OVERSLAG der GOEDEREN Van de kinderen üerickx. 70 cent. ’t lest voor- groot volgens meting 72 aren 26 centiaren, de voorschreven koopen 14, 15, 16 en 17 groot volgens kadaster sectie A, n.“ 450, 11 3-01-70 C, tc satnen ecnc schoone parlie land uitmakendegcnaemd de 7 geniete zullen insgelyks in massa of by gcdeellelyke samenvoeging te koop aeugeboden worden. 18 koop. Van zuiden aen koopen 10 A 13, een langwerpig perceel Zaeilandalwaer de uitdreve Ontrent het midden is doorloopende groot volgens meting 68 aren 64 centiaren, strekkende zuid en noord. 10 koop. Noord - oost aen den lestvoor- gaenden koop eene partie Zaeiland, groot volgens meting 42 aren 58 cent., strekkende zuid en noord. de voorgaende koopen 14, 15, 16,17 en 19 zullen ten eeuwigen dage op het zuidcinde vrye en onvergclde passagio hebben door de uitdreve over den 18 koop, tot op den steenweg. 20 koop. Zuid aen koop 19, nog eene par tie Zaeiland, groot volgens meting 42 aren 25 centiaren, strekkende zuid en noord. 21 koop. Oost aen den lestvoorgacnden koop, eene partie Zaeiland, strekkende zuid cn noord, groot volgens meting 51 ar. 45 cent. 22 koop. Eene schoone parlie Zaeiland met wallingeu ten zuidoosteinde hier mede- gaende strekkende, zuid eu noord groot volgens meting 1 hectare 17 aren. 23 koop. Eene langverhappende partie Zaei land, strekkende zuid en noord, groot 99 ar. by kadaster sectie A, n.‘ 426gelegen van oosten aen den lestvoorgaenden koop. de koopen 20, 21, 22 en 23 hier vooren, zullen ton eeuwigen dage, op het noordeinde vrye en onvergelde passagio hebben, door de voormelde uitdreve, over den 18.*“ koop lot op den steenweg. 24 koop. Van zuiden aen de koopen 21 en 22, en van noorden de Molenwal-straet, eene happende partie Zaeiland meest oost en west strekkende, groot volgens meting 99 aren 74 centiaren. 25 koop. Oost aen den lestvoorgacnden koopen van noorden de Molenwal-straet, eene parlie Zaeiland groot volgens meting 43 aren 05 centiaren. de koopen 18 a 25, gebruikt by 'l nalaten - schap van gum Ide overledene weduwe Jo sephus Bouery, zullen ook by gedeelte))kc samenvoegingen te koop aeng< boden worden. 26 koop. Eene schoone partie Zaeiland, gelegen tot’t zelve Haringhe, wat o.>st van ’t dorp Rousbrugge, en benoorden de Crom- beekstraet, gcnaemd de Muize-oore, groot 11- 1-07-10 C, bekend by kadaster sectio A, n.’277, werkende zuid en noord. Gebruikt by sieur Pieter Demecsler. Gemeente Proven. 27 koop. Ecnc schoone parlie Zaeiland, gelegen te Proven in den Proostdy-hock 1.'klas, groot 85 aren 70 centiaren, by ka daster sectio A, n.° 44, strekkende zuid eu noord. Gebruikt by Ludovicus Vigorcux. Gemeente Stacele. HOFSTEDE. 28 koop. Binnen de gemeente van Stavelc, wat oost van de dorpplaets inden Brugho.dt, eene goede bebouwde en beplante Hofstede, caincngesteld van huizingen, stallingen, schuer, wagenkot cn verdere af han; elyk- heden met de hoeveelheid van 11. 13-54-43 C Lands dacr medegacnde, onder bebouwden grond, hofplaeis, boouigaerd hovenierhof, zaoi-, wei- en hooilanden. Gebruikt by sieur Seraphin Recotir, mits fr. 1000 voor hel geheclc by jare, boven de openbare belastingen, met pagtregt aen de zacilandcn tol den 1 October, en aen de gra- zingentot den 11 november, wederzydig van den jarc 1880, en aen de huizingen tot den 1 mei 1861, ingevolg notariaelpachlconlrakt. gehouden door den heer Jacobus Decock, te Watöü voor 9 jaren, waervan liet eerste zal ingaen den eersten October 1854, ten jaer- lyksche pachtsom van fr. 120 boven de open* bare belastingen. SCHULDVORDERING. 32 an letten koop. EeneObligatie ter hoofd' som van fr. 86J0, ten iiitresto van 4 1/4’/. by jare, vallende den 17 juny van ieder jaer, wedercischbaer op gelyke date v n den jare 1858, ten laste van sieur Ivo Verhille, land bouwer te Vlamcrtinghe, en Amelia LcrinyW zyne vrouw, bezet en gehypothekeerd op 11. 3-08-57 C, zaeiland gelegen te Houtkerke, Vrankryk behoorlyk ingeschreven. de koopers zullen van de Goederen be schreven onder de koopen 4 tot en met 9, koopen 13 lot en met 27 en koop 29, in h®1 r vrye gebruik treden respeclivelyk tc re kenen met den dag van den Overslag. de voorhandige Verknoping zal gehouden worden door het ambt van den notaris FEYS te Rousbrugge op lluinghe verblyvende, ten overstaen van Mr. Despot, Vrederegter van hel kanton van Ilaringhe, uit hoofd» van d icr in belanghebbende minderjarigen kraglens vonnis verleend door do Reglbank van eersten aenlegzitting houdende t» Veurne, den 12 Augusty 1854’. deze Verknoping zal gebueren in ééne de zelfde zitting op den Woensdag 4 van October 1854, om te beginn n met de 10 ur. ’s morgens, in d’Auberge hel Gemeente-hm' gebruikt by de weduwe Demcesler biniie" het dorp van Rousbrugge Op Haringhe; en om 3 uren na middag, zullen de zelve Goe deren, achtereen, volstrektelyk toegewezet» worden, om omtrent de 5 uren dacr na eindigen. Hel kohier van Lasten, met de expedite van beroepen vonnis,de plans en eigendom*', bewyzen, kunnen door de gegadigden, studie van den zclven acngesleldcn Notari’- nagezien worden; en men kan deswegen* ook alle inlichtingen bekomen ter studie" van denotarissen FLOOR, tc Loo, en CAPElU te Watou. Gemelde hofstede verdeeld in de twaeli volgende loten. 1 lot. Alle de huizingen, stallingen, schuer, wagenkot cn verdere afhangelyklieden, be nevens II. 4-38-83 C. Landsbcslaende in grond van gebouwen, hofplaeis, hovenierhof, booiugaérd', gras en zaeiland bekend !>y kadaster sectie A, tv* 464, 466, 466 bl’467 468, 469 en 470. dies de overige grootte on der deze nummers bekend, behoord aen Mr. Van Morris, grondcigenner te Poperinghe, makende te samen eenen blok van lande uil. Boomprys 50 fr. 2 lol. Zuid van ’t voorgaende loteene schoone partie Zaeiland, strekkende zuid en noord, groot II. 1-05-70 C. by kadaster sec tie A, n.’ 463. 3/o/. Weinig west van lot 2, een perceel Zaeiland, groot 33 aren 60 centiaren, by ka daster sectie A, n.’ 543, strekkende oost en west. 4 lot. Zuidwest van ’t voorgaende lot 3 eene parlie Zaeiland met eene happe ten noordoosteinde, bekend by kadaster sectie A, n.” 563 en 564 ter grootte van 83 aren 10 centiaren, strekkende zuid en noord. Boomprys fr. 100. 5 lot. Zuidwest digt by ’t lestvoorgacnde lot, eene lange partie Zaeiland, strekkende zuid en noord, groot 80 aren 50 centiaren by kadaster tier zelve sectio A, n.’ 568. Boomprys fr. 125. (Slot. Ten deele zuidwest aen het eerste lol hier vooren, drie perceelen Zaeiland aen el kanderen groot II. 1-83-90 U, by kadaster •sectie A, n.” 540, 541, 542 en 544 makende té samen eene happende partie, strekkende meest zuid en noord. Boomprys 50 fr. 7 lot. Noord aen voorgaende lot 6 twee parceelen Weiland aen elkanderen strek kende zuid en noord, te zamen groot II. 1-33-50C. by kadaster der zelve sectie A, n.“’ 538 en 539. 8 lot. Weinig noordwest van ’t voorgaende lot ecu langwerpig paree. I Hooiland strek kende zuid cn noord, groot 40 aren by kadaster sectie A, n.“512. 9 lot. Weinig noordoost van g.iende lot, een langwerpig perceel Hooi and, groot 18 ar n 40 centiaren, by kadaster sec tie A, n.’ 497, strekkende zuid en noord. 10 lol. Wat oost van ’t leslvoorgaemic lol, een ander perceel Maeigras, groot 31 aren, by kadaster sectie A, n." 479, strekkende zuid en noord 11 lot. Eene schoone Weide, groot 11 1--01 10 C., bv kadaster sectie A n.’ 485, uitmakende eene byna vierkante partie. 12 lol. Oost van hel eerste lol hier vooren, nog eene scho .ne Weide, zyudeook eene byna vierkante parlie, grool 11. 1 - 04 - 10C., by kadaster sectie A, n.’ 471. de voorschreven 12 loten, alzoo gezamenl yk de bovengemelde Hofstede uitmakende, zul len ook by gcdeellelyke zannmv oegingen en in massa te Koop aeugeboden worden. Gemeente IPestcleleren. 29 koop. Een langwerpig perceel Hooiland, grool 30 aren 90 centiaren, by kadaster sectie A, n.’ 93, gelegen tol ’t zelve Weilvleteren in den Kerkboek, strekkende oost en west. Gemeente /f'atou. 30 koop. Twee perceelen Zaeiland aun elkanderen, alwaer er eenen uitweg op hek noordeinde is liggende, ’t zamen groot II. 1-17-60 C, by kadaster sectie C, n." 1164 en 1165, strekkende zuid en noord. 31 koop. Noordoost aen den lestvoor gaenden koop, een langwerpig perceel Zaei land, strekkende oost en west, groot 57 aren 90 centiaren, bekend by kadaster sectie C, n 1155. de twee lestvoorschreven koopen, te zamen groot 11. 1-75-50C,zullen ook by verzameling te koop aengeboden worden cn zyn in pacht Op Donderdag 28 September 1854 <lrl* uren na middag, ter herberg bewoond dt>° sieur Charlee Derickx, op de dorpplaets *"f Bulscanip. Eersten koop. Huis op de dorppl"01 van Wulveringhem, gebruikt door de kb deren Derickx. Ingetleld -jl' Tweeden koop. Huis te Vinchem op I’1' Gouden Hoofd, gebruikt door l’ieter-Frant’1 Derickx. Niet ingesleld- Derden koop. Huis tc Vinchem, op k* gouden Hoofd gebruikt door de wed. Hb Koopen 2 en 3 ingesteld te samen Kierden koop. Onbewoond huis, op^ dorpplaets van Bulscamp. Ingeiteld l'yfdon koop.Vette Weide, in Slce'' kerke, grool volgens kadaster 1 hectare aren 75 cent.om aenslag met 11 ”üT,,a ber 1854. Ingesteld de voorwaerden en eigendoms titel® berusten ten kantooro van den Nol,*r Ft.UOR, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 2