B O O BI E H EB O O BI E N KOOPDAGEN V E N 1) IT I E Vereen icjde Belgen (lES BELGES RÉL'Ms), KLEI N - B LAD. Op n- Cocne 8. 1 kletnmer. 9. 2 hollanders. 10. 2 idem. 11.2 idem. 12. 2 idem. 13. 2 idem. 14. 1 idem. van Aenzienclyke van betaling, mits stellende van schoono To llaringhe on Proven. BRUSSELSCHE MAETSCHAPPY de Van onderlinge verzekeringen tusschen de in- wooners tan Belgistot waerborg tan onroerende goederen en huerders verant woordelijkheid, meubelen, koopwaren en AVONTUREN VAN EEN EN VLUGTELING. Door C. Jlanovill. Vervolg. Zie n, 1521.) In plaets daarvan had hy my cene fat- soenlykc burgerkleeding medegebragt, zoo dat ik my zou kunnen uitgeven voor eenen koopman die naer Italian reisde. Ik nam den italiacnschen naein van Giovanni Battista aen, stak het Plattenicer over en bereikte gelukkig Grosz. Kanisa, zonder aangehouden te worden, trok by Csakalhurn over de Mur, en kwam, nadat ik ook den Drau was over getrokken, te Warasdin en van daer te Agram aen. Tot nu toe was my nergens naer mync papieren gevraagdik wist echter dat ik te Agram mynepas moest vertoonen om eene postkaart naer Marburg (in Stiermar ken) te kunnen bekomen. Hier was het dus het eerst noodig slim te zyn. Ik had mynen intrek genomen in het beste logement; toon de Kellner my mync kamer acnwoes, vroeg ik hem «Apropos, weet gy niet hoo laet de diligence naer Marburg vertrekt. Op donderdag 21 december 1854, ten een ure na middag te beginnenop de landen der hofstede behoorende aen mynheer Vandamme-Berxilr, gi ondeigenaer te Veurne, gebruikt by sieur Jean-Baptiste Desaegher, gelegen in de gemeenten llaringhe en Pro ven, langs de Bioksiraeten den steenweg leidende van Rousbrugge na Proven Zal er gehouden worden veiling van 50 koopen boomcn bestaendo in verscheido schoono eiken, olmen, klemmers, esschen, popelieren en wilgendienstig voor de constructie, klompmakers en brandhout. Te vergaderen in den boomgaard der hofstede van genaemden Sr. Desaegher. Deze venditie zal gehouden worden op tyd van betaling tot den cersien July 1855, mits stellende solvable medekooper, en den 10 penning en verdere bespreken comptant te betalen, alles aen en ten kantoore van den Notaris 1'EYS, te Rousbruggo ver- blyvende. Houden openbaren Koopdag van omtrent 140 koopen in het algemeen zware eiken, olmen, klemmers, wilgen en andere hoornen, dienstig voor timmerlieden kuiper, wagen makers, klompmakers en meer andere ambachtslieden. deze koopdagen zullen geschieden met verhoog van den 10 penning die believen het besproken gereed seffens zal moeten betaeld worden in handen van den Notaris PLANTE- FEUE te Alveringhem. Overigens de koopers moeten zich voor zien van solidaire borg ter vergenoeging van denzelvcn Notaris. Gemeente vnn Leysele. Binnen de gemeente van I eysele, ter hof stede gebruikt door Charles Marchant, te voren door de echtgcnooten Rabacy, tus schen de herberg den Heykeende Loo-slraet, Zal’er Zaterdag 6 January 1855, (dry Koningendag,) te beginnen om 1 uer pre cies na middag. Gehouden worden Koopdag van omtrent 120 koopen boomcn, waer onder 20 koopen eiken van 1 tot 2 meters circonfercntie als mede cene groote hoeveelheid schoone ol menabeelenpopulieren en wilgen van omtrent gelyke dikte en alzoo bekwaam tut velerhande slag van zware werken. Gemeente van Alveringhem. Macndag 15 January 1855, ook te begi nen om 1 uer precies na middag, Zal men binnen de gemeente van Al veringhem aen het kasteel van mynheer Dcsmedt en op hel hofstedeken daer nevens gebruikt door de weduwe Pieter Baslaei t toebehoorende aen mevrouw do douariere de Ncckcr te Yperen, BELANGR YKE NIEU IV1GUEDEN. ENGELAND De engelschc ingenieur Pete en eenigo cngelsche kapitalisten hebben aen de rege ring van hun land het voorstel gedacn om cene groote hoeveelheid yzeren spoorstaven naer den Krim te zenden ten einde eenen spoorweg aen te leggen van Balaklava naer hel kamp der gealiëerden. De regering heeft het voorstel aangenomen en onmiddelyk zullen 10,000 rails, met de noodige ar beiders, worden ingescheept. FRANKRYK. Er is spraek geweest van het expeditie korps van Rome terug te roepen. De Jlonie teur meldtdat zulks het inzicht van het fransch gouvernement niet is. Dit korps zal waerschy nelyk verminderd worden, naer mate liet pauselyk leger heringerigt wordt, en ganschelyk weggetrokken zyn, wanneer het pauselyk gouvernement voor eenen opstand veilig is. Ie Lyon heeft er cene worsteling t groot tussnhen twee liefhebbers van het dominospel plaats chad. Men was overeen j gekomen dal de inleg voor de eerste party vyf franks on z n maer dat men by de vol gende telkens den inleg zou verdubbelen, i Het lot begunstigde schier uilsluitclyk een der twee spe'ers; by won veertien keeren achtereen, en zyn tegenstrever moest hem eindclyk eeno som van 40,960 franks. De party was ernstig en de verliezer heeft Oük voluit betaeld. Necrxe 16 december. Het stadsbestuur heeft maatregelen ge nomen om de duerte der levensmiddelen te doen verminderen de invoerreglen op het graen de rys en het vee zyn afgeschaflde granen en de aardappelen zyn by den uit voer verboden; de levensmiddelen, welke i voor de liefdadigheids gestichten geschikt zyn worden voor halfgcld vervoerd maer lippus Ryckcboer, op de dorpplaets van Leysele Zal men ook opcnbacr verknopen de vol gende hoornen stacndc op cene party land gebruikt door sieur Ludovicus Senesael gelegen in Houthem langst de Broek-stract, naby het gehugte de drie Koningen. Coene 1. Grooten olme. 2. Grooten olme. 3. 2 olmen. 4. 1 idem. 5. 1 idem. 6. 1 idem. 7. 1 idem. de gegadigde worden uitgenoodigd deze boomcn voorafgacndelyk te gaen bezigtigen. Op langen tyd borge. Hy zegde my bet uer. Dan moet ik myhaesten, riep ik, als zeer verrast, uit. Als gy lust hebt zes Sitber- zwanzigers te verdienen, dan tracht onver- wyld cene kaert voor my te bekomenik ga iulusschen naer hel bureau van policie om mync pas te laten viseren. Silberzwanziger Reeds het woord klinkt als zilver,gedienstig spoedde de Kellner zich naer den post en was zoo gelukkig cene kaert voor my te bekomen; ik wandelde in- tusschen bedaard de stad rond, daer ik ge gronde reden had .,m my niet in de naby- iicid van het pas-bureau te vertoonen. Op het bepaalde uer liet ik mync gagaedjo naer den post brengen, klom inden wagen en reed op Marburg aen. Maer nog was slechts het eerste begin van het gevaar te boven gekomen. Ik wist dat do policie te Marburg zich op het oogenblik der aankomst aen den post bevond, om ouzo passen te viseren. Een eindweg* voor die stad klaagde ik luide over ongesteldheid en verzocht ik dat men my uit het rytuig zou latende postillon weigerde <lil hardnekkig liet echter woe dend op zyne paarden slaan en wy rolden buermans-terhael, tegen brand, en blik- semvuer, gemagtigd door kontnghjk besluit. Voor alle inlichtingen zich te vervoegen by den Agcnt-principael I.oeis-Jozef ABEELE, commis-greffier by het vredcgercgt en zack- waernemer oude Beestcmarkt, Bleekcry n.* 10, to Veurne. By denzelfden zyn er te bekomen kapitale sommen van 1090 tot 150ÜÜ francs mits goed bezet. zes maanden tijd van betaling voor de overslagprijzen. vliegende de stad in. Toen wy aenkwanten sprong ik als een brullende leeuw uit den wagen, en zocht, in plaets van het post bureau, cene schuilplaats op, waar ik zoo lang bleeltotdat ik kon vermoeden, dat do visiteurs zich vcrwyder hadden. Goddank I zy waren vertrokken, toen ik te voorschy» kwam nu deed ik my cene kamer aenwy- zen en dacht op middelen om verder weg te komen Ik kon vooreerst niets beters doen» dan myu kunststuk met de Silberswon- zigers te herhalen. Ook hier gelukte het, de Kellner verkreeg gelukkig eeno kaert voor my op den spoortrein naer Cilli. Ikdankto God als ik gelukkig in den wagon zal, en de trein met razende snelheid voortvloog, foen bedachtik, hoe ik by de aankomst tc Cilli het vertoonen van hel pas zou trachten te ont duiken. Toen wy aankwamen en alle andere passagiers dm wagon verliet m hield ik my bezig met myne bagaedje, sloot vervolgens, toen allen den wagen verlaten hadden, voorzichtig do deur cu bleef in den wag gon. Keek iemand by toetal daarin, dan hield ik niy alsof ik sliep. Na omstreeks een uer hoorde ik hoe een opzichter de deur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 2