IV'oaiihuis, boomejm, Te llaringhe en Proven. BOOME (N.° 1519.) WEST - VLAEN[DEREN. 25 November 1854. DER STAD VEURNE. KOOPDAG VENDITIE Zaterdag Openbare Verkooping bcdryf. TEN DIENSTE VAN WINKEL, als ook van ENAGIE- EN JTINKELGOEDEREN, TE GYVERINCHOVE. Elk zegge het voorts. Schepenen ’s jaers 7 francs I wekclyks Steen-druk- By uitscheiding van worden overgegaen Cubans Verkooping en ting zonder uitstel led. •emeenle van kenigen Koop. Een Huts, beslaendc in en fcel- oord.-e gerieflykhe- van de Op tyd van ling, tot den het ambt van Watou. Bet AnvERTEMiE-BtAn verschynd y 1' Ryckeboercii Zoon, Boek- en trsin de Oost-stract, n.° 34, te Vecrne. De PnJf van inschrijving is 6 francs °or de stad en omliggende plaetzen, en jaers franco met de post. Op donderdag 21 december 1854, ten een ure na middag te beginnenop de landen der hofstede behoorendeaen mynheer Vandamjie-Bernhr, grohdeigenaer te Veurne, gebruikt by sieur Jean-Baptiste Desaegher, gelegen in de gemeenten llaringhe en Pro ven langs de Blokstraeten den steenweg leidende van Rousbrugge na Proven, Zal er gehouden worden veiling van 50 koopen hoornen, bcstaende in verscheide schoone eiken, olmen, klemmcrs, esschcn, van een is zi er aengelegendheid hetaling, onder borgstel- 1855, en deor CAPELLE, Notaris le Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. van schoone popelieren en wilgen, dienstig voir de constructie, klompmakers en brandhout. Te vergaderen in den boomgaerd der hofstede van genaemden Sr. Desaegher. Deze venditie zal gehouden worden op tyd van betaling tot den eersien July 1855, mits stellende solvable medekooper, en dan 10 penning en verdere bespreken comptant te betalen, alles aen en ten kantoore van den Notaris FEYS, te Rousbrugge ver- blyvende. A. De menagie-goederen, bcstaende na- mentlyk in koper, tin, yzer, glas en aerde- werkkool-slove, koperen slaghorlogie met kasse, schapraeidrie goede wasch- kuipen, tabac-pecrd, hovenicrsallaem, kart- hamer, 2 weggen, kordewagen, 42 meters hollander duim bard, cenig brandhout en andere voorwerpen. En B. Alle de winkel-goederen, bestaende in 35 meters kalico, 23 meters katoen, 44 meters katonette 10 meters merinos 11 meters molton, 58 meters broekgoed 7 meters giletgoed, 8 meters rood en wit baeigoed, 10 1/2 meters bruin en zwart laken, 8 meters wollen stofte, 10 1/2 me ters goed voor behangsels8 meters ge streept lynwaed, 19 1/2 meiers ander lyn- waed32 hals- en zakdoeken, sayetten baei, 18 paren sayetten eu katoenen koussen, 5 katoenen sargien deel breisayette en ka toen, 15 kilos nagels, 5 peerde-ketens, een vat ehicoré-café en meer andere, als mede al het winkel-getuig, waer onder 2 tongen, banken.en bakken, 2 koperen ba- laneen, café- en mostaerlmolens, cafétrom- mel, koperen, tinnen blekken eu yzeren stelsels, maten en gewigten en meer andere objecten te lang om te verhalen. Met gereed geld. Elk zegge het voort. Op des anderdags 12 december 1854, B uren 's morgens, 11 l'et bovenslaende te verknopen Huis, er gehouden worden vriendelyken koop- 8 van du volgende goederen. Op Haendng 11 December 1854, ten 3 en na middag, ter herberg do drie Rid- rs j..j n Gyverinchove, gehouden door sieur liet Kollegie van Burgmeester en der stad Feurne Verwittigt het publiek dat er oenen nieu wen leergang tot het opmaken van alle soorten van Begroetingen in betrek staende zoo met de Geometria als met de Bouwkunde in de Akadcmie geopent is. Alle Bekendmaking, etc.behoord mei ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mabl gratis in ons Blad verschynen, uitgezonden die welkers insertie door de wet vcrëischtis. van TE BEVEREN. Zaterdag 2." December 1854, mét de middag uer te beginnenop d’Ilofstede gebruikt door sieur Pieter iïlaerlen-Coene, digt zuid der dorpplaets van Beveren jangst de nieuwe calsyde. KOOPDAG VAN 90 KOOPEN Eiken, olmen, klemracr, wilgen, abee- lenpopelieren en esschen Booincn,wa<r onder veel gedienstig voor alle slag van werken en andere, benevens veel harde en zagte Bollaerden goed voor brandhout. Den transport dezer Boomen bevoordeeligd door de gemelde calsyde. 24 Juny 91.’ - Op Haendng 11 l'eegscheedestaende ter dorpplaets meké, zal worden overgegaen tot de Overslag, in eene van het volgende Gyverinchove, dorpplaets. >f>nplaets, keuken, winkel, voute r daer onder, en vc_ ut, rondsom gebouw in steen, overzolderd gedekt met pannen mitsgaders eenen tenput en een groot stalal staende te ■verinchovc, ter zuidzyde der dorpplaets, 1 eene erve behoorendc aen den heer •guste Marescaille-De Courcelles tuRjssel, Minen groot, benevens het hovenierhof '•loost daer aen, volgens kadaster sectie 400 a on 404 a, 5 aren 43 centiaren, '?t regt tot I october 1859, niits jaer- *sche prestatie van 10 francs 56 cent, '•'en de grondlasten. “ewoond en gebruikt door den yerkoo- ;r Louis Zoete, met regt tot 1 Mei 1855. ft° titels van cigendoms-bewyzen, kadas- ’*d plan en het kohier van voorwaerden, rusten ten inzage der gegadigde ten kan- Ore van M.‘" CAPELLE, Notaris te Watou.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1