Carte de Iai Carte du theatre de la Guerre, B O O M E N, ©Ier Baltique «Si (N.’ 1515.) WEST - VLAENDEREN. 4 854. 28 October Zaterdag DER STAD VEURNE. jüefimtive Verkooping der GOEDEREN Grooten Koopdag ENTRE les turcs ET LES RUSSES, TIIÉATRE DE LA GUERRE DE KINDEREN BOUDEWEEL. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER I TW OP BKVEREN. PRIX 1 FRANC. Br.ElC.XOT. PRIX 3 FRANCS. «CC5 K )opcn 4 on 8 .j non diere Toebclioorcndc Dressée par l'ingétiieur t’’n J.d!y 1 g 5 Koop.— I hectare 75 aren 11 centiaren Zaeiland in e, Bewesterpoort en Adin- kerke west aen den voorgaenden koop. Ingesleld 5300 francs. K >opcu 4 en 3 zyi gebruikt doors'eir Device], met paebtr t tot eersten October 1855, aen 438 francs 75 eentimen’s jaers. Ingesleld te -.amen 9200 francs, 6 Koop. 2 hectaren 10 aren80centiaren Zaeiland in Adinkerke, tegen d’hofstede van sieur Cardinaclgebruikt door sieur l)c- meester, met pachtregt tot eersten October 1853, aen 385 francs 33 centimen’s jaers. Ingesleld 9700 francs. 7 Koop. 2 hectaren 27 aren 21 centiaren Zaeiland en Bedryfgras in Coxydc, gebruikt door sieur Danckacrt, met pacht tot eersten October 1833, aen 300 francs’t jaers. Ingesteld 8600 francs. 8 Koop. 88 aren 13 centiaren Hooigras in Bulscanip, gebruikt door sieur Seraphin Dcwitte, tot eersten October 1833, aen 116 francs’s jaers. Ingcsteld 1000 fades. 9 en lesten Koop. Bente, ter hoofdsom van 344 francs 22 eentimen, ten intrest» van 4 p. by jare ten laste van de weduwe en kinderen Sabeyn, te Steenkerke. IV iet ingesleld. De veilings-voorwaerden en de cigendoins- titclen, ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Veurne. Het Advebtertie-Blsd verschynd wekelyks by PRyckeboercu Zoon, Bock- en Steen-druk- kersin de Oost-straet, n.“ 34, te Veurxe. De prijs ran iuschryving is 6 francs ’s jaers roor tie stad en omliggende plaetzen, en 7 f anes ’s jaers franco snel de post. Allo Bekendmaking, etc., behoord men ons uitcrlyk eiken vrydag avond toeterenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-vakl gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet vereischl i». Op Woensdag 8 November 1834, drie na middag, in d’herberg St. Jooris, be woond door sieur Lobyop de Kaci te Veurne. 1 Koop. Huis op de groote Markt te Veuruo, bewoond door den lieer Moreeuw tol 23 april 1856, aen 300 francs ’s jaers. Ingesleld 6100 fanes. 2 Koop. Gracn-schucr binnen de stad Veurne, aen do Stadswandeling, gebruikt door Pietcr DcpoorUr, tot 23 april 1855, aen 75 francs ’s jaers. fngcsteld 2100 fanas. 3 Koop. 3 hectaren 31 aren 30 cent. Zae land in Adinkerke, gebruikt door sieur Demeestar, tot eersten October 1853, aen 603 francs 60 eentimen by jare. Ingesleld 9200 francs. 4 Koop. 1 hectare 20 aren 33 centiaren Zaeiland in VetWne sectie Bcwcsterpoort, pa lende ten zuidwestbocke aen den Burgweg. Ingesleld 2000 francs. van Men betiteld 12 eentimen per drukregel voor dc Inplaelzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Donderdag 9 November 1854, met de naiddag-uer te beginnen, op de hofstede en landen gebruikt doorde weduwe Sr. Engel- bertus George, mitsgaders op eenc party’ zaeiland behoorendc sieur Carolus Allacker gelegen in den oosthoek der gemeente van Beveren, tusschcn deGroene-slrael nu steen weg, en dc Loo-strael, Koopdag van 107 koopen Aboelen, wilgen, eiken, olmen, klemmers, esschen en popeliereh boomenj Onder deze hoornen bevinden zich e n abeelè van 2 meter 30 centimeters ómtrek. Een wilgc van 2 meiers 65 eentimel-r.t omtrek, veel olmen, klemtners en eikei hebbende eeneti omtrek van 2 nieters tot 2 meters 60 centimeters. By gevolg zyn deze hoornen door hunne lengte en diktegeschikt voor alle wer i en eiken voor kuipers. door de aengelegeiilheid aen den steen weg, is den vervoer van diere z er n s.- keiyk. Men zal vergaderen aen de Loo-slrn”!, om te beginnen verknopen op het aen die -r. palende zaeiland van de wediiwe G ra sieur Allacker, nevens het gris vm stede bewoond door sieur Joai'ttr Van Eiigelamlt; Op ly I va i belaliiig tot den 1833, macr a’lefi kooper Z"i ;;ir> en bakende borgc stellen. Hel Kollegie v:in Burgmeester en Sch peilen der stad I eitrne Verwittigt het pul.Ii'k dot er cm <n nieu wen leergang tot het opmak»v'dn f:;e soorten van Begroeiingen in bef -J: sfeide zoó met de Geometria als viet de Bouickr.ndo in de Akadéniie geep-nt is. De lessen zullen plaets heliben, des zon dag ’s morgens van acht tot tien ure,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1