Koopdag van BOOMEN 1 ©OME BOOMEN, Zaeilaoden ii lT’s~ (N.° 4522.) WEST - VLAENDEREN. 16 December 1854. D ERSTAD VEURNE. KOOPDAG Zaterdag VERKOOPING 9 o p L E Y S E L E. rLeer grooten Koopdag 45 KOOPEN OP LEYSELE. 150 KOOPEN den Nacr het eindigen den bovenstaenden Koopdagter herberg bewoond door Phi- Een M*nkel Te Alveringhem. het Land van het Men betaeld 12 centimen per drukregel voor de Inplaelzingen. De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. ten zuideindo van de dorpplaets, op 2 aren 84 centiaren grond en hovenierhoftoebe- hoorende den heer Dcstnurs, te Ypren waerover jaerlyks betaeld word eene som van 12 francs, palende noord aen eene dreve, toebehoorendc den disch van Pol- linehove, west een huis toebehoorendc Ca rolus De Langhe, en noord ten voorhoofde op den steenweg leidende nacr de lloog- staede-lynde. Gebruikt door den eigenaer Alexander Franchoo, die het zal verlaten den eersten mei 1855. Conditiën en titels ten kantoore van Notaris FLOOR, te Loo. van Vrydag 19 January 1855, een uer na middag, op het Hofstedeken bewoond door sieur Bernard Maes nacr Pieter Willay, binnen de gemeente van Leysele, west van de kerk, langst de Hooy-straet, naby de herberg het Doorentje, Olmen en abcelen hoornen. Onder deze hoornen bevinden zich ver schelde groote olmen. Men zal vergaderen op voormeld hof stedeken. van OPENBARE IN ENKELE ZITTING ZaZ plaets hebben Dinsdag 26 december 1854om hoee uren na middag, te Oost- duinkerke in het dorp, ter herberg de Zwacnvau zeer gcede Nagelaten en leslmacl gebruikt geweest door de overledene weduwe van sieur Philippus Swerltaeghcr te Ooslduinkerke begrepen een onderiiorig Iluizeken, be woond door Pieter l wertvaeghervan Welke goederen de verdere acuwyzing volgt: Eersten Koop. Een stuk zeer goed Zaeiland groot by kadaster 11. 1-38-40 C.n, n.’ 1G3 der wyk B, palende noord aen de Killewaert-straet. Tweeden Koop. I van voorgaenden koop een goed Zaeiland, groot by 90 centiaren n.' 167 c i Iluizeken daer land ook noord aen Dingsdag 26 December 1854,zynde 2.cn Kerstdag om een uer juist na middag, op de hofstedeslandcn gebruikt door de weduwe en kinderen Frans Provoost, te Alveringhem digtby plaets en de Kwelle-molen, nevens de vloge van mynheer Bieswal Koopdag van 50 koopen boomen, bestaen- de in eiken, hollanders, olmen en wilgen, dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, kuipers en veel bakkers brandhout. Te vergaderen op de gemelde hofplaats, alles zeer gemakkelyk tot vervoer langst den keiweg of de Wydouwbeke. Op 6 maenden tyd van betaling, mits stel lende borg, ten kantoor van den Deur- waerder P1ERRET te Veurne. Donderdag 25 January 1855, met de middag-uer fixe te beginnen, binnen de ge meente van Leysele, verre noordoost van de kerk, weinig west van de dorpplaets van Isenberghe, op de Landen al aen een hou dende, gebruikt door de weduwe Lerooye, Joseph Dewaelc, Pieter SarapersNorbert Rooryck en Charles-Louis Coulier, tus- schen de Stavele-straet en den Turfweg, zeer naby aen den steenweg tusschen Isenberghe en Leysele Olmen, klemmers, hollanders, eiken cn abeelen boomen, Onder deze boomen bevinden er zieh veel die door hunne buitengewoone dikte en lengte, bekwaemzyn tot de zwaerste werken, namentlyk verscheide olmen en eiken van 2 meters 50 centimeter tot 3 meters omtrek. Door de aengelegentheid van den steen weg, is den vervoer van deze boomen zeer gemakkelyk. Oplangen tyd van betalingmacr allen koopcr zal moeten borge stellen. Men zal vergaderen aen d’herberg den Turfweg langst den steenweg op weinig af stand der dorpplaets van Isenberghe. Alle Bekendmaking, etc., behoord me:» ons uiterlyk eiken vrydag avond loetezendeu. Alle Verkoopingen en Bekendmakingen by de Uitgever dezer gedrukt, zullen een-mzee gratis in ons Blad verschyiien, uitgezondert die welkers insertie door de wet verëischtis. Het AnvERTEXTiE-Bivn vcrschynd wekelyks By P IlvcKEBOEnen Zoon, Boek- en Steen-druk- kersin de Oost-strabt, n.° 34, te Veurne. /Je prys van inschryving is 6 francs ’s jaers voor de stad en omliggende plaetzen, en 7 francs jaers franco met de post. Oost en digt pa rceel zeer kadaster 5 aren der wyk B; dit met een °P staendc; welk 11 (*e Killewaert-straet paelt. Om in gebruik te treden van da den aenstaenden oogsten "uizeken den eersten Mei 1856. Be titels en voorwaerden berusten by den Notaris JOORIS te Nieuport, en alle '•dichtingen zyn ook te bekomen by den Notaris CUVELIER te Veurne. Te Pollinchove, OPBIfDAER TE VEBKOOPEN. Donderdag 4 January 1855, ten twee uren ".‘•middag, in de herberg bewoond door ‘*eur De Bruyne, te Pollinchove in dedorp- l’la«ts, zal gebeuren deopenbare Verknoping, 11 «éne zitting, van het naerschrevcn goed. Pollinchove. Dorpplaets. HUIGEN KOOP. gerieflyk Huis, ten gebruiko van en alle afhaiigclykbedenstaendc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 1