O M E ïV Boo m en, KOOPDAG Openbare Ver hooping van ccn HOFSTEDEKEN, Schooncn Koopdag 60 koopen B O O M E N, OP WULVERINGUEM. OP BEVEIIEN. TE AVECAPPELLE. KLEIN-BLAD. T E V I N’ C K E M BINNEN YPER. SCIIOO.XEX KOOPDAG van betaling, inner allen boomen i Op tyd Coene 10. I olme. 11.1 idem. 12. 1 idem. 13. 1 idem. 14. 1 idem. 15. 1 idem. 16. 1 idem. 17. 1 idem. Donderdag 1 February 1855, om een ucr na middag lixe te beginnen, op d’hofstede bewoond door sieur Charles-Louis anden- bruwaene, gelegen binnen de gemeente van Leveren, verre zuidoost van de kerke, van zuiden de I.oo-straet, tusschen de lloogstadc- lynde en d’herberg St. Eloy Ou 30 December voor den INSTEL, en 13 January 1855 voor den OVERSLAG, t’elkens om 2 uren na middag, in ’t Zweêrd to Yper, zal den Notaris V kN El.CKE al- daer openbaerlyk te koop veilen een schoon Hofstedeken te Vinckem groot 4 hectaren 97 aren 1 centiaregebruikt door Engel bert Dcsodl, ten pryze van 300 francs ’s jaers boven do lastentot eersten Oc tober 1860. Coene 11 olme, 2 wilgen. 2. 4 wilgen. 3. 4 idem. 4. 1 idem. 5. 2 idem. 6. 2 idem. 7. 1 idem. van EXTRA groote Donderdag 18 January 1855, 2 uren na middagin d’herberg bewoond door sieur Amanaus ilorlion ter dorpplaets van Avecappelle, Zal gehouden worden openbaren koopdag van de volgende boomen Op eene partie land in Avecappelle, van zuiden langst den burgweg, toebehoorende mynheer Levis. AVONTUREN VAN EENEN VLUGTELING. Door C. Manocill. Vervólg. Zie n. 1522.) Volle tien dagen bleef ik te Trieste, te vergeefs uitziende naer eene gelegenheid om te ontsnappen, ik besloot nogmaals de kracht van liet good te beproeven, en kwam opzctlelyk iedcreu avond na het sluiten der hoofddeur in hel hotel terug, om den portier die my open maekle, tel kens een ruim drinkgeld te kunnen geven. Du goede ziel geloofde op hel laelst(lat ik de eene of andere russische prins was; hy had den grootstee eerbied voor my. Dat was hetgeen ik verlangde. Op zekeren avond zegde ik tegen den portier, dat hy my op rnyne kamer zou volgen. Ik had besloten my aen dien man te vertrouwen. Toen hy door zynen collega werd afgelost, vloog hy de trappen op en trad beschroomd de kamer in. Ik noodigde hem uil om te gaen zitten doch niet dan met groote moeite gelukte het my, zyno eerbiedigheid to overwinnen. d’herberg Sl. Eloy 80 koopen Bnitengewooncgroote boomen, waer onder eenen eik van 3 meters 50 centimeters om trek, verschelde andere eiken ook van 2 tot 3 meters omtrek, voornamentlyk een diens tig voor molenas. 31 abeelcn van’zeer groote lengte, allen van 2 tot 3 meters omtrek, veele zeer groote populieren en olmen, im mers alle boomen geschikt voor de grootste werken. door de aengelegenthcid langst den eenen kant van den Yzervaerd en langst den an deren kant van twee steenwegen den eenen van Veurne op Yper, den anderen van Hoog- staede naer Rousbrugge, is den vervoer van deze booinen zeer gcmakkely k. Op langen tyd van betaling, maer allen kooperzal moeten borgc stellen. Dynsdag 6 February 1855, een tier na”1 dag, op d hofstede het Oyvaer-nest, gebc” door sieur Francitcut lluyrjhe, cn Op hofstedeken gebruikt door Philippu* decker, gelegen binnen het gemeente VVulvcringhem, west aen het Zwaantje,” schcn do Bergen-vaerlcn de Leysele-st”* Waer onder 1G koopen zeer scli°^ wilgen en eenen noteboom van 2 meter* centimeters omtrek, die byzonderlyk aandacht der lief hebbers verdient; v1ü' verscheide groote olmen, en hel 0’ brandhout. Men zal vergaderen op d’hofstede Oyvaer-ncst, gebruikt door sicur liuygl'1’ -- maer gy moet haer acngrypen al schjn* u bczwaerlyk toe. Ik wil alles doen, als ik maer weg kon*! Zie naer de haven zegde hy l i' vierend. Daer ligt de ooslenry kste oorl”: stoomboot Maria-Annahv zeilt iii°ri’ naer Afrika daermede moet gy voort Op du Maria-Anna hernam ik;» 111 hoe is dat mogelyk? Gy hebt my imin‘ zelf gezegd, dat policie-agenten toL laetstu oogenblik op ieder uitzeilend >c blyvcn, om de passen der reizigers te on®1» zoeken, dat zy eerst het vaartuig verD'l als de kanonnen hel afscheid» sein Gc'll En dan nog op een oostcnryksch o°r schip 1 «Dat mackt alles niets uit!» riep' vrolyk uit. Gy zult niet als passa;;|tl maer als kok de reis mededoen. Valt my 111 in de rede ik weet wat gy zeggen wilt. IR I maer ccn» de scheepsdek tor is eene kc”'l van mync vrouw hy is juist by ons in h11 en hy v roeg my of ik hem geen goeden I kon bezorgen de tegenwoordige scheep* 1 was een schurk cn altyd dronken. Aenste” zyn groote boomen’ zeer dienstig voor makers, de gegadigde worden uitgenoodigd i voorafgaendelyd te gaen bezigl'S' van betaling, mist sl*dlende b°r I Coene 11.5 wilgen, I olm 12. 3 wilgen, l oh» 13. 4 wilgen, 2 ohiif 14. 3 wilgen, 2 ohm 15. 2 wilgen,3 olim 16. 2 wilgen, 3oln‘i 17 3 wilgen, l 8. 1 olme, 4 wilgen. 118. 3 wilgen, 2 o)u>4 9. 5 wilgen, 2 olmen. 19. 2 wilgen, 3ohm 10. 3 wilgen, 3 olmen. 20. 6 wilgen. Op eene partie land in Eggewaertsc’ pclle, van oosten den /.eedyk van iioor-i tegen d’hofstede bewoond door Sr. Chf” Duclereq. Coene 1. 1 olme. 2. I idem. 3. 1 idem. 4. 1 idem. 5. 1 idem. 6. 1 cssche. 7. 1 olme. 8. 1 idem. 9. 1 idem. Alle deze olmen de beste specie, Maer dat ontzag was spoedig verdwenen toen ik daarna begon hem myuegeschiedenis te verhalen cn hem ten slol.e verzochtmy zoo mogclyk eenen pas en eene plaels op een schip te bezorgen. Een pas?! riep hy verschrikt uit. Gelooft gy dan dat ik my voor u zal laten ophangen Het isonmogelyk, mynheer, hoe gaerne ik u ook van dienst zou willen zyn. Ik schrikte en had byna berouw dat ik hem myn vertrouw n had geschonken. Verraed my nu slechts niet,» zegde ik met groolcn ernst, «ik heb op uwe cerlykhcid vertrouwd.... Vrees nietwas zyn antwoord. Ik zal voor u doen wal ik kan. Een pas kan ik u niet bezorgenmaer misschien toch eene plaels op een schip. Daermede moest ik te vreden zyn. Du trouwe poortier hield woord reeds den vol genden dag riep hy my na hel midtlaginael ter zyde. Mynheer, zegde hy haastig er biedt zich eene gelegenheid voor u aen tot redding van bergh te Westvleteren, cn noord dat van Marie-Thcresia Maicur tc Ooslvletcren. Niet verhuurd. Gemeente IVcstclelercn. 7 Koop. Een perceel Kapbosch, ge- nacmd de Kieken-vloge met hel hakhout ge schoten van drie jaren, plantsoenen en ander houtgewassen groot volgens titel 72 aren 90 centiaren, palende oost de Kru.s-drevc, zuid bosch van sieur Wulleman te Ooslvle tcren, west bosch van het armbestuur van Westvleteren, en noord uitgeroeid bosch van Joannes Ghcldof te Westvleteren. Niet verhenrd. 8 en lesten Koop. Eindclyk een perceel Kapbosch met hel hakhout, geschoten van vyf jaren cn ander houtgewassen daer op staende, groot 51 aren 6 centiaren, palende oost bosschen vau de weduwe Bancourt te Stavele, Boury-Savage te Brugge, en den heer Deruysscher te Dixmude, en zaailand van Pielor-Eugenius Dinnequin, west bosch van den zelvcn Dinnequin, en noord bosch van de paters Trapislen te Westvleteren. Ook niet verbeurd. De licitatie-verkooping der voorschreven goederen, zal gebeuren ten opzigte van eenen minderjarigen mede - eigjnaer kragtens octroi verleend door de regtbank van eers ten aenleg zitting houdende te Veurne, ten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van llaringhe. en door het ambt van van den Notaris FLOOR, ter residentie van Loo, daer too gecommitteerd. do verkoopvoorwaarden met de bcwyzcn van eigendom zyn gedeponeerd, ten inzage der gegadigde, ten kantoorc van den vobr- noemden Notaris FLOOR.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 2