V erkoopinge. llo on huis, BOOMEX. (N.° 1521.) WEST - VLAENDEREN. 9 December 1854. Zaterdag Openbare Verkooping DER STAD VEURNE. VENDITIE OPENBARE De Notaris TE GYVERINCHOVE. A.-H.-N. LIEBAERT, By uitscheidir.g 11“ 208, en van een TEN DIENSTE VAN WINKEL als ook van VENAGIE- EN WINKELGOEDEREN icrs-straet, n.’ 5. 'gei en per E trael plan berusten ten toorc van van bedryf. Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetsing betaelt 80 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Alle Bekendmaking, etc., behoord men ons uiterlyk eiken vrydag avond toetezenden. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedruktzullen een-mael gratis in ons Blad verschynen, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëiseht is. TK OOSTENDE, Zal op Donderdag 14 December 1854 __1 om 2 urenin het Hotel d„ Gand, te Oostende, overgaen in eene - -eu de FINALE Het Adverte^tie-Biad verschynd wekelyks by 1’ RvcKEBOEHen Zoon,'Boek- en Stecn-druk- kersin de Oost-straet, n.° 34, te Velrne. De prys van inschryving is 6 francs 's jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Op Maendag 11 December 1854, ten 3 uren na middag, ter herberg de drie Rid ders II eegscheede, staende ter dorpplaets van Gyverinchove, gehouden door sieur Loncke, zal worden overgegaen tot do openbare Verkooping en Overslag, in eene zitting zonder uitstelvan het volgende Goed. Gemeente van Gyverinchove, dorpplaets. Eenigen Koop. Een Huis, bcslaende in woonplaets, keuken, winkel, voute en kel der daer onder, en voordcre gerieflykhe- den rondsom gebouw in steen, ovcrzolderd en gedekt met pannen mitsgaders eenen steenput en een groot stal, al staende te Gyverinchove, ter zuidzyde der dorpplaets, op eene erve behoorendo aen den heer Augusto Marescaille-De Courcelles teRyssel, ’t samen groot, benevens het hovenierhof zuidoost daer aen, volgens kadaster sectie B, n." 400 a en 404 a, 5 aren 43 centiaren, met regt tot 1 October 1859mits jaer- lyksche prestatie van 18 francs 50 cent, boven de grondlasten. Bewoond en gebruikt door den verkoo- pcr Louis Zoete, met regt tot 1 Mei 1855. De titels van cigcndoms-bcwyzen, kadas- en het kohier van voorwaerden, inzage der gegadigde ten kan- M.‘“ CAPELLE, Notaris te Watou. van schoono Te Uaringhe en Proven. Op donderdag 21 december 1854, ten een ure na middag te beginnenop de landen derhofstedebehoorendeaen mynheer V*sD*MME-BEBMtR, grondeigenaor te Veurne, gebruikt by sieur Jean-Baptiste Desaeghei gelegen in de gemeenten Uaringhe en Pro ven, langs de Blokstraet, en den steenweg leidende van Rousbrugge na Proven Zal er gehouden worden veiling van 50 koopen hoornenbestaendo in verschelde schoone eiken, olmen, klemmers, csschen, popelieren en wilgendienstig voor de constructie, klompmakers en brandhout. A. De menagie-goederen, bestaende na- mentlyk in koper, tin, yzcr, glas en aerde- werkkool-stove, koperen slaghorlogie met kasse, schapraeidrie goede wasch- kuipen, tabac-peerd, hoveniersallaem, kart- haraer, 2 weggen, kordewagen, 42 meters hollander duim bard, eenig brandhout en andere voorwerpen. En B. Alle de winkel-goederen, bestaende in 35 meters kalico, 23 meters katoen 44 meters katonette10 meters merinos 11 meters molton 58 meters broekgotd 7 meters giletgoed, 8 meters rood en wit baeigoed, 10 1/2 meters bruin en zwar laken, 8 meters wollen sloffe, 10 1/2 me ters goed voor behangsels8 meters ge streept lynwaed, 19 1/2 meiers ander lyn- waed 32 hals- en zakdoeken, sayetten baei, 18 paren sayetten eu katoenen koussen, 5 katoenen sargiendeel breisayetto en ka toen, 15 kilos nagels, 5 peerde-ketens, een vat chicoré-café en meer andere, als mede al het winkel-gctuig, waer onder 2 toogen, banken en bakken, 2 koperen ba lances, café- en mostaertmolens, cafétrom- mcl, koperen, tinnen blekken en yzeren stelsels, maten en gewigten en meer andere objecten te lang om te verhalen. Met gereed geld. Elk zegge het voort. Op des anderdags 12 december 1854, ten 9 uren ’s morgens, In het bovenstaende te verkoopen Huis, zal er gehouden worden vriendelyken koop dag van de volgende goederen. des na middags enkele zittingtot den INSTEL TOEWTZ1NGE, van Gemeente Sliddelkerke (Raversyde.) A. Eene HOFSTEDE, met 11. 11-89-00 ZAEILAND en WEIDE, noordoost van do kerke, en van noorden den steenweg van Oostende naer Nieuport. Bekend per kadaster sectie A, n.* 212, 213, 214, 215, 222, 257, 89, 90, 100, 97 en 08, benevens deel der n.“ 217, 220, 221, 225, 228, 227, 228, 229, 251, 258, 87, 102, 103 en 117. Bewoond door do gebroeders Inghelram. B. 11. 1-29-85 C., bebouwden GROND, ZaEILAND en WEIDE, sectio A, n“ 201, 202, 203, 204 en 208. Gebruikt door L. Vandtnbohedeeigenaer der gebouwen. C. Eene TWEE-WOONSTE met hectaren 0-29-05 C. ZAEILAND, sectie A, r nnu 209 en 210. Het land is onverpacht en de woonsten bewoond door do weduwe Depotter PGcrmonpri. En D. Eene TWIE-WOONSTE, gebouwd op H. 0-04-84 cent, toebehoorendo aen C Tratsacrt, sectie A, n.“ 289 en 290. Bewoond door do weduwe Kandamme en Buren. Alles by aflichc verdeeld in 10 koopen, ^et regt van accumulatie. Stad Oostende. Een HUIS met Erf en Tocbehoortcn, ter onstzydo van do Schippcrs-straet, n.’ 5. Bewoond door Jan Rucx en andere aen frs. to macnde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1854 | | pagina 1