Genever uil hout. I de ii toen die elk in zyne goedkoope pryzen eene flesch Ik vulde de glazen op nieuw cn wy klon ken te zanten. En myne bagaedje, heer condueteur! zult gy wel aen het hotel Metternich, of zoo als het thans heet, het hotel National laten bezorgen?» dus ging ik voort. Ook dit beloofde my de vriendelyke man, en spoorde toen aen tot vertrek om op den behoorlyken tyd aen de naest by gelegen statie aen to komen. Wy stegen op, te Ob schena verliet ik den wagen en ging te voet door de wyn- en ooiïtuinen naer Triest, waer intusschen myiie bagaedje reeds was aen- gekomen. Daer lag zy voor my de wyde vrye zee I In diep gepeins stond ik aen het stranden slaerde vol verlangen op de golvende vlakte, my do vleugelen der meeuwen of ten minste een snelzeilend schip wenschende, dat my in zekerheid naer de gastvrye kunst van Engeland, of naer eenig ander onzydig strand zou heen voeren. Ach, er lagen schepen genoeg in de haven maer niet voor mydon man zonder pas {T» ttervoljen.) niettemin blyft alles duer do afslag is on beduidend en niets voorspelt dat wy hetero •yden mogen te gemoetzien. De winter staet voor de deur welhaast zal het slecht weder aen menig werkman zynen dagloon ont nemen het gebrek in het huisgezin jagen en net getal der noodlydende merkelyk doen vergroolen. Dan zullen de middelen van het bureel van weldadigheid onbekwaera zyn om zoo vele arme menschen tegen koude en honger te bevryden, en dan zoo als op an dere jarenzullen wy groote benden bede laars door hagel en sneeuw langs de straten zien rondzwerven. Wat zal er dan to doen staen Aelmoessen geven. Maer zyn de acl- moessen aen de deur wel het beste red middel Die zulks denken zyn in dwaling. Verre van de bedelary aentemoedigen zou men ze moeten bestryden de bedelary is onteerend zy is eene school van ondeugd cn hedrog, zy is de moeder der luijaerds cn der dieven zy is het kentecken van eene melaedsche samenleving. Wat vraegt een fegtsehapen arm mensch? Werk alleen, werk om door oenen welverdienden loon zyn huisgezin h tdagelyks brood te verschaffen. En wie is er die fortuin bezit die zou durven voor God verklaren dat hy zich in de onmo- gelykheid bevindt door eenig werk zyne medebroeders ter hulp te komen Het is waer er zyn ongeil k1 igc ouder lingen en zieken die niet werl.c t kunnen; maer waerotn die menschen die dikwyls cenen beteren stand gekend hebben ver plichtten met het schaamte rood op de wan gen van deur tot deur een vernederend hand uitiesteken moeten de weldadigheids ge- stich c.i daer niet voor zorgen? En vindt men o nderc die niet werken willen, dat zyn scLad lyke opeters die er ie veel zyn cn ook on-... erdig van het minste mede'ydeu. Vo gnn« de Gazette van Audenaerde Verkoopt het bureel van weldadigheid dier stede, aerdappelen aen verminderde pryzen aen de belio ftigen alsook aen de kleine bor- gcry en deze maatregel heeft alreede de aerdappelen op de markt tot 9 a 8 centimcn doen dalen. De Gazette tan Audenaerde voegt er by, bet geen tot staving dient van ons bovenstaande artikel liet eenigste dat wy nu voor (lts handwerkende klas nu noj te wenschen hebben is dat de begoede per- soonen binst het strenge jaergetyde, hun eenig werk zouden verschaffen. De almoes vernedert den werkman, maer verdiend loon verheit hem. Het Collegia van Burgmeester cn Sche penen de gemeente Molenbeek-S'. Jan aen- Paycr, heb ik gepoogd eene stof zoo als styf- selmeel voort te brengen suiker en alkool met vezels van groeistof en vooral met hout. Myne eerste proefnemingen hebben ten vollenen myne verwachting beantwoord. Ik ben er in gelukt, het 97y 100 van zekere ve zels oplosbaar soluble te maken, en om zekeren houtgeest tot suiker en andere op losbare produkten te herscheppen, bekwam ik 75 a 80 per 100 van het gebruikte hout vervolgens werd het suiker lot alcool gebragt. Ik ga in het korte uitleggen hoe men alcool met wit hout bereidt. Het hout wordt tot grof zagemeel ge maakt: in dien staet doet men het tot 100 graden opdroogen ten einde er het water te doen uittrekken want dit water weegt som- tyds zoo zwaer als het hout zelve. Men laet het hout weer koud worden dan giet men er zorgvuldig en met zeer kleine hoeveel heden te gelyk, zeer sterk solferzuer op dit solferzuer wordt zeer traegzaem gegoten ten einde te beletten dat de stof heet worde. Men mengelt de zuerstof met het hout, naerinate dat men die er op gietvervolgens laet men het mengsel twaelf uren stil staen. Hierna stampt men het met veel zorg, tot dat die massa, welke eerst byna droog was, dun genoeg worde om te kunnen vloeijen. Die vloeistof, met water by, laet men koken de zuerstof wordt met kryt vermengd, en de likeur, na eens gefilterd tezyn, wordt aen de gisting onderworpen vervolgens wordt het alcool op de gewoonc wyze verstookt. By de proefneming, mag de hoeveelheid solferzuer gelyk zyn aen 110 per 100 van het gewigt van het droog houtdoch niet min der. Navorschingen welke ik thans doe, maer welke nog niet ten einde zyn doen my voor gevoelen dat de hoeveelheid zuerstof aen- zicnlyk zal kunnen Verminderd worden doch met de bovengemelde hoeveelheid zou de alkool reeds goedkoop kunnen gefabri- keerd worden, uit hoofde van den lagen prys der gebruikte stoffen welke zyn hout, solferzuer cn kryt. Ik hoop dat de akademie my wel zal willen versehoonenover het onvolledige van myn werk aengezien de belangrykheid van de kwestie voor het openbaer nut. In derdaad de volkeren zullen nieuwe, byna onuilpulbare bronnen van eetwaren ter hunner beschikking hebbenvermits men met zeer weinig kosten dextrinesuiker en alcool zal kunnen maken. De krisissen der eetwaren zullen moeijelyker, misschien zelfs onmogelyk worden dewyl het hout dubbel Sedert een igen tyd wordier veel gesproken over de mbgelykheid om geest van sterke dranken te trekken uit houtcn dus gene ver te fabrikeren met zaegmeelenz. Ziet hier over deze nieuwe ontdekking in liet stoken,eene nota van den heer Arnould, voorgedragen in de fransche akademie zit ting van 23 October laetsleden .- In de tegenwoordige omstandigheden, nu dat defabriekering van alkool zich zuO zeer ontwikkelten dat er vele hootdstoffen, vooral hei graan '’ou verbruikt worden, heb ik gedacht dal he niet onbelangryk was aen de akademie den uitslag bekend te maken van opzoekingen om op eene nieuwe wyzeaikool te verveerdigén ofschoon deze nazoekingen zeker niet volledig zyn. Steunende op de werken van den heer Braconnotover vyf-en-derlig jaren afge- kondigt, en op latere werken van den heer conducteur uitmat my het middagmael te gebruiken, om my zoo mogelyk hem tot vriend te maken en gelukkig naer Triest te komen. Ik onthaalde hem vorslelyk en was spoedig met hem op eenen vriendschappe- lyken voet. Het is onaangenaam zegde ik, dat ik reeds morgen den zelfden weg dien wy thans afleggen, weder voor een gedeelte terug moet. Hoe zoo, mynheer vraegde hy ver wonderd. Och, gaf ik ten antwoord, ik heb te Obschena dringende bezigheden (Obschena is eene plaats in dc nabyheid van Trieste) cn moet in ieder geval morgen van Trieste weder derwaarts terug. Dat is dubbele moei te voor my. «VVeetgy wat,» zegde de conducteur voorkomend ik laet u nu op mynen risco te Obschena uit den wagen en geef u een bewysdat gy morgen met den post uwe reis naer Triest kunt vervolgen. Hoe juichte ik inwendig. Gy bewyst my daarmede canon grooten dienst,hernam ik. Kellner, brengt nog yan den nnesten wagen opende, cn maakte ik my gereed op zyn verschynen in mynen. Hy kwam dan ook by my; snorkte ik uil alle magt. Maer vat doet gy daermynheer riep hy verwonderd uit, terwyl hy my geweldig schudde. Zyn wy er al stotterde ik. •Reeds langer dan een uer, mynheer Gy moet waerlyk vast slapen Ach!» riep ik ontsteld dan heb ik waerschynlyk het uer van vertrek van den post verslapen. Ik wilde over Laibach en Adelsberg naer Triest. Hel is Loog tyd, hernam de beambte; kont medemisschien krygen wy nog eeno kaert.» Ditgelukte, met behulp van den opzichter, dan ook werkelyk en ik was het gevacr we der gelukkig ontkomen. Op soortgely ke wyze smokkelde ik my te Laibach in, waer myne kolyk my weder redde. Den volgenden ’lag reed ik behouden met den post naer Triest. Onderweg noodigdc ik op dc statie waer de reizigers gewoon zyn te dineren, den zoekt alle welhebbende inwooners den nood- lydenden ter hulp te komen. De leden van het bestuer zullen ten huize eeuc collecte doen allegiften zullen ook met dankbaar heid op het secretariaet aenveerd worden. Te Verviers heeft er een burger een lokacl ter beschikking gesteld voor het be reiden van goedkoope soep en voor het uit dealen van aardappels aen verminderde pryzen. Het uitdeden van goedkoope soep be komt te Luik den besten uitslag: op acht dagen tyds heeft men er 25,009 bons verkocht. De gemeente - raed van Brussel heeft een krediet van 25,000 franken gestemd voor dca aenkoop van kolen welke aen de kleine voortverkoopers aen bepaalde voorwaerden zullen afgeslaen worden. Op dry punten der sted zal het bestuer in ’t kort soep verknopen aen 10 centiemen per liter. Er zyn genoot schappen tot stand gekomen die elk in zyne wyk levensmiddelen aen zuilen afleveren. De gemeeute-raed van Antwerpen heeft eene subsidie van 10,000 franks aen hel wel- dadigheids-bestuer vergund. De vermeer dering van krediet is gegrond op de aanne ming van een grooter getal behoeftigen in het weldadighcids-wcrkhüis cn op bet ge brek aen levensmiddelen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 3