P R O G R A II M E o u Ingezonden Artikel. £2 C O N C E R T. Qui David LA G E T A I. Aeomcrklng. Ta SMIBN 88 109 YVy vinden dus daler in Mans- pcnoonen. Vrouws- perwonen •21-00 14-00 08-00 16-50 00-00 9-50 de 100 kik do kit. 4’ NAMEN der STRATEN. Terwo Rogge Suerioen Haver Boonen ‘22-00 14-50 10- 00 17-00 00-00 11- 00 p. 100 k. (iniddcnpr.fr. 27-75 den hcct. 17-18 13-01 9-24 17-80 25 34 16-74 22-60 00-00 26-83 26-83 7-83 71-87 2-19 1-42 12 17 2 1 11 IV 5 1 6 5 14 u 6 2 1 3 1 7 3 1 2 H 6 I 7 3 12 2 2 1 2 I 2 3 u 3 De weduwe* oaen, wedu wen rndicnls* boden xjn in dezen blad nicl begrepen Groolo Merkt Zuid-»iroel Duinkerk sirnel Oude Beesienmorkl Vleeschouwer-siruci Zwart-bonncn-toiraul Spaonftch hearlier Panne-slrael Cilerne-pInctH fcoord-sirael Capuciue-tlrael Gioole Oosi siracl Kleine 0o4-slracl llouitm rul K a impel Appel merkt Nicuwe-xtrael Botcrweegschael-slraei Klavcr-sdracl Kac.ip.aelH Wandcldrcvo Ve»ton*»traei per Hccto!. '28-12 19-77 12-60 09-37 18-14 Rogge Suerioen Haver Boonen Merkt van Brcgge zaterdag 9 December. Tarwe van fr. 28-00 tot fr. 31-00 per hectol. Rog^e Suerioen Haver Boonen Boekweit Aerdappels 2." Partie. 6.’ LE S01R Choeur 1: Air do l’opéra DIABLE, 1.” Partik. 1. ’ LA BELGIQUE, Choeur, Mendelsohn. 2. ’ LA RUE 1.SI' A TOUT LE MONDE, Romance, Ferd. Michel. 3. ’ Solo pour le Trombonne, 1'. Fobaron. 4. * SI LOIN, Mélodie. Henrion. b.‘ PAGE, ECUÏER ETCAPITAINE, grande Scène par Edm. Membrie. Berges (Frankryk) Maendag 11 December. Tarwe, eerste kwaliteit fr. 29-16; derde kwal. fr. 25-83 den hectoliter. Er waren 6975 heet, tarwe ter markt. Tarwe Rogge Suerioen Haver Boonen Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten Zoinerkoolz. Winerkoolz. Lynzaed Aerdappelen Kacs Boter Vlas 1' R Y S DER G R A N E N. Ter Meikl ran Veorxe, ran 13 December. Er waren termerkl 7939 lieci. t arwe. 84 id Rog. 1497 id Su.r. 105 id. llav.'72 id. Boon. Tarwe van fr. 37-00 43-50 per 145 liters. 26 50 31-50 16-00 21-00 - 12-50 15 00 25-50 27-75 MIDDEN—PHYS. Dineur. PART DU Auber. 8. ‘ Air varié pour Cl.irinelte, Bousquet. 9. ‘ LE JUGEMENL' LU DIABLE, Chan- sonnette, Clapissdn. 10. ° L AUROREChoeur. Vandeighinito. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 8. Ludovicns Roedolf, zoon van Se- raphinus en van Amelie CnrlilliZwarten». Maria Goos dogter van Joinne» en van Maria Vrainbout. S.‘ Walburgisiraet. den 9. Emma Boonefaesdogter van en van Marie Vandenkerckl. Klaverst. PRYZEN DER BROODEN 64c. 1 k. (43 o 1 id. ny vinden dus dat er iu ons stadje van Veurne 88 jongelingen en 109 jongvrouwen te trouwen blyven. ’I is mogelyk, mynheer do Uitgever dat er een oi twee van ieder geslacht achterge laten zyn, maer ik zal met plezier dezen misslag herstellen; wanneer ik u eerstdaegs de lysl zal oplcveren der persoonen vermeld itt de kolonncvan aanmerkingen. aura lieu le 16 Décembre a six heines du soirau local de la Société. van dito. e 50 S 1 ’/z k 34 1 id ca M.' Peers van Oostcamp heeft ons, by middel van het laelste buliilyn van de cen trale landbouwmactscbappy een soort van peerdeboon doen kennen die men voor den winter zaeitdie een grooter en zekerder produkl geeft dan de lenteboon en welke, om die redenen in Engeland, verre boven deze laetste verkozen wordt. in het arrondissement Veurne, wner er loo veel boonen gezaeid worden ware het wel de moeite vvcèrd die winterboon ecus te beproeven; wy hopen dat onze voor- staenders van den landbouw toekomende jaer in deze onderneming niet ten achter zullen bly ven. Du lenteboon,zegt M.r Peers ontmoet jacr- lyks meer dan ccncii tcgenspoid het zyn de grojte regens gedurende de zaeilyd het zyn <ie kleine vorstjens in hot voorja r; het zyn de insekten die de bloas is verdelgen; het is het omwaeijen der pant als zy haren wasdom heeft bereikt. De. winterboon wordt in October geplant, zy trotseert du hevigste koude, in het begin van mei, wanneer hare kleine vyandou nog hel slecht w der vluch ten is zy in vollen b: izy is stevig van stam, en in oogstmaand is zy t ype. De uitkomst der proefnemingen welke door M.' Peers gedacti zy n geweest is de volgende In 1853 gaven de winlerboonen 30 hectoliters graun per hectare; do lente- boonen gaven er maer 2 in 1854 was de obprengst der winlerboonen van 29 hectoli- per hectare; die der lente.boonen was maer van 21 hectoliters. In maert 1854 wier- den er ter zclvcr tyd op het zelve land, ■winter-en lenteboone.i gczaeijen en alle de li 'werkingen waren dezelve voor de beide soorten dn winlerboonen waren veertien dagen vroeger ryp en gaven een ('rooter produkl dan de andereevenwel was het produkt kleiner dan dat der boonen die in October gezaeid waren geweest. Men moet geen overgrooto bewonderaar zyn van d’cerste nieuwigheid de beste; maer, nat men beproevingen doe want in alle ge vallijn zal er nut uilspruilen. Veürnc, 14 december 18S4. Mijnheer do Uitgever Over cenigc dagen bevond ik my in een cstaminet, alwaer er gesproken wierd over het weinig trouwen der jongelieden dezer stad den eenen zei dat do oorzaek daeraf wel cenigzints den duren tyd was den ander bragtte andere redenen by die ik niet ge grond achtte ’k beloofde acn't gezelschap eenc statistiek te geven van degene die hun geluk in ’t huwelyk zouden kunnen v inden. Aen deze belofte willende volkomen heb ik de eer, M.r de Uitgever, u dezen staet tc zenden met verzoek van denzclvcn eenc plaets in uw geëerd blad te willen geven. Een getrouwde. STATISTIEK der jongelingen van bcido gc- geslachten, intiamuros, welke in staet zyn te konnen trouwen en ten voordeel en welzyn van stad eenigo huisgezinnen te meer uitmaken. Dixmvdz, 4 December. Botcrpryzen van 14 "/0 tot 18 "/o st- 'tstuk. zal bydragen tot do openbare voeding eer»" tens regtstreeks en ten tweede door voort brengsels optelevcren, welke acn do granen gevraegd werden welke hel eerste voedsel des volks zyn. Dit nieuwe gebruik van bout zal ook aen het hout zelve zyno teelt en zync weerde behouden die het meer en meer ver loor door het gebruik van yzer en steen kolen. De proefneming is nog enkclyk in ccn laboratorium gedaan geworden doch de heer Arnold is voornemens eerstdaegs eenc fabriek op te rigten voor de fabrikering in T groot. 1 e oordeelen naer de eerste proeven zouden 100 kilos geraspt bout of zagemeel 75 a 80 suiker en 2 hektoliters alkool opleveren. Met den tegcnw’oordigen prys van solferzucr en alkool - en zelfs in geval het solferzuer, dat lot kalkzuer sulfate de <haux) gemaekt wordt, geheel zou verloren zyn zou er echter nog acnzienlyk veel te winnen blyven. Doch men twyfelt niet of die gebruikte vuerstof zal welligl kunnen be nuttigd worden by voorbeeld door ze nog- maels te doen dienen want liet solferzuer zal door de eerste bewerking geenszins ont bonden zyn. Men zou het solferzuer, by voorbeeld, kunnen gebruiken lot. het ontbinden van vette zuerstolfenlot het bereiden van de stof der bougiën en van oleïne; aldus zou men te gelyk suiker hebben het welk later alkool zou worden en tevens de genaamde stéarinc. Do voordeelen welke uit de ver- stoking van hout zouden voortspruiten, kunnen dus wacrlyk verbazend worden. Vektiilk-Uuln van den Yzer-tvc^ BRUGGE. Ten 6 ur. 55 in., ten 7 ur. 40 m., morg. ten 1 uren 40 min. Ten 3 ur. 40 'min. 's na midd. en ten 6 ur. 55 min. s avonds, naer Oostende. OOSTENDE. Ten 6 uren 15 in. ten 7 uren 15 min. 's morgens. Ten 1 ure, ten 3 uren en let» 6 urun ’s na widdags naor Brugge, e**-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 4