B Ei E N IIO O BI E A enbesteding Binnen de gemeente COXYDE, Arrondissement Feurne, procintic TFcst- Flaenderen. Koopdag van BOOMEN KOOI* D A G E N SCHOON huis Zeer grooten Koopdag van KOOPDAG O I» 0;> 5 PEERDESMISSE, i 'w 45 KOOPEN OP LEYSELE. ^50 KOOPEN A. G. L E Y S E L E. v van Zy verzekert tegen brand westen bovenicr- Carolus Derickx Aenzicnclyko Ten diens!o van van A 5 D F. K MEDEGAENDE ERVEN EN HOVENIERFtOF Ter dorpplaels van Bulscamp OPENBAER TE VERKNOPEN. Openbare Vrydag 19 January 1855, een ucr na middag, op het Hofstedeken bewoond door sieur Bernard Maes naer Pieter Willay, binnen de gemeente van Leysele, west van de kerk, langst de llooy-slraetnaby de herberg het Doorentje Olmen cn abeelen boomen. Onder deze boomen bevinden zich ver- scheide groole olmen. Men zal vergaderen op voormeld hof stedeken. Dingsdag 26 December 1854,zyiulo 2/" Kerstdag om een uer juist na middag, op de hofst. deslandeu gebruikt door de weduwe cn kind. ren Frans Piovoost, te Alveringbem digi by plaelsonde Kwellv-molen, nevens do vloge van niynhe r Bieswal Koopdag van 50 koopen boomen, bestaan de in eiken, bolland, rs, olmen en wilgen dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, kuipers en veel bakkers brandhout. 1c vergaderen op de gemelde hófplacls, alles zeer gemakkelyk tol vervoer langst den keiwe; ol' de Wydouwbcke. OpG maendeu tyd van betaling, ririts stel lende borg, ten kantoor van den Deur- waerdcr PIERREE te Vcurnc. Naer het eindigen den bovenstacndcn Koopdag, ter herberg bewoond door Phi- lippus Ryckeboer, op de dorpplaels van Leysele Zal men ook openbacr verkoopen de vol gende boomen staeuilv op eene party land gebruikt door sieur Ludovicos Scnesacl gelegen in Houthcin langst de Brock-slraet, naby bet gehugte de drie Koningen. Coene 8. 1 k lemmer. 9. 2 hollanders. 10. 2 idem. 11.2 idem. 12 2 idem. 13. 2 idem. 14. 1 idem. toebehoorendc acn mevrouw do douarière de Necker te Yperen, Houden openbaren Koopdag van omtrent 140 koopen in hel algemeen zware eiken, olmen, klemmers, wilgen en andere boomen, dienstig voor timmerlieden, kuiper, wagen makers, klompmakers en meer andere ambachtslieden. deze koopdagen zullen geschieden met verboog van den 10 penning die beneven bet besproken gereed seffens zal moeten betaeld worden in banden van den Notaris PLANl'E- FEUE te Alveringbem. Overigens de koopers moeten zich voor zien van solidaire borg ter vergenoeging van denzelvcu Notaris. ex<CECTtwurr«^^?3axt«.>'i»iM imn m« ,n—amA.waui»aiwiiaem»l» van BOOMEN, Donderdag 25 Januari 1855, met de middag-ner fire te b ■ginneii, binnen de ge meente van l.ej sele verre noordoost an dc kerk, weinig west van de dorpplaels van Isenberghe, op de Landen al an een hou dende, gebruikt door de weduwe Leroryc, Joseph Dewaele, Pieter Samp -rs, Mort rt Rooryck en Charles-I.ouis Conlier. fis- schen de Slavele-strael en d l uri'w-zeer naby acn den steenweg tusschen Isenbi rgiie cn Leysele Olmen, klemmers, hollanders, eiken cn abeelen boomen, Onder deze boomen bevinden er zich veel die door hunne buileagewoone dikte cn lengte, bekwaemzyn tot dezwaerst v. rken, nanientlyk verschelde olmen en eiken van 2 meters 50 centimeter tot 3 meter i.n'r 'k. Door de aengelegentheid van den steen weg is den vervoer van deze boomen zeer gemakkelyk. Op langen tyd Op Macndag den 8 der maend January 1855, ten twee uren na middag in hel Gcmeente-huis te Coxyde, zal doer het kollegic van Burgmeester cn Schepenen van Coxyde, overgeg.iuti worden tot do openbare Aenbesteding by afbod, der te doene werken, bost iende in het ophouwen van eene Onderwyzers-wooning acn de bestacnde primaire Schoolzaeïbe..root °I’ f> S8tfi-52. Het plan cn het bestek door den pro vincialen bouwmeester opgemaekt, bene vens liet collier van conditiën lasten en bespreken der Aenbesteding, berusten telks inzage, by den Sekrclaris van bet plaetsclyk bestucr. Coxyde, den 20 december 1854. Burgmeester en schepenen (Gel.) F. DECLERCQ. Ter ordonnantie de Bekrelaris (Get.) B. I.tmsz. BRUXELLES. BELGISCHE MAETSCHAPPY algemacne assurantiën feyrn brand. 1 cn het vuer des hemels, alle Goederen zoo als: Gcbou- Dynsdag 9 January 1855, drie uren na middag, ter herberg de Kroon, gebonden door sieur Fi anciscus Dlorael, ter dorp- plaets van het gemeente van Bu'seamp, zal overgegaen worden tot de openbare ver- kooping, in eene zitting, zonder uitstel van Een Huis ten twee Woonsten, dies de westerste ten dienste van l’eerdesmisse, ge bruikt is door den verkooper sieur Leune en de oosterste is bewoond door sieur Caro lus Malsaert, met de gronden wacrop dezelve gebouwd zyn, den geenen al]noorden, westen, en zuiden daeraen, mitsgaders Hovenier- hof al zuiden daer aenhoudendegestaen en gelegen ter dorpplaels van het gemeente van ïiulscamp, van zuiden den viervoetweg, be kend per kadaster sectie A, n.°‘ 539, 539 a bis en 5-10 c, vooreene inhoudsgrootte van Lande van 4 aren 52 centiaren, palende van noorden naer den westen den gezeiden viervoelwcg, van noorden naer den oosten huis en erf van dc wed. Cossaert, van oosten en zuiden de erf en hovenierhoven van dc erfgenamen Eeuwaertvan hoven cn erven van sieur cn van Isabella Degriek. Om door den kooper in gebruik te komen, te weten van het hovenjerhof den eersten February 1855, en van dc twee buizen met hel overig der erf den eersten Mei daer na. Do veiling-voorwaerden en eigendoms- titelcn berusten den kantoorc van deu Notaris FLOOR, te Veurne. Oplangen tyd van betalinginner allen kooper zal moeten borge stellen. Men zal vergaderen aen d’hcrberg den lurlwcg langst den steenweg op weinig af stand der dorpplaels van Iscnberghe. Coene 1. Grooten olmci 2. Grooten olmc. 3. 2 olmen. 4. 1 idem. 5. 1 idem. 6. 1 idem. 7. 1 idem. do gegadigde worden uilgcnoodigd dezo boomen vooral’gacndelyk te gaen bezigligen. Op langen tyd van betaling, mits stellende borge. Tc Alveringbem. zes maanden tyd van betaling voor do ovcrslagpi ijzen. Gemeente rnn Leysele. Binnen dc gemeente van l.iyselc, ter hof stede gebruikt door Charles Maichant, te voren door de cchtgcnoolen Rnb.iey, tus- schen de herberg den lleykcende Loo-slraet, Zal’er Zaterdag 6 January 1855, (dry Koningendag,) te beginnen om 1 ucr pre cies na middag. Gehouden worden Koopdag van omtrent 120 koopen boomen, wacr onder "20 knopen eiken van 1 tot 2 meters circonferentio als mede eene grooto hoeveelheid schoonc ol men, abecleu, populieren en wilgen van omtrent gelyke dikte en alzoo bckwacm tot velerhande slag van zware werken. Gemeente van Alveringhem. Macndag 15 January 1855, ook te begin nen om 1 uer precies na middag, Zal men binnen do gemeente van Al veringbem aen bet kastéél van mynheer Desmcdt cn op het hofstedeken daer nevens gebruikt door de weduwe Pieter Bastaert

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 2