cn noord. Gebruikt by Francis Croigny. 7 koop. Weinig west van de tweo lestvoor- gaende koopen, eene sehoone byna vierkante partie Zaeiland.ook 1.* klas, groot U. 1-44-80 by kadaster sectie A, n.’ 958. Gebruikt by genaemden Francis Croigny. 8 koop. Binnen de zelve gemeente van lla ringhe, wat oost van dc kerke, een schoon parceel Zaeiland 1." klas, strekkende oost cn west, groot H. 1-15-70 C, by kadaster sectie B, n.’ 92. Lest gebruikt by dc nalatenschap van de voormelde weduwe Bouery. 9 koop. Eene groote partie Zaeilandin drie rekken, werkende oost cn west, gelegen tot ’tzclve llaringhe van westen de Blokstraet, inhoudende n. 1-72-70 C, bekend by kadaster sectie B, n.’ 86, 87 en 88’ Ook gebruikt by de nalatenschap van voornoemde weduwe Boueryverdeeld in de volgende twee loten, met regt van zaruen- voeging. 1 lot. dc noordzyde van voorschreven ge- heele parlie, groot 92 aren, strekkende oost en west, bekend by kadaster onder n.' 86 der sectie B. 2 lot. de zuidzydc van voormelde partie, uitmakende de nummers 87 en 88 van ge zegde kadaster sectie B, te samen groot 80 aren 70 centiaren, strekkende als de voor gaende. 10 koop. Een Huis met grond cn hovenier- hof daer medegaende zyndc de westerste woonste van een huis in drie woonsten ge- staen en gelegen tot ’t zelve llaringhe, ter gehugte den Hert, by het dorp Rousbrugge. Thans onbewoond. 11 koop. Een ander Huis met grond en hovenierhof daer medegaende, zynde do middelste woonste van voormelde huis ia drie woonsten. Gebruikt by Emmanuel Capelaere, to.t den eersten mei 1855, a 40 francs by jarc. 12 koop. Nog een Huis met grond en ho venierhof daer medegaende, zynde de oos- terste woonste van T zelve huis in 3 woonsten. Gebruikt by Karel Byon tot den 1 mei 1855, a fr. 40 by jare. 13 koop. Eene groote SchuerStallingen en verdere Edificien met 16 aren 72 cent, grond van gebouwen, hovenierhof en de uit- dreve liggende van noorden agter de huizen cn stallingen hier vooren tot aen den steen weg hier medegaende. Gebruikt by Franciscus Croigny. dc voorgaende koopen 10, 11 12 cn 13 zullen ook inmassa of by gedeeltelykesamen- voeging te koop aengeboden worden. 14 koop. Een langwerpig perceel Zaeiland, gelegen als vooren, van oosten den lestvoor gacnden koop, groot volgens meting 83 aren 40 centiaren, strekkende zuid en noord. 15 koop. Oost aen den lestvoorgacnden koop, Oen langwerpig parceel zaeiland, groot volgens dieting 84 aren 86 centiaren. 16 koop. Odstaen koop 15, nog eene lange partie Zaeiland, strekkende als vooren, groot volgens meting 66 aren 43 centiaren. 17 koop. Oost aen koop 16, een ander par ceel Zaeiland, ook zuiden noord strekkende

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1