BOOMED Woonhuis, WEST - VLAENDEREN. (N.< 1520.) Zaterdag 2 December 1854. DER STAD VEURNE. VENDUTIE KOOPDAGEN Openbare Verkooping TE GYVERINCIIOVE. bedryf. T vtiwinrro.w.wec Aenzienelykc van Op van schoonc B U13 H To Haringhe en Proven. Men betaeld 12 centimcn per drukregel voor de Inplaetzingcn. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. van een TEN DIENSTE VAN WINKEL als ook van MENAGIE- EN IVINKELGOEDEREN, By uitscheiding van Allo Bekendmaking, etc., behoord inca ons uiteriyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen eex-m<rl gratis in ons Blad versehynen, uitgezoi de?l die welkers insertie door de wet vcrëischt is. Gp des anderdags 12 december 1851, ’°n 9 uren ’s morgens Li het bovcnstacnde tc verkoopen Huis er gehouden worden vriendelyken koop- üag van dy volgende goederen. Op donderdag 21 december 1854, ten een ure na middag te beginnenop de landen der hofstede behoorende aen mynheer V.swnvMME-BinNiEr., grondeigenaar te Veurne, gebruikt by sieur Jean-Baptiste Dcsaegher, gelegen in dc gemeenten Haringhe en Pro ven langs de Blokstraeten den steenweg leidende van Rousbruggc na Proven Zal er gehouden worden veiling van 50 Gemeente vnn Leysele. Binnen dc gemeente van Leysele, ter hof stede gebruikt door Charles Marchant, te voren door dc echtgenooten Ilabaey, tus- schcn de herberg den Heyko en de Loo-straet, Zal’er Zaterdag 6 January 1855, (dry Op Macndag 11 December 185-1, ten 3 uren na middag, ter herberg do drie Rid dert If'eeyscheede, stacnde ter dorpplaets van Gyvennchovegehouden door sieur Loncke, zal worden overgegaen tot do openbare Verkooping en Overslag, in eeno zitting zonder uitstel, van het volgende Goed. Gemeente van Gyvcrinchove, dorpplaets. Eenigen Koop. Een Huis, bestaende in "woonplaats, keuken, winkel, voute en kel der dacr onder, en voordure gcrieflykhc- den rondsom gebouw in steen, ovcrzoldcrd en gedekt met pannen, mitsgaders cenen steenput en een groot stal, al stacnde tc Gyvcrinchove, ter zuidzydc der dorpplaets, °P cene erve behoorende aen den heer Augusto Marcscaille-De Courcelles teByssel, samen groot, benevens het hovenierhof zuidoost daer acn, volgens kadaster sectie L, n.” 400 a on 404 a, 5 aren 43 centiaren, met regt tot 1 October 1859, mits jacr- jyksclio prestatie van 10 francs 50 cent. Loven dc grondlasten. bewoond en gebruikt door den verkoo- Per Louis Zoete, met regt tot 1 Mei 1855. bo titels van eigendoms-bcwyzen, kadas- trnel plan on het kohier van voorwaerden, ,Cru«ton ten inzage der gegadigde ten kan- lo°rc van M.‘" CAPELLE, Notaris te Watou. A. De mcnagic-gocderen, bestaende na- mentlyk in koper, tin, yzer, glas cn aerde- werk kool-stove, koperen slaghorlogie met kasse, schapraei, drie goede wasch- kuipen, tabac-peerd, hoveniersallaem, kart- liamcr, 2 weggen, kordewagen, 42 meters hollander duim bard, eeuig brandhout cn andere voorwerpen. En B. Alle de winkel-gocdcren, bestaende in 35 meters kalico, 23 meters katoen, 44 meters katonctto 10 meters merinos 11 meters molton 58 meters broekgoed 7 meters giletgoed, 8 meters rood en wit baeigoed, 10 1/2 meters bruin en zwart laken, 8 meters wollen sloffe, .1.0 1/2 me ters goed voor behangsels8 meters ge streept lynwaed, 19 1/2 meters ander lyn- waed, 32 hals- en zakdoeken, sayetten baci, 18 pareu sayetten eu katoenen koussen, 5 katoenen sargien deel breisayette en ka toen, 15 kilos nagels, 5 peerde-ketens, een vat chicoré-café cn mcer andere, als mede al het winkel-getuig, waer onder 2 toogen, banken en bakken, 2 koperen ba- laticen, calé- en mostaertmolcns, cafétrom- mel, koperen, tinnen blekken en yzeren stelsels, maten en gewigten en meer andere objecten te lang om tc verhalen. Met gereed geld. Elk zegge het voort. Koningendag,) te beginnen om 1 uer pre cies na middag. Gehouden worden Koopdag van omtrent 120 koopen hoornen, waer onder 20 koopen eiken van 1 tot 2 meters circonfcrentie als mede cene groote hoeveelheid schoone ol men abeelenpopulieren en wilgen van omtrent gelyke dikte en alzoo bekwaem tot velerhande slag van zware werken. Gemeente van Alveringhem. Macndag 15 January 1855, ook te begin nen om 1 uer precies na middag, Zal men binnen de gemeente van Al veringhem acn het kasteel van mynheer Desinedt en op het hofstedeken daer nevens gebruikt door de weduwe Pieter Bastaert tocbchoorcndc acn mevrouw dc douariére de Necker te Yperen Houden openbaren Koopdag van omtrent 140 koopen in het algemeen zware eiken, olmen, klemmcrs, wilgen cn andereboonien, dienstig voor timmerlieden, kuiper, wagen makers, klompmakers cn meer andere ambachtslieden. deze koopdagen zullen geschieden met verhoog van den 10 penning die benevon het besproken gereed seffens zal moeten betaeld worden in handen van den Notaris PLANTE- FEUE tc Alveringhem. Overigens de koopers moeten zich voor zien van solidaire borg ter vergenoeging van denzelveu Notaris. set maanden tyd van betaling voor de overslagpryzcn. Het Advertextie-Biad vcrschynd wekelyks by l’ IlvcKtBOERcn Zoon,(Boek- en Steen-druk- kers in de Oost-stract, n.° 34, tc Vevrse. De prys van inschrijving is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 f anes jaers franco met de post.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1854 | | pagina 1