H U I S, B O O M B 1¥, A enb'rsteding Binnen de gemeente SCHOON HUIS Leer grooten Koopdag CGïï DE, 49 koopen Schoonen Koopdag B O O M E N, Op lloogstaede. LETSEL E. O P PEERDESMISSE, ANDER JIEDEGAENDE ERVEN EN HOVENIERHOF Ter dorpplaets van Bulscamp, OPENBAER TE VERKOOPEN. Z50 KOOPEN voor- den steenweg ge- koop 1, in het betalingmits stel- Ten dienste van van Openbirc Arrondissement I eurne, provintie JFest- l laenderen. Dynsdag 9 January 1855, drie uren na middag, ter herberg de Kroon, gehouden door sieur Franciscus Ulorael, ter dorp-' plaets van het gemeente van Bulscamp, zal o’, ergegaen worden tot de openbare ver knoping, in eene zitting, zonder uitstel van Een Huis ten twee Woonsten, dies de westerste ten dienste van Teerdesmisse, ge bruikt is door den verkooper sieur Leune en de ooslersle is bewoond door sieur Caro lus Ualsaerl, met degronden waerop dezelve gebouwdzyn,den geenen al,noorden, westen, heb ik ja gezegd en u do i post loe0o lacht Gy moet kok worden I Kok riep ik in de uiterste verbazing uit. kok ik kan niet cells eene watersoep gereed maken Des te beter, dan jaegt in»n u in de eerste haven de beste, weder weg.» En hoe dit nu ook gact, toch zal men papieren van my verlangen. «Ook daervoor lact gy my inner zorgen. De omstandigheden zyn n gunstig. Ik heb reeds een aerdig vertelseltje verzonnen. Voor eenige dagen is dc graef de Telakini in het gebergte beroofd, hy was genoodzaekt zyne bedienden hun ontslag te geven gy zyt zyn kok de kok van den eomlo de Telakinien weldra scheepskok op de Hlaria-Anna wat papieren! By iemand die in handen van roovers is geweest, zoekt men geeno pa pieren zy zyn hem ontstolen Ik werd door zyne wclspraekthcid over feed. «Terstond stel ik uaen inynen doktorvoor, riep hy lachend. Die zal blyde zyn als hy f-ynen edelen toekomstigen kok ziet. Coene 6. Grooten hollander. 7. 3 olmen. 8. Grooten eike. 9. 1 olme. 10. Grooten klcmmer. door de aengelegenthcid van den steen weg en van de Bergen-vaert, is den vervoer van deze hoornen zeer gemakkelyk. Op langen tyd van betaling, mits stellende borgc. F Dynsdag 30 January 1855 een uer na middag, op d’hofstede bewoond door sieur Carolus Devisch, binnen de gemeente van lloogstaede zuidwest van de kerke, zuid langst den steenweg leidende van lloogstae de nacr de drie Ridders Weegscheede, Zware roode olmen, hollanders, popelie- ren, abeelen, klemiuers, esschen, keirse en peereboomen waervan het meeste deel dienstig voor timmerlieden, wagen eu klompmakers. Door de aengelegentheid aen is den vervoer van hel hout zeer makkelyk. Men zal vergaderen aen gras naest den steenweg. Op langen tyd van lende borg. Donderdag 25 January 1835, met do middag-uer ft.te te beginnen, binnen de ge meente van Leysele, verre noordoost van de kerk, weinig west van de dorpplaets van Isenberghe, op de Landen al a.m een hou dende gebruikt door de weduwe Lerosye, Joseph Dewaele, Pieter Sampers Norbert Rooryck en Charles-Louis Couli-r, tus- schen de Stavelc-straet en den Tur.w. zeer nabyaen den steenweg tussehen Isenberghe en Leysele, Olnnm. I. miners,' hollanders, eiken en abeelen hoornen, Onder it. hooinen bevinden er zieh vei l die door hunne buitengewoons dikte ei» lengte, bi kwaem ivn tol dezwaerste werken, nameuthk verschelde olmen en eiken van 2 meters 50 centimeter tot 3 meters omtrek. Door de aengelegentheid van den steen weg, is d n vervoer van deze hoornen zeer gemakkelyk. Up langen tvd van b daling macr allen kooper zal moeten b >rgn stellen. Men zal vergaderen aen d’herberg den Turfweg langst den steenweg op weinig af stand der dorppia. ts van Isenberghe. van en zuiden daeraen, mitsgaders Hovenier- hof al zuiden daer aenhoudende gestaen en gelegen ter dorpplaets van het gemeente van Bulscamp, van zuiden den viervoetweg, be kend per kadaster sectie A, n.°’ 539 539 a bis en 540 c, vooreene inhoudsgrootte van Lande van 4 aren 52 centiaren, palende van noorden nacr den westen den gezeiden viervoetweg, van noorden nacr den oosten huis en erf van de wed. Cossaert, van oosten en zuiden de erf en hovenierhoven van de erfgenamen Eeuwaertvan westen hovenier hoven en erven van sieur Carolus Derickv en van Isabella Degriek. Om door den kooper in gebruik te komen, te weten van het hovenierhof den eer.-ten February 1855, en van de twee huizen met het overig der erf den eersten Mei daer na. De veiling-voorwaerden en eigehdoms- titelen berusten den kantoore van den Notaris FLOOR, te Veurne. Op Maendag den 8 der maend January 1855, ten twee uren na middag in het Gcineenle-huis te Coxyde, zal door liet kollegie van Burgmeester en Schepenen van Coxyde, overgegaen worden tot de openbare Aenbesteding by afbod der te doene werken, bestaende in hét ophouwen van eene Onderwyzcrs-wooning aen de bestaende primaire Sehoolzaelbegroot opfr. 3804-52. Het plan en liet bestekdoor den pro vincialen bouwmeester opgeinaekt, bene vens het cohier van conditiën lasten en bespreken der Aenbesteding, berusten, telks inzage, by den Sekretaris van het plaetselyk besluer. Coxyde, den 20 december 1854. Burgmeester en schepenen (Get.) F. DECLERCQ. Ter ordonnantie de Sekretaris (Get.) B. Lri’eirk. Dat is heerlyk riep de graef. God zegenede schurken, die do Telakini uit plunderden Welnu hoeveel verlangt gy in dc maend Een nieuwe, steen des aenstoots voor my. Ik kende het gewoone salaris van een kok niet Vyftien gulden!» zegde ik, op goed geluk af. Gy zyt een domkop, zegde hy zeer vriendelyk. Dat is op zee te weinig. Gy zult dertig gulden hebben en hier hebt gy uw handgeld. lly drukte my genadig iets in de hand. Wanneer wilt gy in dienst treden? Ik bedacht dat de Dlaria-Anna eerst mor gen uitzeilde en ik dus reeds heden avond een proefstuk van myne kokkunst zou moe ten afleggen, als ik terstond in dienst trad. Met uw welnemen» antwoordde ik, morgen. Nu ook goed 1 Maer gy moet nog in- koopen doen hier zyn honderd guldens hy nam eenige banknoten uit zyne portefeuille vergeet niets, doe uwe zaken goed, zorg voorde provisiekamer.» (Ts vorvolgsn.} Naer het eindigen den bovenstaenden Koopdag zal men nog verknopen op het gchugte het Zwaentje, de volgende boomen, staende op eene weide en op eene parly land gebruikt door de weduwe sieur Hendryk Debaenst. Coene 1. Grooten hollander. 2. idem. 3. idem. 4. idem. 5. idem. Ik zelf kon my niet onthouden te lagchen als ik er aen dacht hoe ik er wel zou uit zien met het buisje, de witte voorschoot en het braedspit of de schuimspaen in de hand, die zoo lang den degen gevoerd had. Eh bien; dacht ik gy zyt nimmer bang geweest voor het vuer, moed gehouden I Ik liet my dus den schecpsdoktor stellen. Giovanni Battista kok van zyne Genade den graef do TelakiniIk maekte eene buiging. Ah myn zoongy wilt dus dienst by ons nemen zegde de doktoreen klein, wel doorvoed mannetje. Dat is regt goed kom nu maer aenstonds mede naer den kom- mandant, den majoor Iladdeck. Graef Iladdeck, dc kommandant van den oorlogsstoomboot, wandelde verdrietig en mismoedig op het verdek heen en weder, want hy had zeer slecht gedineerd. Maer het gezicht van Zyne Genade helderde op toen de doktor my den beroemden kok van ceno bekendo exeellencie, met groote zelfvol doening aen hem voorstelde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 3